8.1.2021 15.26
Uutiset
 
Krista Koski

Maskit käyttöön yläkouluissakin

Krista Koski

image

Eura, Säkylä | Aiemmin maskisuositus on koskenut perusopetuksen henkilökuntaa ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita, mutta ei yläkoulun oppilaita.

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä on tar­ken­ta­nut mas­ki­suo­si­tuk­sia. Mu­ka­na ovat nyt myös ylä­kou­lun op­pi­laat.

Ylä­kou­luis­sa ote­taan käyt­töön mas­kit op­pi­lail­le en­si vii­kon ai­ka­na, myös Eu­ran ja Sä­ky­län ylä­kou­luis­sa. Ai­em­min mas­ki­suo­si­tus on kos­ke­nut pe­ru­so­pe­tuk­sen puo­lel­la hen­ki­lö­kun­taa, mut­ta ei op­pi­lai­ta. Ylä­kou­lu­jen mas­ki­suo­si­tus kos­kee kaik­kia luok­ka-as­tei­ta. Lu­ki­os­sa ja am­mat­ti­kou­luis­sa mas­ki­suo­si­tus on kos­ke­nut ai­em­min op­pi­lai­ta­kin.

Myös nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa kos­kien on an­net­tu tar­ken­net­tu­ja suo­si­tuk­sia. Si­sä­lii­kun­ta­ti­lois­sa to­teu­tet­ta­va al­le 20-vuo­ti­ai­den kil­pai­lut, ot­te­lut tai sar­ja­toi­min­ta pi­de­tään edel­leen kes­key­tet­ty­nä. Al­le 20-vuo­ti­ai­den har­joit­te­lus­sa pi­tää ot­taa huo­mi­oon hy­gie­ni­aoh­jeis­tuk­set ja tur­va­e­täi­syy­det, ja las­ta tai nuor­ta har­ras­tuk­ses­ta ha­ke­van huol­ta­jan tu­lee käyt­tää mas­kia.

Uu­det tar­ken­ne­tut suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 31. tam­mi­kuu­ta saak­ka. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­jaa­mi­ses­ta enin­tään kah­teen­kym­me­neen hen­ki­löön on voi­mas­sa 23. tam­mi­kuu­ta saak­ka, ja mää­räyk­sen jat­koa ar­vi­oi­daan en­si vii­kon ai­ka­na.