1.4.2020 14.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Föliruakkaa jaetaan Eurassakin

Marko Kerola, Marketta Rintee ja Katja Pakkala kertovat, että ensi tiistaista alkaen Eurassa virastotalon käräjäsalin etu-ovelta jaetaan noin 50 ruokakassia ruoka-apua tarvitseville. – Keneltäkään ei kysellä papereita. Kaikki tarvitsevat saavat ruokakassin, johon ovat antaneet elintarvikkeita kaikki Euran keskusta-alueen kaupat. Tilanteen mukaan ruokaa tuodaan jakoon muualtakin, Rauman Seudun Katulähetyksen työntekijät kertovat.

Marko Kerola, Marketta Rintee ja Katja Pakkala kertovat, että ensi tiistaista alkaen Eurassa virastotalon käräjäsalin etu-ovelta jaetaan noin 50 ruokakassia ruoka-apua tarvitseville. – Keneltäkään ei kysellä papereita. Kaikki tarvitsevat saavat ruokakassin, johon ovat antaneet elintarvikkeita kaikki Euran keskusta-alueen kaupat. Tilanteen mukaan ruokaa tuodaan jakoon muualtakin, Rauman Seudun Katulähetyksen työntekijät kertovat.

Liisa Nykänen

image

EURA | Eurassa käynnistyy tiistaina uusi ruoka-apujakelu, jonka hoitaa Rauman Seudun Katulähetys ry.

– Olem­me ja­ka­neet Rau­mal­la jo kym­me­nen vuot­ta ruo­ka-apua Fö­li­ru­ak­ka-ni­mel­lä, ja en­si tiis­tais­ta al­ka­en ruo­ka­kas­se­ja ja­e­taan vii­koit­tain myös Eu­ras­sa, Rau­man Seu­dun Ka­tu­lä­he­tyk­sen ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Mar­ko Ke­ro­la ker­too.

Eu­ran kun­ta on os­ta­nut vuo­den alus­ta Ka­tu­lä­he­tyk­sel­tä kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan oh­jaus­pal­ve­lun, ja kun se piti pis­tää nyt ko­ro­na-epi­de­mi­an ta­kia tois­tai­sek­si tau­ol­le, mie­tit­tiin ti­lal­le jo­tain uut­ta.

– Meil­lä on ruo­ka­ja­ke­luun toi­mi­va mal­li, hy­gie­ni­a­pas­sit suo­rit­ta­nut­ta hen­ki­lös­töä ja hy­vät kon­tak­tit kaup­poi­hin ja elin­tar­vik­kei­den tuot­ta­jiin. Eu­ras­sa kun­ta oli val­mis osoit­ta­maan käyt­tööm­me val­ti­on vi­ras­to­ta­lol­ta so­pi­vat ti­lat ruo­ka­kas­sien pak­kaa­mi­seen ja kyl­mä­ti­lat ruo­kien säi­lyt­tä­mi­seen ja pa­kas­ta­mi­seen. Tar­ve ja toi­min­ta koh­ta­si­vat on­nek­kaas­ti, Ke­ro­la sa­noo.

Tiis­tai­na Eu­ran ruo­ka­ja­ke­lu ”ko­e­pon­nis­tet­tiin” ja­ka­mal­la 30 ruo­ka­kas­sia etu­kä­teen mie­ti­tyl­le täs­mä­ryh­mäl­le, mut­ta en­si tiis­tais­ta al­ka­en ruo­ka­kas­se­ja voi­vat ha­kea vi­ras­to­ta­lon kä­rä­jä­pää­dyn ovel­ta kaik­ki ruo­ka-apua tar­vit­se­vat.

– Nyt kun pi­tää vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja, kas­sit ja­e­taan oven edes­tä, mut­ta kun toi­min­ta va­kiin­tuuu ja ko­ro­nas­ta sel­vi­tään, tar­koi­tus on siir­tää ja­ke­lu kä­rä­jä­sa­liin, jol­loin ruo­kaa ha­ke­vat voi­vat kah­vi­tel­la ja ju­tel­la ha­lu­tes­saan ti­lan­tees­taan työn­te­ki­jöi­dem­me kans­sa, Ke­ro­la miet­tii.

Rau­man li­säk­si Ka­tu­lä­he­tys ja­kaa ruo­ka­kas­se­ja Eu­ra­jo­en kes­kus­tas­sa ja Lu­vi­al­la. Eu­ran jäl­keen seu­raa­va avus­tus­paik­ka ava­taan Py­hä­ran­taan. Ke­ro­la sa­noo, et­tä toi­min­taa laa­jen­ne­taan sii­nä mää­rin, kun yh­dis­tyk­sen rah­keet riit­tä­vät. Sä­ky­läs­tä ei ole vie­lä tul­lut ky­se­ly­jä, mut­ta se on yk­si mah­dol­li­nen uu­si paik­ka.

Jaettavaa riittää ja tarvitsijoita myös

Ka­tu­lä­he­tyk­ses­sä oh­jaa­ja­na työs­ken­te­le­vä Mar­ket­ta Rin­tee ja val­men­ta­ja Kat­ja Pak­ka­la ker­to­vat, et­tä ja­et­ta­vaa ruo­kaa on saa­tu vii­me ai­koi­na nor­maa­lia enem­män, kun esi­mer­kik­si Rau­mal­la on jää­nyt käyt­tä­mät­tä kou­lu­jen va­raa­mia elin­tar­vik­kei­ta. Eu­ras­sa vii­meis­tä myyn­ti­päi­vää lä­hes­ty­viä elin­tar­vik­kei­ta an­ta­vat ja­et­ta­vak­si kaik­ki kes­kus­taa­ja­man ruo­ka­kau­pat, ja par­hail­laan on ja­et­ta­va­na myös ison elin­tar­vi­key­ri­tyk­sen lah­joit­ta­ma 2 000 ki­lon li­ha­e­rä.

Vii­me vuon­na Rau­man Seu­dun Ka­tu­lä­he­tys ja­koi noin 17 000 ruo­ka­kas­sia, joi­den yh­tei­sar­vo oli 450 000 eu­roa.

Mar­ko Ke­ro­la kiit­te­lee lah­joit­ta­jia tär­ke­äs­tä avus­ta ja sa­noo sen tar­vit­si­joi­ta ole­van pal­jon var­sin­kin nyt, kun lo­mau­tuk­set ja ir­ti­sa­no­mi­set aja­vat ih­mi­siä raha-vai­keuk­siin ja ko­to­na on nor­maa­lia enem­män ruo­kit­ta­via kou­lu­jen­kin ol­les­sa kiin­ni.

– Ta­voit­tee­nam­me on, et­tei ih­mis­ten tar­vit­si­si ot­taa pi­ka­vip­pe­jä ei­kä vel­kaan­tua sen ta­kia, et­tä os­ta­vat ruo­kaa. Si­ni­nau­ha­lii­ton jä­sen­jär­jes­tök­si vuon­na 1985 pe­rus­te­tun Rau­man Seu­dun Ka­tu­lä­he­tyk­sen al­ku­pe­räi­se­nä ide­a­na oli tar­jo­ta sop­paa, saip­pu­aa ja sie­lun­hoi­toa. Ny­ky­ään toi­min­taam­me kuu­lu­vat asut­ta­mi­nen, työl­lis­tä­mi­nen ja kou­lut­ta­mi­nen, ja nii­tä te­kee kol­mi­sen­kym­men­tä työn­te­ki­jää. Ha­lu­am­me pi­tää ih­mi­set kiin­ni ar­jes­sa, koh­da­ta tu­kea tar­vit­se­vat ja oh­ja­ta hei­tä kou­lu­tus- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­hin ja oi­ke­an tuen pii­riin, Ke­ro­la ker­too.

Eu­ran hel­lun­tai­seu­ra­kun­nal­la on ol­lut jo pit­kään ruo­ka­ja­koa Eu­ras­sa.

– Olem­me siir­ty­neet ko­ro­nan ta­kia kas­si­ja­koon ja nou­da­tam­me ruo­ka­jo­no­tuk­ses­sa sää­det­ty­jä etäi­syyk­siä. Maa­nan­tai­sin kel­lo 18 jaam­me seu­ra­kun­tam­me kir­kon ovel­ta (Kä­rä­jä­mä­en­tie 12) noin 50 ruo­ka­kas­sia apua tar­vit­se­vil­le, hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan pas­to­ri San­na Pii­rai­nen ker­too.

Fö­li­ru­ak­ka-ja­ke­lu

Mak­sut­to­mia ruo­ka­kas­se­ja ja­e­taan Eu­ran vi­ras­to­ta­los­ta (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 22) kä­rä­jä­sa­lin ovel­ta tiis­tai­sin klo 13–14.30.

Kas­sien si­säl­löt vaih­te­le­vat jon­kin ver­ran, mut­ta nii­den ar­vo on noin 25 eu­roa.

Ruo­ka­kas­seis­sa on mm. lei­pää ja lei­po­mo­tuot­tei­ta, li­ha­tuot­tei­ta, ei­nek­siä, juu­rek­sia ja mai­to­tuot­tei­ta ai­na sen mu­kaan, mitä kau­pois­ta on ruo­ka-apuun lah­joi­tet­tu.