29.11.2019 14.38
Uutiset
 
Veera Reko

Sillan kanteen tuli aukko, kun reunakivi putosi jokeen – Kauttuan Myllysilta on nyt käyttökiellossa

Kun Myllysilta on suljettu, kiertotie kulkee Rautatiesillan kautta.

Kun Myllysilta on suljettu, kiertotie kulkee Rautatiesillan kautta.

Liisa Nykänen

image

Eura, Kauttua | Kauttuan Myllysilta suljettiin sortumavaaran vuoksi. Korjausarvio tehdään ensi viikolla.

Ke­vy­en lii­ken­teen käy­tös­sä Kaut­tu­al­la ole­va Myl­ly­sil­ta, jos­ta käy­te­tään myös ni­mi­tys­tä Ali­sen­kos­ken sil­ta, sul­jet­tiin tä­nään lii­ken­teel­tä. Eu­ran tek­ni­sen joh­ta­jan Kim­mo Haa­pa­sen mu­kaan sil­ta muut­tui vaa­ral­li­sek­si, kun yk­si sen reu­na­ki­vis­tä pu­to­si jo­keen.

– Sen seu­rauk­se­na sil­lan kan­teen on tul­lut pie­ni auk­ko, joka on nyt vaa­ral­li­nen, kun tuli lun­ta, Haa­pa­nen ker­too.

Tek­ni­sen joh­ta­jan mu­kaan uh­ka­na on, et­tä su­la­va lumi tai rän­tä kul­jet­taa sil­lal­ta pois maa-ai­nes­ta, jon­ka mu­ka­na voi tip­pua li­sää ki­viä. Sil­lan ha­jo­a­mi­nen huo­mat­tiin jo al­ku­vii­kos­ta, jol­loin sil­lal­le vie­tiin puo­mit ja vilk­ku­va­lot.

– Nyt kat­sot­tiin par­haak­si, et­tä sil­ta sul­je­taan ko­ko­naan, jot­ta ku­kaan ei kul­je sii­tä ja tule va­hin­ko­ja.

Haa­pa­sen mu­kaan Myl­ly­sil­ta on ol­lut Eu­ran kun­nan omis­tuk­ses­sa vas­ta va­jaat kym­me­nen vuot­ta, min­kä ai­ka­na sitä ei ole kor­jat­tu ker­taa­kaan. Ki­ven pu­to­a­mi­ses­ta ai­heu­tu­nei­ta vau­ri­oi­ta on tar­koi­tus kor­ja­ta mah­dol­li­ses­ti jo en­si vii­kol­la.

– En­si vii­kon tiis­tai­na on tu­los­sa ka­ve­ri, joka on ki­vi­sil­to­ja kor­jan­nut, kat­so­maan, mitä sil­le on teh­tä­vis­sä. Mi­hin­kään laa­ja­mit­tai­siin kor­jauk­siin ei nyt läh­de­tä, mut­ta jos saa­tai­siin kivi joen poh­jas­ta nos­tet­tua en­nen kuin tal­vi tu­lee, se oli­si hyvä, et­tei tar­vit­se pi­tää sil­taa koko tal­vea sul­jet­tu­na.