25.6.2019 8.00
Uutiset
 
Joni Tuominen

Uimarannan parannukset keräävät kiitosta

Seppo Varjonen on tyytyväinen uudistettuun Mäkelän uimarantaan. Hän toivoo, että vedenlaatu pysyisi alkukesän tapaan hyvänä koko kesän ajan.

Seppo Varjonen on tyytyväinen uudistettuun Mäkelän uimarantaan. Hän toivoo, että vedenlaatu pysyisi alkukesän tapaan hyvänä koko kesän ajan.

Joni Tuominen

image

Eura, Kiukainen | Kiukaisissa sijaitsevan Mäkelän uimarannan varustelua on kohennettu kahden viime kesän aikana Leader Pyhäjärviseudun Kulmakunnat kuntoon -hankkeen puitteissa.

Pro­jek­tin to­teut­ta­neen Eu­ra­jo­en ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Var­jo­nen ker­too ui­ma­ran­nan va­rus­te­lu­ta­son ole­van nyt vä­hin­tään­kin koh­ta­lai­nen, kun ran­nal­le on tuo­tu kun­ta­lais­ten toi­vees­ta esi­mer­kik­si puu­tar­ha­penk­ke­jä pöy­ti­neen ja mui­ta pie­nem­piä va­rus­tei­ta.

– Li­säk­si uu­sim­me te­ras­sin por­taat jo vii­me ke­sä­nä, Var­jo­nen sa­noo.

Vii­me ke­sä­nä ran­taa myös ruo­pat­tiin Eu­ran kun­nan toi­mes­ta ja sin­ne tuo­tiin li­sää hiek­kaa.

Var­jo­nen on iloi­nen sii­tä, et­tä pa­nos­tuk­set ran­nan olo­suh­tei­siin ovat heti tuot­ta­neet tu­los­ta, sil­lä käyt­tö­as­te on nous­sut huo­mat­ta­vas­ti.

– Hie­noa, et­tä ui­ma­rei­ta on riit­tä­nyt. Ky­lä­läi­sil­tä saa­tu pa­lau­te on ol­lut po­si­tii­vis­ta.

Lue li­sää Mä­ke­län ui­ma­ran­nan uu­dis­tuk­sis­ta tiis­tai­na 25. ke­sä­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.