12.2.2020 12:30
Uutiset
 
Esa Viippola

Tiesitkö, että Säkylässä oli 80 vuotta sitten sotilas­len­to­kenttä?

Ranskalainen Morane oli nopea, mutta välillä sen konekiväärien teho ei riittänyt venäläiskoneita vastaan. Säkylästä 22 päivänä lentänyt Lentolaivue 28 joutui helmi–maaliskuussa 1940 yhteensä 28 tulitaisteluun, joissa pudotettiin 14 venäläiskonetta. Koneen pienoismalleja on esillä muun muassa Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseossa.

Ranskalainen Morane oli nopea, mutta välillä sen konekiväärien teho ei riittänyt venäläiskoneita vastaan. Säkylästä 22 päivänä lentänyt Lentolaivue 28 joutui helmi–maaliskuussa 1940 yhteensä 28 tulitaisteluun, joissa pudotettiin 14 venäläiskonetta. Koneen pienoismalleja on esillä muun muassa Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseossa.

Esa Viippola

image

Säkylä | Tammikuussa 1940 perustettiin sotilas­len­to­kenttä Pyhäjärven jäälle. Nyt noin 80 vuotta myöhemmin sitä muistellaan Huvila Haapsaaressa.

Jou­lu­kuus­sa 1939 muo­dos­tet­tiin Len­to­lai­vue 28 ul­ko­mai­sen sota-avun tur­vin, ja sa­mal­la aloi­tet­tiin so­pi­van ken­tän et­si­mi­nen Lou­nais-Suo­mes­ta. Tam­mi­kuun 9. päi­vä 1940 kent­tä löy­tyi: Sä­ky­län Py­hä­jär­vel­lä oli Haap­saa­ren vie­rei­ses­sä pou­ka­mas­sa met­rin pak­sui­nen jää, sii­hen kyl­lä so­pi­si kent­tä pe­rus­taa.

Tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä ken­tän ra­ken­ta­mi­nen al­koi, ja lai­vu­een ka­lus­tok­si mää­rät­tiin 30 Rans­kan lah­joit­ta­maa Mo­ra­ne Saul­nier -hä­vit­tä­jää. En­sim­mäi­nen Ruot­sis­sa koot­tu kone len­net­tiin Sä­ky­lään 4. hel­mi­kuu­ta.

Tal­vi­so­ta päät­tyi 13. maa­lis­kuu­ta 1940. Len­to­lai­vue 28 eh­ti toi­mia sota-ai­ka­na vain joi­tain viik­ko­ja, mut­ta 22 päi­vän ai­ka­na lai­vue len­si 260 tor­jun­ta­len­toa, kah­dek­san tie­dus­te­lu­len­toa ja 20 maa­tais­te­lu­len­toa. Mo­ra­net jou­tui­vat 28 il­ma­tais­te­luun, jois­sa am­mut­tiin yh­teen­sä alas 14 Neu­vos­to­lii­ton ko­net­ta. Omia Mo­ra­ne­ja me­ne­tet­tiin yk­si, il­ma­tor­jun­nan ala­sam­pu­ma­na.

Lue li­sää AS 13.2.

Hu­vi­la Haap­saa­res­sa (Haap­saa­ren­tie 21, Sä­ky­lä) jär­jes­te­tään tors­tai­na 13. hel­mi­kuu­ta kel­lo 14 ylei­sö­ti­lai­suus Sä­ky­län jää­len­to­ken­tän ja tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen vuo­si­päi­vien kun­ni­ak­si. Pi­has­sa ole­val­le len­to­ken­tän muis­to­mer­kil­le las­ke­taan sep­pe­le ja pu­hu­mas­sa ovat kun­nan­joh­ta­ja Tei­jo Mä­en­pää, Il­po Nur­mi ja Pert­ti Hui­tu. Ti­lai­suu­den jäl­keen on mah­dol­li­suus tu­tus­tua tar­kem­min jää­len­to­ken­tän pie­nois­mal­liin Sä­ky­län Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2).

Näköislehti

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram