18.5.2020 9.05
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Karhuntien tontit Kauttuanmetsän reunalta valmiina rakentamiseen

Kunnanjohtaja Juha Majalahti (vas.), tekninen johtaja Kimmo Haapanen ja hallintojohtaja Kari Kankaanranta uskovat, että uuden Karhuntien alueen tontit käyvät kaupaksi.

Kunnanjohtaja Juha Majalahti (vas.), tekninen johtaja Kimmo Haapanen ja hallintojohtaja Kari Kankaanranta uskovat, että uuden Karhuntien alueen tontit käyvät kaupaksi.

Mirja Linnemäki

image

Eura, Kauttua | Kauttuan uuden Karhuntien alueelta on saatu tontteja tarjolle asuin­ra­ken­ta­miseen.

Ra­ken­ta­mis­kun­nos­sa on seit­se­män oma­ko­ti­tont­tia ja kak­si ri­vi­ta­lo­tont­tia.

- Täs­sä nyt en­sim­mäis­tä ker­taa konk­re­ti­soi­tuu Kaut­tu­an­met­sän pal­jon kes­kus­te­lua he­rät­tä­nyt ti­lan­ne, kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti sa­noo.

Ra­ken­nus­pai­kat si­joit­tu­vat Kaut­tu­an­met­sän reu­na­mil­le, taa­ja­man puo­lel­le rau­ta­tie­tä, suo­jai­seen met­sään ja lä­hel­le pal­ve­lu­ja ja kul­ku­yh­teyk­siä. Kul­ku ton­teil­le on Sa­ta­kun­nan­ka­tuun ra­ken­ne­tun jat­keen kaut­ta Maa­sil­lan­tien ris­teyk­ses­tä.

- Sa­ta­kun­nan­ka­tua on nyt teh­ty rau­ta­tie­hen as­ti. Kaut­tu­an­met­sän kaa­voi­tuk­sen va­li­tusp­ro­ses­sis­sa vä­lit­tyi sel­lai­nen kä­si­tys, et­tä ra­taan as­ti ra­ken­ta­mi­nen oli­si hy­väk­syt­tä­vis­sä, mut­ta ra­dan yli me­noa ei pi­de­tä suo­ta­va­na, Ma­ja­lah­ti to­te­aa.

Kaut­tu­an­met­sän kaa­voi­tus on kui­ten­kin val­mis myös ra­dan yli ohi­kul­ku­tiel­le as­ti, ja sii­hen si­säl­tyy Sa­ta­kun­nan­ka­dun ra­ken­ta­mi­nen yli rau­ta­tien, jot­ta uu­sil­le ton­teil­le pääs­tään. Kaa­va hy­väk­syt­tiin vii­me vuo­den lo­pul­la va­li­tuk­sit­ta.

- Nyt kat­so­taan en­sin, mil­lai­nen me­nek­ki on näil­lä Kar­hun­tien alu­een ton­teil­la, ja sit­ten ar­vi­oi­daan, mil­lä ai­ka­tau­lul­la Kaut­tu­an­met­sää ra­ken­ne­taan, Ma­ja­lah­ti sa­noo.

Tek­ni­nen joh­ta­ja Kim­mo Haa­pa­nen ker­too, et­tä Puis­to­ku­jan alu­een ton­tit Kar­hun­tien lä­hei­syy­des­tä ja Kaut­tu­an­met­sän reu­nal­ta myy­tiin no­pe­as­ti, ja siel­tä on enää yk­si tont­ti jäl­jel­lä, se­kin va­rauk­sen pe­ruun­tu­mi­sen vuok­si.

Kar­hun­tien ton­tit on hin­noi­tel­tu kah­dek­saan eu­roon ne­li­öl­tä. Ne ovat kool­taan 1160-2280 ne­li­ö­tä.

Kuu­si oma­ko­ti­tont­tia ja yk­si ri­vi­ta­lo­tont­ti si­jait­se­vat Kar­hun­tien var­rel­la. Yk­si ri­vi­ta­lo­tont­ti on Sa­ta­kun­nan­ka­dun jat­keen pääs­sä ja yk­si oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­nus­paik­ka Sa­ta­kun­nan­ka­dun jat­keen ja Maa­sil­lan­tien kul­mauk­ses­sa. Täl­le ton­til­le saa ra­ken­taa myös asuin­lii­ke­ta­lon. Yk­si seit­se­mäs­tä oma­ko­ti­ton­tis­ta on va­rat­tu.

Kar­hun­tien alu­een kun­nal­lis­tek­niik­ka on val­mis. Tiet as­val­toi­daan, kun ra­ken­ta­mi­nen on al­ka­nut.

Rata halkoo vielä aluetta

Seit­se­män vuot­ta sit­ten vi­reil­le tul­leen Kaut­tu­an­met­sän ra­ken­nus­kaa­va­hank­keen en­sim­mäi­nen vai­he on nyt val­mis. Se si­säl­tää 26 oma­ko­ti­tont­tia ja nel­jä ri­vi­ta­lo­a­lu­et­ta, joi­hin ku­hun­kin voi si­joit­tua 2-3 ta­loa.

- Kaa­vap­ro­ses­sin ai­ka­na on tul­lut pal­jon pa­lau­tet­ta, ja on ol­lut kä­si­tys, et­tä koko met­sä me­nee pi­lal­le. Ai­ka pal­jon muut­tuu­kin, mut­ta vih­re­ää jää kui­ten­kin ra­ken­ta­mi­sen jäl­keen pal­jon, tu­lee kor­vaa­via pol­ku­ja ja kä­ve­le­mäs­sä ja mus­ti­kas­sa voi edel­leen käy­dä ja kou­lu voi suun­nis­taa met­säs­sä, Kim­mo Haa­pa­nen va­kuut­taa.

Kaut­tu­an­met­sää hal­koo edel­leen rau­ta­tie, jota ei enää vuo­siin ole käy­tet­ty. Ta­so­ris­teyk­sis­tä on kis­kot­kin pois­tet­tu. Kun­ta on käy­nyt ra­dan ole­mas­sa­o­los­ta neu­vot­te­lu­ja ra­ta­yh­ti­ön kans­sa.

- On kak­si vaih­to­eh­toa. Val­tio voi luo­vut­taa alu­een, jol­loin se pa­lau­tui­si al­ku­pe­räi­sil­le omis­ta­jil­leen tai sit­ten ra­ta­yh­tiö voi myy­dä sen kun­nil­le, ja tätä Eu­ra ja Sä­ky­lä ovat pi­tä­neet neu­vot­te­luis­sa läh­tö­koh­ta­na, Ma­ja­lah­ti sa­noo.

Ra­ta­va­rauk­ses­ta on pi­tä­nyt kiin­ni maa­kun­ta­liit­to, sil­lä rata on maa­kun­ta­kaa­vas­sa, ja ti­lan­teen muut­tu­mi­nen vaa­ti­si maa­kun­ta­kaa­van muu­tok­sen.

Ra­ken­ta­mis­käyt­töön rata-alu­et­ta ei kui­ten­kaan suun­ni­tel­la, vaan se jäi­si Ma­ja­lah­den mu­kaan mai­se­moi­tu­na ul­koi­li­joi­den vir­kis­tys­käyt­töön.