16.7.2021 10.05
Uutiset
 

Euran koronail­maan­tuvuus painui nollaan

image

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työryh­mä tie­dot­ti tors­tai-il­ta­na Sa­ta­kun­nan ole­van ko­ro­na­e­pi­de­mi­an pe­rus­ta­sol­la. Ak­tii­vi­sin ti­lan­ne on Po­rin seu­dul­la ja Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa, kun taas Eu­ran il­maan­tu­vuus on nyt pai­nu­nut nol­laan, vaik­ka se vie­lä pari päi­vää sit­ten oli kor­kea.

Vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na Sa­ta­kun­nas­sa on oman ti­las­ton mu­kaan to­det­tu 40 ko­ro­na­ta­paus­ta. Ta­pauk­sia on ol­lut eni­ten Po­ris­sa (24 ta­paus­ta, il­maan­tu­vuus 28,7 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na il­maan­tu­vuus on ol­lut kor­kein­ta Ul­vi­las­sa (5 ta­paus­ta, il­maan­tu­vuus 39,3) ja Kan­kaan­pääs­sä (4 ta­paus­ta, il­maan­tu­vuus 35,8).

Pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la per­heen si­säi­set tar­tun­nat nos­ta­vat lu­kua hel­pos­ti. Rau­mal­la on kah­des­sa vii­kos­sa to­det­tu vii­si ta­paus­ta, jos­ta il­maan­tu­vuus on 12,8. Muil­la paik­ka­kun­nil­la Sa­ta­kun­nas­sa ei ole ol­lut ta­pauk­sia.

Tartun­nan­jäl­jitys Satakunnassa viikolla 27

Sa­ta­kun­nas­sa saa­tu­jen tar­tun­to­jen läh­teet ovat hy­vin sel­vil­lä ja tar­tun­ta­ket­jut on saa­tu sul­jet­tua.

Ta­pauk­sia to­det­tiin vii­me vii­kol­la yh­teen­sä 16. Niis­tä kak­si oli pe­räi­sin suo­raan ul­ko­mail­ta ja yk­si jat­ko­tar­tun­ta ul­ko­mail­ta saa­pu­neel­ta. Puo­let tar­tun­nois­ta oli saa­tu Sa­ta­kun­nas­sa ja noin kol­ma­so­sa muu­al­ta Suo­mes­ta.

Tar­tun­nan­läh­de jäi epä­sel­väk­si nel­jäs­sä ta­pauk­ses­sa, mut­ta näis­tä kak­si tar­tun­taa oli Sa­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta.

Altistumisia baareissa

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti tar­tun­nois­sa ko­ros­tu­vat nuor­ten ai­kuis­ten osuus, ra­vin­to­la­tar­tun­nat ja juh­li­mi­nen. Sa­ta­kun­nas­sa ikä­ja­kau­ma on kui­ten­kin ol­lut ta­sai­sem­pi ja kes­ki-ikäis­ten osuus tar­tun­nois­sa on koko epi­de­mi­an ai­ka­na ol­lut suu­rin.

Al­tis­tus­ti­lan­tei­ta ra­vin­to­lois­sa on ol­lut usei­ta, vaik­ka vii­me vii­kon Sa­ta­kun­nan tar­tun­nois­ta vain yk­si on jäl­ji­tet­ty ra­vin­to­laan. Ruo­ka­ra­vin­to­lois­sa tar­tun­to­ja ei ole syn­ty­nyt lain­kaan, vaan tar­tun­nat ovat liit­ty­neet baa­rei­hin ja yö­ker­hoi­hin.

Par­hail­laan sel­vi­tel­lään Kan­kaan­pääs­sä täl­le vii­kol­le ajoit­tu­vaa epi­de­mi­a­ket­jua, jon­ka al­ku­läh­de on Pir­kan­maal­la baa­ris­sa. On to­den­nä­köis­tä, et­tä Kan­kaan­pääs­sä ta­pauk­set tu­le­vat li­sään­ty­mään.

Sa­ta­kun­nan tar­tun­nois­ta nel­jännes oli peräisin sa­mas­ta ta­lou­des­ta ja noin vii­den­nes lähi­pii­rin juh­la­ti­lai­suu­des­ta tai ys­tävien ta­paa­mi­ses­ta. Työperäisiä tar­tun­to­ja ei to­det­tu vii­me vii­kol­la.

Kou­luis­sa, päiväko­deis­sa ja har­ras­tus­toi­min­nan pii­ris­sä ei Sa­ta­kun­nas­sa to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja.

Tar­tun­nan saa­neis­ta hen­ki­löis­tä puo­let (8/16) oli ka­ran­tee­nis­sa, kun tar­tun­ta to­det­tiin. Ka­ran­tee­niin ase­tet­tiin vii­me vii­kol­la 63 hen­ki­löä.

Delta-muunnos Satakunnankin valtavirukseksi

Vii­me vii­kol­la otet­tiin 2 725 näy­tet­tä, jois­ta po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli vain puo­li pro­sent­tia. Edel­li­sel­lä vii­kol­la näyt­teis­tä oli po­si­tii­vi­sia 0,9 pro­sent­tia ja sitä edel­li­sel­lä 1,5 pro­sent­tia. Tämä ker­too ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta.

Maa­il­mal­la ja myös Suo­mes­sa no­pe­as­ti le­vi­ä­vä Del­ta-muun­nos on sel­ke­äs­ti li­sään­ty­nyt Sa­ta­kun­nas­sa ja vai­kut­taa sil­tä, et­tä se on muo­dos­tu­mas­sa val­ta­vi­ruk­sek­si myös tääl­lä. Suo­mes­sa noin 80 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta ar­vi­oi­daan ole­van del­ta­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mia. Tois­tai­sek­si Sa­ta­kun­nas­sa on var­mis­tet­tu kym­me­ni­sen ta­paus­ta, jot­ka ovat Del­ta-va­ri­an­tin ai­heut­ta­mia.

Näyt­tää väis­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä sen osuus tar­tun­nois­ta li­sään­tyy edel­leen. Tämä vi­rus­kan­ta on hel­pos­ti tart­tu­va ja te­hok­kaas­ti le­vi­ä­vä. Ro­ko­tus an­taa hy­vän suo­jan va­ka­val­ta tau­dil­ta, mut­ta eten­kin ker­ran ro­ko­te­tut voi­vat saa­da lie­vän tar­tun­nan ja tar­tut­taa vi­rus­ta eteen­päin, mi­kä­li tar­tun­taa ei tun­nis­te­ta.

On siis hy­vin tär­ke­ää käy­dä ha­ke­mas­sa toi­nen ro­ko­tus, kun sen ai­ka on.

Vuodeosastoilla muita potilaita

Sa­ta­sai­raa­la ja ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­tot ovat var­sin täyn­nä mui­ta po­ti­lai­ta, mut­ta ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen.

Sa­ta­sai­raa­las­sa oli tors­tai­aa­mul­la kak­si ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta hoi­dos­sa, mut­ta nyt mo­lem­mat ovat ko­tiu­tu­neet tai siir­ty­neet jat­ko­hoi­toon. Yk­si po­ti­las on hoi­dos­sa ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­tol­la.

Koko epi­de­mi­an ai­ka­na Sa­ta­sai­raa­las­sa on hoi­det­tu yh­teen­sä 78 ko­ro­na­po­ti­las­ta ja teho-osas­tol­la 6 po­ti­las­ta. Uu­sia ko­ro­na­kuo­le­mia ei ole ol­lut. Koko epi­de­mi­an ai­ka­na Co­vid-19 in­fek­ti­oon on me­neh­ty­nyt yh­dek­sän sa­ta­kun­ta­lais­ta po­ti­las­ta.