19.3.2020 12.25
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Satakunnassa tähän mennessä 10 tartuntaa

Satakunnassa on nyt 10 laboratoriokokein todettua koronavirustapausta. Testejä ei enää tällä viikolla ole tehty lieväoireisille.

Satakunnassa on nyt 10 laboratoriokokein todettua koronavirustapausta. Testejä ei enää tällä viikolla ole tehty lieväoireisille.

image

Satakunta | Satakunnassa on todettu yksi uusi matkailuun liittyvä korona­vi­rus­tapaus. Kaikkiaan labora­to­ri­o­kokein varmistettuja tapauksia on nyt 10. – Satakunnan sairaan­hoi­to­piirin alueella tilanne on edelleen rauhallinen, infek­ti­oy­li­lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kommentoi.

Nyt to­det­tu tar­tun­ta liit­tyy mat­kai­luun ja ai­nut lä­hi­kon­tak­ti Sa­ta­kun­nas­sa on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Sa­ta­kun­taan ei lii­ty ta­pauk­sen suh­teen le­vi­ä­mis­ris­kiä.

– Mui­ta hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­oi­ta sen si­jaan on liik­keel­lä edel­leen. Löy­dök­si­nä on RS-vi­ruk­sia, inf­lu­ens­saa ja ri­no­vi­rus­ta sekä pari ta­paus­ta ta­va­no­mais­ta ko­ro­na­vi­rus­ta, joka on ta­val­li­nen hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­on ai­heut­ta­ja. Uu­den ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maa epi­de­mi­aa ei Sa­ta­kun­nas­sa tois­tai­sek­si ole to­det­tu, vaan tar­tun­ta­ket­jut tun­ne­taan ja ne on pys­tyt­ty py­säyt­tä­mään, Uu­i­ta­lo-Sep­pä­lä rau­hoit­te­lee.

– Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­ri ja kun­nat kui­ten­kin va­rau­tu­vat epi­de­mi­an tu­loon. Huo­lel­li­sel­la tar­tun­to­jen jäl­ji­tyk­sel­lä ja val­mius­lain mu­kai­sil­la ra­joi­tuk­sil­la epi­de­mi­an al­kua pys­ty­tään vii­väs­tyt­tä­mään ja an­ta­maan ai­kaa va­rau­tu­mi­sel­le, hän to­te­aa.

Sa­ta­kun­nan ai­em­pi ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ten luku yh­dek­sän oli vii­kon ta­kaa per­jan­tail­ta. Sen jäl­keen tes­te­jä ei enää ole teh­ty lie­vä­oi­rei­sil­le.

Altistuneet pääkau­pun­ki­seu­dulla

Nyt to­det­tu uu­si ta­paus liit­tyy ris­tei­ly­mat­kai­luun. Sa­mal­la aluk­sel­la on ol­lut ai­na­kin 27 suo­ma­lais­ta.

Sai­ras­tu­nut hen­ki­lö on elä­kei­käi­nen mat­kai­li­ja. Hän on hy­vä­kun­toi­nen ja hoi­dos­sa ko­tie­ris­tyk­ses­sä. Omaan mat­ka­seu­ru­ee­seen kuu­lui puo­li­so, joka on nyt ko­ti­ka­ran­tee­nis­sa. Sa­ta­kun­nas­sa ei ole mui­ta lä­hi­kon­tak­te­ja.

Hen­ki­lö osal­lis­tui Kris­tii­na Crui­se­sin jär­jes­tä­mäl­le ryh­mä­mat­kal­le 7.–16. maa­lis­kuu­ta. Hän on mat­kus­ta­nut Ma­rel­la Crui­ses va­rus­ta­mon ”Ma­rel­la Dream” lai­val­la rei­til­lä Ma­la­ga–Por­to–Lis­sa­bon–Ca­diz–Ma­la­ga ja pa­lan­nut Suo­meen len­tä­en 16. maa­lis­kuu­ta.

Ryh­mä­mat­kaan on tie­to­jen mu­kaan osal­lis­tu­nut 27 suo­ma­lais­ta, jois­ta suu­ri osa asuu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. THL sel­vit­tää al­tis­tu­nei­ta tar­kem­min.