2.3.2021 12.31
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Lisää tartuntoja Euraan – "Tilanne on huolestuttava"

Euran koronatilanne on huonontunut nopeasti viimeisen viikon aikana.

Euran koronatilanne on huonontunut nopeasti viimeisen viikon aikana.

image

Eura | Eurassa todettujen korona­tar­tun­tojen määrä nousi tiistaina THL:n tilastoissa virallisesti yhdellä 31:een.

Eu­ran tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin Tami Siré­nin mu­kaan vii­kon­lo­pun jäl­keen uu­sia tar­tun­to­ja on kui­ten­kin il­men­nyt kol­me, jois­ta kak­si ei siis vie­lä näy vi­ral­li­sis­sa ti­las­tois­sa.

– Tar­tun­to­jen läh­tö­koh­das­ta ei ole täyt­tä sel­vyyt­tä. Ta­pauk­siin liit­tyy myös use­am­pia al­tis­tu­mi­sia. Ei val­ta­van suu­ria mää­riä, mut­ta kui­ten­kin. Ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

Si­ren pi­tää­kin to­den­nä­köi­se­nä, et­tä tar­tun­to­ja il­me­nee Eu­ras­sa lop­pu­vii­kol­la li­sää.

– On hy­vin to­den­nä­köis­tä, et­tä vä­hin­tään­kin joku ta­paus tu­lee li­sää. Tus­kin kui­ten­kaan ko­vin mon­taa.

Siré­nin mu­kaan uu­sim­mat tar­tun­nat liit­ty­vät yh­den tar­tun­ta­ket­jun si­jaan use­am­paan tar­tun­ta­ket­juun

Suositukset otettava vakavasti

Eu­ras­sa on il­men­nyt ai­em­min­kin yk­sit­täi­siä ta­pauk­sia, jois­sa tar­tun­nan läh­det­tä ei ole pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään, mut­ta nyt täl­lai­sia ta­pauk­sia on ol­lut use­am­pia ly­hy­el­lä ai­ka­vä­lil­lä. Tami Siré­nin mu­kaan nyt kes­ki­ty­tään jäl­jit­tä­mään tar­tun­to­ja niin hy­vin kuin se on mah­dol­lis­ta.

Sirén ke­hot­taa eu­ra­lai­sia vält­tä­mään kaik­kia tur­hia kon­tak­te­ja ja nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja suo­si­tuk­sia.

– Suo­si­tuk­set tu­lee ot­taa va­ka­vas­ti. Nyt ei ole ol­tu niin va­ro­vai­sia kuin soi­si. Ta­pauk­sia oli­si vä­hem­män, jos oh­jei­ta oli­si nou­da­tet­tu.