27.11.2020 19.45
Uutiset
 
Esa Viippola

Kahden tartuntaketjun takia Pohjois-Satakunta jo leviä­mis­vai­heeseen, korona­oh­jeis­tuksen noudattaminen erittäin tärkeää joka puolella

image

COVID-tilanne Satakunnassa on nopeasti kahdessa päivässä huonontunut, erityisesti Pohjois-Satakunnassa, Satasairaala tiedottaa. Koko Satakunnassa siirryttiin eilen kiihty­mis­vai­heeseen ja tänään Pohjois-Satakunnassa edelleen leviä­mis­vai­heeseen.

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­ris­sä on täl­lä het­kel­lä toi­min­ta­häi­riö, jota sel­vi­te­tään. Sa­ta­kun­nan tä­nään ko­ro­na­kar­tas­sa jul­kais­tus­ta lu­vuis­ta puut­tuu 14 ta­paus­ta. Nyt Sa­ta­kun­nas­sa on to­det­tu yh­teen­sä 217 var­mis­tet­tua CO­VID-ta­paus­ta.

Vii­meis­ten 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na uu­si ta­pauk­sia on tul­lut il­mi 65 ja vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus on nous­sut 30,1:een 10 000 asu­kas­ta koh­den. Nou­su on ta­pah­tu­nut ni­me­no­maan Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa ja ti­lan­ne liit­tyy kah­teen tar­tun­ta­ket­juun ja jouk­ko­al­tis­tu­mi­siin, jois­ta on ai­em­min tie­do­tet­tu.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys toi­mii erit­täin te­hok­kaas­ti ja ka­ran­tee­nit on pys­tyt­ty aset­ta­maan no­pe­as­ti. Ti­lan­net­ta ku­vas­taa se, et­tä vii­me vii­kon ta­pauk­ses­sa tar­tun­nan­läh­de pys­tyt­tiin sel­vit­tä­mään 86 pro­sen­tis­sa ta­pauk­sis­ta. Tä­män vii­kon 34 ta­pauk­ses­ta täl­lä het­kel­lä vain vii­del­lä (15 pro­sent­tia) tar­tun­nan­läh­de on avoin. 

Pa­ris­sa ta­pauk­ses­sa tar­tun­nan­jäl­ji­tys on al­ka­nut juu­ri äs­ken. Ai­na­kin 18 ta­paus­ta 34:stä oli jo val­miik­si ka­ran­tee­nis­sa di­ag­noo­sin tul­les­sa.

Laajoja karanteeneja, ohjeita noudatettava

Vi­ruk­sel­le on omi­nais­ta, et­tä se voi tart­tua kak­si vuo­ro­kaut­ta en­nen oi­rei­den al­kua ja tämä aset­taa haas­tei­ta tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sel­le. Täs­tä joh­tu­en Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa on nyt jou­dut­tu laa­joi­hin ka­ran­tee­nei­hin.

Nyt avai­na­se­mas­sa on se, et­tä vä­es­tö nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta. Laa­ja kiih­ty­mis­vai­heen mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa koko Sa­ta­kun­nas­sa. Etäi­syyk­siä ja hy­vää kä­si­hy­gie­ni­aa sekä jouk­ko­ko­koon­tu­mis­ten vält­tä­mis­tä ei voi lii­kaa ko­ros­taa.

Myös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set tu­lee ot­taa va­ka­vas­ti, jot­ta voi­daan muu­al­la Sa­ta­kun­nas­sa vält­tyä Poh­jois-Sa­ta­kun­nan laa­joil­ta jul­kis­ten ti­lo­jen su­luil­ta. Näyt­tei­siin tu­lee ha­keu­tua vii­py­mät­tä.