28.4.2017 10.01
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Panelia toistamiseen vuoden kyläksi

Paneliassa on tekemisen meininki, ja se on huomattu muuallakin, sillä kylä sai jo toistamiseen Satakunnan Vuoden kylä -tittelin. Kotiseutumuseon ympärillä on parhaillaan meneillään melkoinen myllerrys, sillä sen sadevesiviemäröintiä parannetaan ja tien liuskauta muutetaan niin, ettei vesi valu enää museon seinustalle. – Maata on siirretty rakennuksen taakse, mihin saisi vaikka pengerretyn katsomon tai kukkaistutuksia, pohtivat Panelian Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tolvi ja varapuheenjohtaja Sari Kiiski.

Paneliassa on tekemisen meininki, ja se on huomattu muuallakin, sillä kylä sai jo toistamiseen Satakunnan Vuoden kylä -tittelin. Kotiseutumuseon ympärillä on parhaillaan meneillään melkoinen myllerrys, sillä sen sadevesiviemäröintiä parannetaan ja tien liuskauta muutetaan niin, ettei vesi valu enää museon seinustalle. – Maata on siirretty rakennuksen taakse, mihin saisi vaikka pengerretyn katsomon tai kukkaistutuksia, pohtivat Panelian Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tolvi ja varapuheenjohtaja Sari Kiiski.

Liisa Nykänen

image

Eura, Panelia # Panelia teki sen taas, eli valittiin Satakunnan vuoden kyläksi jo toistamiseen. Edellinen voitto on vuodelta 2006.

– Ky­län saa­ma tun­nus­tus on hie­no osoi­tus sii­tä, et­tä tääl­lä on teh­ty mo­nia asi­oi­ta oi­kein, Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Tol­vi iloit­see.

Sa­ta­kun­nan kylä saa myös ha­kea koko Suo­men Vuo­den kylä -tit­te­liä.

­ – Vii­mek­si em­me yl­tä­neet sii­hen, mut­ta nyt pan­naan uu­si ha­ke­mus ve­tä­mään, Tol­vi lu­paa.

Hän ko­ros­taa, et­tä vaik­ka Sa­ta­kun­nan Vuo­den kylä -tit­te­liä ha­et­tiin Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen ni­mis­sä, ha­ke­mi­seen osal­lis­tui­vat täy­sil­lä muut­kin pa­ne­li­a­lai­set yh­dis­tyk­set ja seu­rat, jo­ten voit­to on ihan koko ky­län voit­to. Lue li­sää iloi­sia voit­to­tun­nel­mia Pa­ne­li­as­ta ASK 3.5.