11.11.2019 19.18
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Euran valtuusto äänesti – ei laajennuksia lasten vuorohoitoon

image

Eura | Euran valtuusto äänesti pienten koululaisten vuorohoidosta. Äänin 21–15 sitä ei laajenneta.

Val­tuus­tol­la oli kä­sit­te­lys­sään SDP:n ryh­män te­ke­mä aloi­te vuo­ro­hoi­don eli käy­tän­nös­sä il­ta- ja yö­hoi­don tar­jo­a­mi­ses­ta en­sim­mäi­sen ja mah­dol­li­ses­ti toi­sen­kin luo­kan op­pi­lail­le huol­ta­jan työs­sä­käyn­nin tai opis­ke­lun pe­rus­teel­la. Kun­nan­hal­li­tus oli pää­ty­nyt sii­hen, et­tä vuo­ro­hoi­toa ei ole pel­käs­tään näil­lä pe­rus­teil­la mah­dol­lis­ta lap­sil­le tar­jo­ta, var­sin­kaan kun ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on huo­no.

Val­tus­ton ko­kouk­ses­sa Ari Reu­na­nen (sd.) esit­ti, et­tä vuo­ro­hoi­toa kui­ten­kin ryh­dyt­täi­siin ko­kei­lu­na tar­jo­a­maan en­si lu­ku­vuo­den ajan, jol­loin näh­täi­siin, mon­ta­ko las­ta sitä tar­vit­see ja mitä se tu­li­si mak­sa­maan.

– Yk­sin­huol­ta­jal­le täl­lai­nen mah­dol­li­suus voi ol­la ai­noa kei­no pääs­tä töi­hin sii­nä vai­hees­sa, kun lap­si me­nee kou­luun, Reu­na­nen pe­rus­te­li.

Hä­nen eh­do­tus­taan kan­nat­ti­vat Pert­ti Susi (sd.) ja Vesa-Mat­ti Jun­ni­la (ps.). Kes­kus­tan Päi­vi Kyl­löi­nen ky­syi, mis­tä ra­hat ote­taan, sil­lä hoi­don laa­jen­ta­mi­nen toi­si li­sä­hen­ki­lös­tön tar­vet­ta. Kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti va­roit­ti kal­liis­ta yö­hoi­dos­ta ja ke­hot­ti pi­dät­täy­ty­mään pal­ve­lu­jen laa­jen­nuk­sis­ta täs­sä ti­lan­tees­sa.

Ää­nin 21–15 pää­tös oli, et­tei pal­ve­lu­ko­kei­luun läh­de­tä. Vas­taan oli­vat kes­kus­ta, ko­koo­mus ja va­sem­mis­to­liit­to, puo­les­ta so­si­aa­li­de­mok­raa­tit ja pe­rus­suo­ma­lai­set.

Näköislehti

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram