11.1.2020 13.35
Uutiset
 

Rattijuopumusten yö Eurassa - yhdellä jo kymmenes kerta vuodessa

image

Eura | Rattijuoppojen tekemät epäillyt liikennerikokset työllistivät poliisia Eurassa perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Lau­an­tai­yö­nä kel­lo 0.20 eu­ra­lai­sen mie­hen kul­jet­ta­ma au­to kiin­nit­ti po­lii­si­par­ti­on huo­mi­on. Po­lii­si py­säyt­ti epäi­lyt­tä­väs­ti kul­ke­neen au­ton, jota aja­nut päih­ty­neen oloi­nen mies pu­hal­si po­lii­sin seu­lon­ta-al­ko­met­riin 2,2 pro­mil­lea. Hä­net kul­je­tet­tiin Rau­man po­lii­si­a­se­mal­le, mis­sä hän pu­hal­si tark­kuu­sal­ko­met­riin 1,96 pro­mil­len lu­ke­man.

Mies oli yk­si­nään lii­ken­tees­sä au­tol­laan. Hän­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, ja hä­nen ajo­kort­tin­sa otet­tiin po­lii­sin hal­tuun. Mies mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon.

Kel­lo 03.40 myös toi­sen eu­ra­lai­sen mie­hen kul­jet­ta­ma au­to kiin­nit­ti po­lii­si­par­ti­on huo­mi­on. Po­lii­sit py­säyt­ti­vät ra­vin­to­lan edus­tal­ta läh­te­neen au­ton, jota kul­jet­ta­nut mies pu­hal­si seu­lon­ta-al­ko­met­riin 1,8 pro­mil­len lu­ke­man. Mies vie­tiin Po­rin po­lii­si­a­se­mal­le. Hän oli niin voi­mak­kaas­ti päih­ty­nyt, et­tä hä­nel­tä oli otet­ta­va ve­ri­koe, sil­lä tark­kuu­sal­ko­met­riin pu­hal­lus ei enää on­nis­tu­nut. Mies oli yk­si­nään lii­ken­tees­sä au­tol­laan. Hän­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, ja hä­nen ajo­kort­tin­sa otet­tiin po­lii­sin hal­tuun. Hä­net­kin mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon.

Sa­ma­na aa­mu­yö­nä hie­man en­nen puo­li viit­tä po­lii­si py­säyt­ti kol­man­nen Eu­ras­sa asu­van mie­hen, joka ajoi hen­ki­lö­au­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Tämä mies pu­hal­si po­lii­sin seu­lon­ta-al­ko­met­riin 1,83 pro­mil­lea. Hä­nel­lä ei ol­lut ajo-oi­keut­ta moot­to­ri­käyt­töi­seen ajo­neu­voon ja li­säk­si hä­nes­tä oli voi­mas­sa ole­va et­sin­tä­kuu­lu­tus.

Rau­man po­lii­si­a­se­mal­la teh­dyn tark­kuu­sal­ko­met­ri­pu­hal­lus­ko­keen tu­los oli 1,39 pro­mil­lea. Mies­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oi­keu­det­ta. Hän on vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na syyl­lis­ty­nyt ai­em­min kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­seen oi­keu­det­ta yh­dek­sän ker­taa. Mies otet­tiin kiin­ni epäil­lyis­tä ri­kok­sis­ta.

Uu­ti­sen ot­sik­koa kor­jat­tu ajo-oi­keut­ta ajet­tu­jen ker­to­jen lu­ku­mää­räs­täs­tä.