20.3.2020 14.41
Uutiset
 

Järjestöjä ja vapaaehtoisia toivotaan kotona asuvien vanhusten avuksi

image

Eura | Euran kunta suunnittelee toimia, joilla voitaisiin auttaa yksin kotona asuvia yli 70-vuotiaita.

Toi­mia tar­vi­taan, sil­lä hal­li­tus on ke­hot­ta­nut ko­ro­nan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via ikäih­mi­siä vält­tä­mään kon­tak­te­ja mui­hin ih­mi­siin. Kan­kaan­ran­nan mu­kaan ei ole tie­toa sii­tä, min­kä ver­ran Eu­ras­sa on sel­lai­sia ikäih­mi­siä, jot­ka ei­vät ole ko­ti­hoi­don pii­ris­sä ja joi­den ruo­ka­os­tok­sia esi­mer­kik­si lä­hi­o­mai­set ei­vät voi hoi­taa.

– Hei­dän avuk­seen py­ri­tään saa­maan vä­keä. Kan­nus­tam­me va­paa­eh­toi­sia ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­ta il­moit­tau­tu­maan avuk­si, hal­lin­to­joh­ta­ja Kari Kan­kaan­ran­ta sa­noo.

Kun­nan tar­koi­tuk­se­na on ja­kaa en­si vii­kol­la ko­ti­ta­louk­siin kir­je, jos­sa on tie­toa muun mu­as­sa täs­tä asi­as­ta.