27.6.2020 11.10
Uutiset
 

Valiokunta tyrmäsi Lapin saunayrittäjän rahapyynnön

Rauman kaupunki ei aio maksaa kaikkia Lapin Puusaunan parannustöitä, sillä tekninen valiokunta katsoo, että esimerkiksi isot terassialueet ja laatoitus ovat ekstraa, josta ei ole sovittu.

Rauman kaupunki ei aio maksaa kaikkia Lapin Puusaunan parannustöitä, sillä tekninen valiokunta katsoo, että esimerkiksi isot terassialueet ja laatoitus ovat ekstraa, josta ei ole sovittu.

Riina Kaski

image

Rauma, Lappi | Rauman kaupunki ei lämmennyt Puusaunaa Lapissa pyörittävän Kunnis Oy:n pyynnölle saada korjaus­kus­tan­nukset kerralla takaisin.

Kol­men kuu­kau­den sul­ku­a­jan tu­lon­me­ne­tyk­set tek­ni­nen va­li­o­kun­ta sen si­jaan suos­tui kor­vaa­maan, jo­ten yri­tyk­sen ei tar­vit­se mak­saa vuok­raa 13,5 kuu­kau­teen.

Sau­nal­la teh­ty­jen re­mont­tien hy­vi­tyk­sis­sä va­li­o­kun­ta pi­tää kiin­ni ai­em­min so­vi­tus­ta. Sau­nan kuu­kau­si­vuok­ra oli­si nor­maa­lis­ti 2 250 eu­roa, mut­ta Kun­nis mak­saa vain 500 eu­roa. Täl­lä jär­jes­te­lyl­lä kau­pun­ki an­taa vuok­ra­na­len­nuk­se­na yri­tyk­sel­le kor­jauk­sis­ta 1 750 eu­roa ta­kai­sin kuu­kau­des­sa. Vuok­ra py­syy alen­net­tu­na kuu­si vuot­ta.

Tehty ylimääräistä luksusta

Eri­mie­li­syyt­tä nou­si sii­tä, pal­jon­ko ja mis­tä toi­mis­ta kau­pun­gin kuu­luu yri­tyk­sel­le an­taa ra­haa ta­kai­sin. Kau­pun­ki ei hy­väk­sy kaik­kia Kun­nik­sen te­ke­miä re­mont­te­ja ja ta­son­pa­ran­nuk­sia, vaan tek­ni­nen va­li­o­kun­ta päät­ti jät­tää huo­mi­oi­mat­ta noin 111 000 eu­ron edes­tä ku­lu­ja. Se kat­soo, et­tä esi­mer­kik­si pal­jus­ta, ul­ko­suih­kus­ta, laa­jois­ta te­ras­si­a­lu­eis­ta, laa­toi­tuk­sis­ta ja lai­tu­rin su­la­na­pi­to­jär­jes­tel­mis­tä ei ole so­vit­tu ti­la­pal­ve­lui­den kans­sa ei­kä kau­pun­ki oli­si it­se nii­tä teet­tä­nyt.

Vii­me­vuo­ti­sen kun­to­ar­vi­on pe­rus­teel­la La­pin ran­ta­sau­nan re­mon­tin hin­ta­la­puk­si ar­vi­oi­tiin alun pe­rin 76 000 eu­roa. So­pi­muk­sen mu­kaan kau­pun­ki oli­si täl­löin pe­ri­nyt kor­jauk­set teh­neel­tä ja mak­sa­neel­ta Kun­nik­sel­ta vuok­raa alen­net­tu­na noin kol­me ja puo­li vuot­ta. Sum­ma kas­voi noin 127 000 eu­roon ja ai­ka kuu­teen vuo­teen, kun yri­tys uu­si myös lai­tu­rin ja kul­ku­väy­lät.

Vuok­ra­lai­sen mu­kaan kor­jauk­set ovat mak­sa­neet yh­teen­sä ar­von­li­sä­ve­rot­to­mi­na lä­hes 265 000 eu­roa. Tek­ni­nen va­li­o­kun­ta kä­sit­te­li asi­aa tiis­tain ko­kouk­ses­saan.