9.11.2019 8.00
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Kotiseu­tu­mu­seossa ollaan valmiita ottamaan Jokisen talo omistukseen – "Odotamme, että kaupunki on asiassa aktiivinen"

Hannu Vapolan ja Ulla Antolan mukaan Jokisen talo on toiminut kotiseutumuseon näyttelytilana jo vuosikymmeniä.

Hannu Vapolan ja Ulla Antolan mukaan Jokisen talo on toiminut kotiseutumuseon näyttelytilana jo vuosikymmeniä.

Juha Kaita-aho

image

Rauma, Lappi | Lapin kotiseutumuseon näyttelytilat ovat marraskuussa kylmillään lukuun ottamatta Jokisen taloa, jossa ilmalämpöpumppu puhaltaa kuurankukkaset pois ikkunalaseista. Talo on toiminut alun perin suntion kotina, mutta muutama vuosikymmen sitten Lapin kunta antoi rakennuksen museon käyttöön. Nykyisin talon omistaa Rauman kaupunki, mutta ei välttämättä enää kauaa.

Rau­ma et­sii sääs­tö­koh­tei­ta, ja esiin on nous­sut myös aja­tus mu­seo-ra­ken­nus­ten omis­tuk­sen ja yl­lä­pi­don siir­tä­mi­ses­tä nii­tä pyö­rit­tä­vil­le yh­dis­tyk­sil­le.

– Kau­pun­gil­ta on vih­jais­tu, et­tä tämä Jo­ki­sen talo voi­si ol­la sel­lai­nen, min­kä me sai­sim­me. Vi­ral­li­ses­ti ei ole kui­ten­kaan otet­tu yh­teyt­tä. Odo­tam­me, et­tä kau­pun­ki on asi­as­sa ak­tii­vi­nen, ko­ti­seu­tu­mu­se­o­ta yl­lä­pi­tä­vän La­pin T.L. ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Ul­la An­to­la sa­noo.

Jo­ki­sen ta­lon li­säk­si pi­ha­pii­ris­sä on muun mu­as­sa 1800-lu­vun ki­vi­nen lai­na­jy­vä­ma­ka­sii­ni, ait­ta­ra­ken­nus ja vii­si kirk­ko­tal­lia. Nämä ra­ken­nuk­set ovat An­to­lan mu­kaan yh­dis­tyk­sen omis­ta­mia.

Lue La­pin ko­ti­seu­tu­mu­se­os­ta li­sää tors­tai­na 7.11. il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.