24.11.2020 8.24
Uutiset
 

Peräänajo vt 12:lla Eurassa – liian lyhyt turvaväli

Krista koski

image

Eura | Edellä ajanut auto jarrutti voimakkaasti, ja takana tullut ei saanut autoa pysähtymään ajoissa.

Val­ta­tie 12:lla sat­tui hen­ki­lö­au­ton ja pa­ket­ti­au­ton pe­rää­na­jo maa­nan­tai-il­ta­päi­väl­lä Eu­ras­sa. Ta­pah­tu­ma­paik­ka oli noin pari sa­taa met­riä Rau­man suun­taan Soup­paan lii­ken­neym­py­räl­tä.

Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen ta­pah­tu­nees­ta kel­lo 16.24. Pe­rää­na­jos­sa väl­tyt­tiin hen­ki­lö­va­hin­goil­ta, mut­ta au­toi­hin tuli pie­neh­kö­jä pel­ti­vau­ri­oi­ta. Osal­li­si­na oli­vat ai­no­as­taan au­to­jen kul­jet­ta­jat, kum­mas­sa­kaan au­tos­sa ei ol­lut mat­kus­ta­jia.

Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan pe­rää­na­jon syy­nä saat­toi ol­la lii­an ly­hyt tur­va­vä­li. Edel­lä aja­nut au­to jar­rut­ti voi­mak­kaas­ti, ja ta­ka­na tul­lut ei saa­nut au­toa py­säh­ty­mään ajois­sa.