19.7.2021 13.30
Uutiset
 

Mahdollisia altistumisia koronavirukselle Sierafesteillä

image

Eu­ra | Eu­ran ter­veys­pal­ve­lut sai tie­don 18. hei­nä­kuu­ta il­lal­la Co­vid 19- po­si­tii­vi­sek­si to­de­tus­ta hen­ki­lös­tä, ja tar­tun­nan jäl­ji­tyk­ses­sä sel­vi­si, et­tä hen­ki­lö on ol­lut pai­kal­la Sie­ra­fes­teil­lä 14. hei­nä­kuu­ta, ja Sie­ra­vuo­ren Ki­vi­ra­vin­to­las­sa 14.–16. hei­nä­kuu­ta vä­li­se­nä ai­ka­na.

Sie­ra­fes­teil­lä tai Sie­ra­vuo­ren Ki­vi­ra­vin­to­las­sa näi­nä ai­koi­na vie­rail­leet asi­ak­kaat ovat voi­neet mah­dol­li­ses­ti al­tis­tua Co­vid 19-vi­ruk­sel­le. Hei­tä pyy­de­tään tark­kai­le­maan oi­rei­taan ja ha­keu­tu­maan lie­vis­sä­kin oi­reis­sa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­ro­na­tes­tiin.

Suo­raan al­tis­tu­neik­si on voi­tu to­de­ta vain muu­ta­mia hen­ki­löi­tä, ja hei­dät on ta­voi­tet­tu ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neis­ta hen­ki­löis­tä ei ole mah­dol­lis­ta saa­da tar­kem­pia tie­to­ja.

Joh­ta­va lää­kä­ri Lot­ta Arm­felt ker­too, et­tä tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö on ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen. Tä­män het­ken tie­to­jen mu­kaan myös ai­na­kin osa al­tis­tu­neis­ta hen­ki­löis­tä on muu­al­ta kuin Eu­ras­ta.

Lo­ma­kes­kus Sie­ra­vuo­ri on ta­pauk­sen joh­dos­ta nyt tiu­ken­ta­nut suo­ja­toi­mia ko­ro­na­vi­ruk­sel­ta suo­jau­tu­mi­sen suh­teen, ja in­for­moi näis­tä toi­mis­ta asi­ak­kai­taan erik­seen.

Eu­ran ter­veys­pal­ve­luis­ta ke­ho­te­taan nyt muu­ten­kin nou­dat­ta­maan edel­leen THL:n oh­jei­ta ja alu­eel­li­sia oh­jei­ta ko­ro­na­vi­ruk­sel­ta suo­jau­tu­mi­sen suh­teen ja ha­keu­tu­maan edel­leen ko­ro­na­tes­tiin tar­vit­ta­es­sa muu­ten­kin kuin tä­hän mah­dol­li­seen al­tis­tu­mi­seen liit­ty­en. Sa­moin suo­si­tel­laan kaik­kia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teet.

Co­vid 19-vi­ru­sin­fek­ti­on oi­rei­ta voi­vat ol­la mm. nuha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, kuu­me, maku- ja ha­ju­ais­tin häi­ri­öt ja jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa suo­lis­to-oi­reet. Oi­rei­den il­maan­tu­es­sa suo­si­tel­laan te­ke­mään oi­re­ar­vio Oma­o­los­sa, jon­ka kaut­ta mah­dol­lis­ta teh­dä myös säh­köi­nen ajan­va­raus tes­tauk­seen.