22.3.2020 7.40
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

"Kaupan työntekijöillä on suuri riski sairastua" – Säkylän S-marketissa koronaa torjutaan monin konstein

Marketpäällikkö Riikka Seväsen mukaan Säkylän S-marketin työntekijät käyttävät nyt aina hanskoja työtiloissa. Pintoja, ostoskärryjä ja koreja pyyhitään usein.

Marketpäällikkö Riikka Seväsen mukaan Säkylän S-marketin työntekijät käyttävät nyt aina hanskoja työtiloissa. Pintoja, ostoskärryjä ja koreja pyyhitään usein.

image

Säkylä | Säkylän S-marketin parinkymmenen työntekijän joukossa epidemia ei ole marketpäällikkö Riikka Seväsen mukaan aiheuttanut erityistä huolta, vaikka aihe onkin pinnalla taukohuoneen keskusteluissa.

Ai­na­kin tois­tai­sek­si työn­te­ki­jät ovat myös py­sy­neet ter­vei­nä hy­vin.

– Kau­pan työn­te­ki­jöil­lä on suu­ri ris­ki sai­ras­tua. Mei­dän työn­te­ki­jöil­läm­me voi ol­la kui­ten­kin ai­ka hyvä vas­tus­tus­ky­ky, kos­ka työn­te­ki­jät ovat ol­leet tääl­lä vuo­sia ja al­tis­tu­neet mo­nil­le pö­pöil­le.

Työn­te­ki­jöi­den sai­ras­tu­mis­ta eh­käis­tään Sä­ky­läs­sä kä­sien­pe­sul­la ja pa­kol­li­sel­la hans­ko­jen käy­töl­lä työ­ti­lois­sa.

– Jos fluns­sa­oi­rei­ta il­me­nee, niin sil­loin on oh­jeis­tet­tu jää­mään ko­tiin, Se­vä­nen sa­noo.

Mi­ten sit­ten var­mis­te­taan, et­tä kau­pas­sa riit­tää myy­jiä ja hyl­lyn­täyt­tä­jiä, vaik­ka epi­de­mia kaa­tai­si hen­ki­lö­kun­taa pe­tiin?

– Keu­las­sa on pal­jon työn­te­ki­jöi­tä, ja voim­me teh­dä si­säi­siä siir­to­ja. Ihan var­mas­ti tääl­tä esi­mer­kik­si läh­det­täi­siin tar­vit­ta­es­sa avuk­si Eu­raan, Se­vä­nen to­te­aa.

Kaikki keinot käyttöön

Riik­ka Se­vä­sen mu­kaan S-mar­ke­tin haas­tee­na on es­tää osal­taan Sä­ky­län kes­ki­mää­rin iäk­kään vä­es­tön sai­ras­tu­mi­nen. Au­ki­o­lo­a­jan en­sim­mäi­nen tun­ti on va­rat­tu ko­ro­nan ris­ki­ryh­mil­le, ja elä­ke­läi­set ovat­kin suun­nan­neet os­tok­sil­le aa­mu­tui­maan jou­kol­la.

– Ai­noa huo­no puo­li asi­as­sa on se, et­tä hyl­ly­jä ei ole vie­lä eh­dit­ty juu­ri­kaan täyt­tää sii­nä vai­hees­sa.

Kau­pas­sa on myös te­hos­tet­tu ti­lo­jen sii­vous­ta: kos­ke­tus­pin­to­ja, kär­ry­jä sekä os­tos­ko­re­ja pyy­hi­tään de­sin­fi­oi­vil­la pe­su­ai­neil­la pit­kin päi­vää.

Asi­ak­kai­den lä­hi­kon­tak­te­ja on py­rit­ty eh­käi­se­mään es­tä­mäl­lä pit­kien kas­san­jo­no­jen muo­dos­tu­mi­nen.

– Nel­jä ih­mis­tä al­kaa ol­la jo lii­an pit­kä jono. Va­li­tet­ta­vas­ti jo­not mut­kit­te­le­vat, jo­ten kas­sal­ta nii­den pi­tuut­ta voi ol­la vä­lil­lä vai­kea näh­dä, Se­vä­nen sa­noo.

Vas­tuu tau­tien le­vi­ä­mi­sen eh­käi­sys­tä on hen­ki­lö­kun­nan li­säk­si kui­ten­kin myös asi­ak­kail­la.

– Toi­vom­me, et­tä asi­ak­kaat huo­leh­ti­vat kä­si­hy­gie­ni­as­taan, ys­ki­vät hi­haan ei­vät­kä tule sai­rai­na kaup­paan.