23.10.2020 8.17
Uutiset
 

Satakunnan kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset pysyvät marraskuussa ennallaan

image

Sa­ta­kun­nan alu­eel­le lo­ka­kuul­le an­net­tu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus jat­kuu myös mar­ras­kuus­sa, Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to tie­dot­taa.

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sek­si Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on päät­tä­nyt, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa yli 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia voi mar­ras­kuus­sa jär­jes­tää si­sä­ti­lois­sa ja alu­eel­li­ses­ti ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa sil­loin, kun ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä pys­tyy var­mis­ta­maan osal­lis­tu­jien tur­val­li­suu­den.

Ta­pah­tu­man tur­val­li­suus var­mis­te­taan nou­dat­ta­mal­la THL:n ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön oh­jet­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si. Oh­jees­sa edel­ly­te­tään muun mu­as­sa tur­va­vä­lien pi­tä­mis­tä, jär­jes­tä­jän vas­tuu­ta aut­taa ja muis­tut­taa tur­va­vä­lien pi­tä­mi­ses­sä eri­tyi­ses­ti jo­no­tus­ti­lan­teis­sa ja jär­jes­tä­jän vas­tuu­ta tar­jo­ta mah­dol­li­suus hy­vän kä­si­hy­gie­ni­an yl­lä­pi­tä­mi­seen.

Naapurimaakuntia parempi tautitilanne

Epi­de­mi­o­lo­gi­nen ti­lan­ne on Sa­ta­kun­nas­sa edel­leen rau­hal­li­nen, vaik­ka tar­tun­to­jen il­maan­tu­vuus­lu­ku on vä­hi­tel­len nous­sut. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta on ol­lut pe­räi­sin muu­al­ta Suo­mes­ta tai ul­ko­mail­ta. Sa­ta­kun­nan

naa­pu­ri­maa­kun­nis­sa epi­de­mi­o­lo­gi­nen ti­lan­ne on ke­hit­ty­nyt epä­suo­tui­saan suun­taan.

Ti­lan­ne Sa­ta­kun­nas­sa voi kui­ten­kin no­pe­as­ti muut­tua, kos­ka vä­es­tö liik­kuu eri maa­kun­tien vä­lil­lä. Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia voi her­käs­ti syn­tyä, jos hy­gie­nia- ja tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta ei huo­leh­di­ta.

Jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pa­he­nee Var­si­nais-Suo­mes­sa äkil­li­ses­ti, ku­kin kun­ta voi päät­tää pai­kal­li­sis­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, jot­ka ovat alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­miä ra­joi­tuk­sia tiu­kem­pia. Kun­ta voi pää­tök­sel­lään myös sul­kea toi­mi­ti­lo­jaan ja an­taa suo­si­tuk­sia yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­ta ja kas­vo­mas­kien käyt­tä­mi­ses­tä. Myös sai­raan­hoi­to­pii­ri voi an­taa alu­eel­leen suo­si­tuk­sia. Jos tiu­kem­mat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat tar­peen use­an kun­nan tai koko maa­kun­nan alu­eel­la, niis­tä päät­tää alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to.