26.2.2021 14.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Euran ja Säkylän yläkoulut ja lukiot keskiviikkona etäopetukseen

Yläkoulu ja lukio siirtyvät etäopetukseen keskiviikkona 3. maaliskuuta.

Yläkoulu ja lukio siirtyvät etäopetukseen keskiviikkona 3. maaliskuuta.

Esa Viippola

image

Eura | Yläkoulu ja lukio siirtyvät Eurassa etäopetukseen keskiviikkona 3. maaliskuuta, ja silloin sulkeutuu myös uima- ja urheilutalo.

Kun­nan ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­viä toi­men­pi­tei­tä ar­vi­oi­va ryh­mä ko­koon­tui tä­nään per­jan­tai­na kä­sit­te­le­mään Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­män an­ta­mia suo­si­tuk­sia.

– Isoim­pa­na muu­tok­se­na en­ti­seen tu­lee ylä­kou­lun ja lu­ki­on siir­ty­mi­nen etä­o­pe­tuk­seen 3. maa­lis­kuu­ta al­ka­en ai­na 28. maa­lis­kuu­ta as­ti, hal­lin­to-joh­ta­ja Kari Kan­kaan­ran­ta ker­too.

Hän lu­paa, et­tä op­pi­laat ja huol­ta­jat saa­vat al­ku­vii­kol­la tie­toa etä­o­pis­ke­lu­jär­jes­te­lyis­tä ja muun mu­as­sa kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­tä.

– Py­rim­me tur­vaa­maan sen, et­tä yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set voi­daan jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti, ja Eu­ras­sa myös ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­le jär­jes­te­tään mah­dol­li­suus suo­rit­taa yo-koe. Tämä ei kos­ke kui­ten­kaan ko­ro­na­po­ti­lai­ta, Kan­kaan­ran­ta sa­noo.

Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus py­syy voi­mas­sa ja se kos­kee myös kaik­kia kuu­den­nen luo­kan op­pi­lai­ta sekä vii­den­nen luo­kan op­pi­lai­ta sil­tä osin, kun kou­lus­sa on yh­dys­luok­kia, jois­sa 5-luok­ka­lai­set ja 6-luok­ka­lai­set opis­ke­le­vat sa­mas­sa ti­las­sa.

Uimahalli kiinni, kirjasto palvelee

Kes­ki­viik­ko­na sul­je­taan myös kun­nan ko­kous- ja näyt­te­ly­ti­lat ul­ko­puo­li­sel­ta käy­töl­tä, ja myös Eu­ran ui­ma- ja ur­hei­lu­hal­li sul­kee oven­sa.

– Ai­em­min lin­jat­tua ai­kuis­ten har­ras­tus­toi­min­nan ra­joi­tus­ta laa­jen­ne­taan 3. maa­lis­kuu­ta al­ka­en si­ten, et­tä kun­nan ti­lois­sa kiel­le­tään kaik­ki muu har­ras­tus­toi­min­ta kuin 12-vuo­ti­ai­den ja sitä nuo­rem­pien har­ras­ta­mi­nen.

Kir­jas­to­jen lai­naus­toi­min­ta jat­kuu, mut­ta oma­toi­mi­a­jat pää­kir­jas­tos­sa ja lä­hi­kir­jas­tois­sa ote­taan pois käy­tös­tä 3. maa­lis­kuu­ta al­ka­en. Oma­toi­mi­kir­jas­to­jen ja pää­kir­jas­ton ny­kyi­si­nä pal­ve­lu­ai­koi­na asi­ak­kaat voi­vat kui­ten­kin ha­kea va­raa­man­sa ai­neis­ton tai ti­laa­man­sa kir­ja­kas­sin.

Kes­ki­vii­kos­ta al­ka­en pää­kir­jas­tos­sa on mah­dol­lis­ta vain va­raus­ten ja ti­lat­tu­jen kir­ja­kas­sien nou­to au­las­ta. Siel­lä on tar­jol­la myös pie­ni va­li­koi­ma lai­nat­ta­vaa. Kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta pal­ve­lee asi­ak­kai­ta ja on ta­voi­tet­ta­vis­sa koko su­lun ajan.

Kaik­kia ra­joi­tuk­sia ja toi­min­to­jen au­ki­o­lo­ja seu­ra­taan kun­nas­sa päi­vit­täin, ja nii­hin voi­daan teh­dä muu­tok­sia no­pe­al­la­kin ai­ka­tau­lul­la.

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­mä suo­sit­te­lee, et­tei jär­jes­tet­täi­si yli kuu­den hen­gen yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia.

Säkylässä nuorisotilat ja ulkolii­kun­ta­paikat auki

Myös Sä­ky­läs­sä ylä­as­teel­la ja lu­ki­os­sa siir­ry­tään etä­o­pe­tuk­seen kes­ki­viik­ko­na 3. maa­lis­kuu­ta al­ka­en. Kou­lut tie­dot­ta­vat tar­kem­min etä­o­pe­tuk­seen siir­ty­mi­sen käy­tän­nöis­tä.

– Yk­si­tyis­koh­dis­ta pää­te­tään kou­lu­ta­sol­la, si­vis­tys­joh­ta­ja Päi­vi Ös­ter­man sa­noo.

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, esi­o­pe­tuk­ses­sa ja pe­rus­kou­lun 1.–6. luo­kil­la jat­ke­taan lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa.

Kir­jas­to on avoin­na vain lai­naus­ta var­ten, eli kir­jas­ton ti­lois­sa oles­ke­lu ja ko­koon­tu­mi­nen on kiel­let­ty. Yli 12-vuo­ti­ai­den har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­te­tään kun­nan omis­ta­mis­sa ti­lois­sa 1. maa­lis­kuu­ta al­ka­en.

Kun­nan nuo­ri­so­ti­lat ja ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat sen si­jaan ovat au­ki ta­val­li­seen ta­paan. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to an­taa lä­hi­ai­koi­na tar­kem­mat oh­jeet nuo­ri­so­ti­lo­jen au­ki­o­los­ta.

Päi­vi­tys klo 15.36: li­sät­ty Sä­ky­län osuus.