3.4.2021 7.35
Uutiset
 
Esa Viippola

Joukko­al­tis­tu­minen koronavirukselle Euran yhteiskoulussa – yhdeksän karanteeniin

Euran yhteiskoululla on perjantaina todetun koronavirustartunnan takia tapahtunut joukkoaltistuminen 8E- ja 8F-luokilla. Yhdeksän oppilasta on asetettu karanteeniin.

Euran yhteiskoululla on perjantaina todetun koronavirustartunnan takia tapahtunut joukkoaltistuminen 8E- ja 8F-luokilla. Yhdeksän oppilasta on asetettu karanteeniin.

Liisa Nykänen

image

Eura | Euran yhteiskoulussa on yhdellä oppilaalla todettu positiivinen tulos covid-19-virukselle perjantaina alkuillasta. Sairastunut on ollut koulussa ja osallistunut opetukseen tartut­ta­vuu­saikana, mutta ennen oireiden puhkeamista. Joukko­al­tis­tu­minen on tapahtunut Euran yhteiskoulun luokilla 8E ja 8F. 

Kun­nan tie­dot­teen mu­kaan Eu­ran yh­teis­kou­lun jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ei lii­ty Hin­ner­jo­en kou­lun jouk­ko­al­tis­tu­mi­siin, jois­ta il­moi­tet­tiin ai­em­min.

Joh­ta­va lää­kä­ri Lot­ta Arm­felt ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä uu­sim­man tar­tun­nan jäl­ji­tys on to­teu­tet­tu hy­vin ja no­pe­as­ti. Al­tis­tu­neet op­pi­laat ja kou­lun hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vat on saa­tu sel­vi­tet­tyä ja kaik­kiin al­tis­tu­nei­siin per­hei­siin ja hen­ki­löi­hin ol­tiin yh­tey­des­sä jo per­jan­tai­na.

Kou­lus­sa on käy­tet­ty mas­ke­ja ja huo­leh­dit­tu muis­ta toi­mis­ta tar­tun­to­jen eh­käi­syn suh­teen, jo­ten kaik­kia luok­kien op­pi­lai­ta ei jou­du­ta lait­ta­maan ka­ran­tee­niin. Yh­dek­sän op­pi­laan koh­dal­la kat­so­taan ol­leen suu­rem­pi ris­ki tar­tun­taan ja hei­dät on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Hei­dät kaik­ki myös tes­ta­taan.

Ka­ran­tee­ni on voi­mas­sa 14. huh­ti­kuu­ta as­ti. Ka­ran­tee­ni kos­kee vain al­tis­tu­nut­ta ja per­heen­jä­se­net saa­vat liik­kua nor­maa­lis­ti. Ne­ga­tii­vi­nen co­vid-19-la­bo­ra­to­ri­o­tu­los ei pää­tä ka­ran­tee­nia.

– Mi­kä­li kou­lus­sa tu­li­si esiin uu­sia po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia, har­ki­taan laa­jem­pia tes­tauk­sia ja laa­jem­paa ka­ran­tee­nia myö­hem­min uu­del­leen, Lot­ta Arm­felt sa­noo.

Eu­ras­sa suo­si­tel­laan huo­leh­ti­maan en­tis­tä huo­lel­li­sem­min tur­va­vä­leis­tä, hy­väs­tä kä­si­hy­gie­ni­as­ta ja mas­kien käy­tös­tä ja ha­keu­tu­maan ko­ro­na-tes­tiin heti hy­vin­kin lie­vien­kin oi­rei­den il­maan­tu­es­sa. Tämä on nyt eri­tyi­sen tär­ke­ää, kun co­vid-19-vi­ruk­sel­le po­si­tii­vi­sia ta­pauk­sia on vii­me ai­koi­na Eu­ras­sa ol­lut ai­em­paa enem­män.

Oi­rei­den il­maan­tu­es­sa suo­si­tel­laan te­ke­mään oi­re­ar­vio Oma­o­los­sa, jon­ka kaut­ta mah­dol­lis­ta teh­dä myös säh­köi­nen ajan­va­raus tes­tauk­seen. Suo­si­tel­laan nyt myös vält­tä­mään tur­hia kon­tak­te­ja ja mat­kus­ta­mis­ta ja py­sy­mään pää­o­sin per­he­pii­ris­sä.