6.10.2019 21.42
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Sami Tolvanen on Euran uusi kirkkoherra

Sami Tolvanen sai 75 prosenttia äänistä.

Sami Tolvanen sai 75 prosenttia äänistä.

Mirja Linnemäki

image

Eura | Euran seurakunnan kirkkoherraksi on valittu Pyhärannan vt. kirkkoherra, euralainen Sami Tolvanen. Hän sai 870 ääntä eli selvän enemmistön, 75 prosenttia äänistä.

Toi­sek­si vaa­lis­sa tuli toi­sel­la vaa­li­si­jal­la ol­lut Pun­ka­lai­tu­men kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­nen 249 ää­nel­lä. Kol­mas eh­do­kas ja en­sim­mäi­sel­lä vaa­li­si­jal­la ol­lut Ko­ke­mä­en kirk­ko­her­ra Han­nu Tom­pe­ri sai 34 ään­tä.

Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li oli aset­ta­nut Tol­va­sen kol­man­nel­le vaa­li­si­jal­le. Ny­kyis­tä teh­tä­vään­sä var­ten hän on vir­ka­va­paal­la Eu­ran seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­rin vi­ras­ta. Tol­va­nen (35) on ol­lut vi­ras­saan Eu­ras­sa vuo­des­ta 2011, jol­loin hä­net vi­hit­tiin pa­pik­si.

Ää­nes­tys päät­tyi kir­kos­sa kel­lo 20 ja ään­ten­las­ken­nan tu­los sel­vi­si kel­lo 22 ai­kaan. Kirk­ko­her­ran va­lin­ta teh­tiin Eu­ran seu­ra­kun­nas­sa suo­ra­na kan­san­vaa­li­na.

Vaa­lis­sa an­net­tiin 1 160 ään­tä, jois­ta seit­se­män hy­lät­tiin.

Ää­nes­tysp­ro­sent­ti nou­si mel­ko kor­ke­ak­si ja oli 15,2. En­nak­koon an­net­tiin 791 ään­tä. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja on 7647.

Eu­ran seu­ra­kun­nas­sa toi­mi­tet­tiin kirk­ko­her­ran vaa­li vii­mek­si syk­syl­lä 2010, jol­loin va­li­tuk­si tuli nyt eläk­keel­le jää­vä Juk­ka Kemp­pai­nen. Sil­loin ää­nes­ti 1 200 seu­ra­kun­ta­lais­ta ja ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 13,7.

Kemp­pai­nen jat­kaa vt. kirk­ko­her­ra­na ku­lu­van vuo­den lop­puun, kun­nes uu­si kirk­ko­her­ra voi aloit­taa työn­sä.