17.5.2020 10.26
Uutiset
 

Kortittomat autoilivat Eurassa ja Säkylässä

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Eura, Säkylä | Nuoret miehet eivät olleet ensimmäistä kertaa liikkeellä ilman ajo-oikeutta.

Vuon­na 1999 syn­ty­neen mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­seen oi­keu­det­ta lau­an­tai­na noin klo 16.20 Sä­ky­läs­sä. Po­lii­si­par­tio py­säyt­ti hen­ki­lö­au­tol­la liik­keel­lä ol­leen mie­hen lii­ken­ne­val­von­nan yh­tey­des­sä. Mie­hel­lä oli en­nes­tään kon­tol­laan jo 12 kor­tit­ta ajoa vii­mei­sen vuo­den si­säl­lä.

Per­jan­tain ja lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä puo­len yön ai­kaan vuon­na 1998 syn­ty­nyt ajo­kiel­los­sa ol­lut sa­ta­kun­ta­lai­nen mies ajoi val­ta­tie kah­del­la Ko­ke­mä­el­lä au­to­maat­ti­seen lii­ken­teen­val­von­ta­ka­me­raan yli 40 ki­lo­met­rin yli­tyk­sen alu­eel­la, mis­sä oli 80 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tus.

Seu­raa­va­na aa­mu­na sama hen­ki­lö tal­len­tui klo 6.45 lii­ken­ne­val­von­ta­ka­me­raan val­ta­tie 12:lla Eu­ras­sa, kun hän ajoi 22 ki­lo­met­rin yli­tyk­sen 80 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tu­sa­lu­eel­la. Mies ajoi tuol­loin jo 28. ker­ran il­man ajo-oi­keut­ta vuo­den si­sään.