11.1.2022 21.13
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Tammiston Puulla syttyi palo – ensisammutus pelasti

Pelastuslaitos lähti sammuttamaan paloa seitsemän yksikön voimin.

Pelastuslaitos lähti sammuttamaan paloa seitsemän yksikön voimin.

image

Eu­ra, Hin­ner­jo­ki | Pe­las­tus­lai­tos sai tiis­tai­na kel­lo 20.42 hä­ly­tyk­sen Hin­ner­jo­el­le Tam­mis­ton Puu Oy:n isoon te­ol­li­suus­kiin­teis­töön, jos­sa puu­murs­kain oli syt­ty­nyt te­ol­li­suus­hal­lin si­säl­lä.

– Puu­murs­kas­sa oli syt­ty­nyt pa­lo­nal­ku, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Pet­ri Ran­ta­la ker­too.

Pai­kal­la ol­lut yri­tyk­sen hen­ki­lö­kun­ta hoi­ti pa­lon al­ku­sam­mu­tuk­sen, ei­kä palo pääs­syt le­vi­ä­mään ja va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin.

– Var­mis­tus­työt ovat käyn­nis­sä. Hen­ki­lö­kun­nan jäl­ki­var­ti­oin­ti jat­kuu läpi yön. Pa­lo­kun­nal­la on tääl­lä enää puo­len tun­nin työ, Ran­ta­la sa­noo.

Pe­las­tus­lai­tos läh­ti sam­mut­ta­maan pa­loa suu­re­na ra­ken­nus­pa­lo­na seit­se­män yk­si­kön voi­min.

Pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei ole tie­toa.

Uu­tis­ta täy­den­net­ty pe­las­tus­toi­men tie­dot­teen poh­jal­ta.