11.7.2019 12.10
Uutiset
 
Jasmin Rikkonen

Yläneläinen Sara Nyman paneeliin presidentin kanssa

Sara Nyman valittiin keväällä kestävän kehityksen toimikunnan alaisuuteen perustetun Nuorten Agenda2013 -ryhmän ilmastodelegaatiksi.

Sara Nyman valittiin keväällä kestävän kehityksen toimikunnan alaisuuteen perustetun Nuorten Agenda2013 -ryhmän ilmastodelegaatiksi.

Jasmin Rikkonen

image

Pöytyä, Yläne | 19-vuotias järjestöaktiivi Sara Nyman kutsuttiin ensi torstaina järjestettävään SuomiAreenan ilmastopaneeliin Tarja Halosen ja Arto O. Salosen kanssa.

Sä­ky­län lu­ki­os­ta vii­me vuon­na val­mis­tu­neen nuo­ren koh­dal­la vä­li­vuo­si ei taa­tus­ti ole ol­lut ”huk­kaan hei­tet­tyä ai­kaa”. Ny­man päät­ti käyt­tää ti­lai­suu­den hy­väk­si, ja kes­kit­tyä jär­jes­tö­toi­min­taan.

– Vä­li­vuo­si tuo myös mah­dol­li­suuk­sia. On ol­lut ai­nut­laa­tuis­ta, kun on pääs­syt te­ke­mään näi­tä jut­tu­ja lä­hes täys­päi­väi­ses­ti.

Täl­lä het­kel­lä Ny­man kuu­luu kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­ta edis­tä­vään Nuor­ten Agen­da2030 -ryh­mään sekä Tu­run vih­rei­den nuor­ten ja Suo­men YK-nuor­ten hal­li­tuk­seen. Ke­vääl­lä hä­net va­lit­tiin Suo­men nuo­ri­so­a­lan kat­to­jär­jes­tö Al­li­ans­si ry:n il­mas­to­de­le­gaa­tik­si.

Tu­le­va­na tors­tai­na 18. hei­nä­kuu­ta Ny­man osal­lis­tuu Suo­mi­A­ree­nan ”Suo­men me­nes­tys no­jaa kou­lu­tuk­seen – Il­mas­to­te­ot, uh­rau­tu­mis­ta vai ovi pa­rem­paan” -pa­nee­li­kes­kus­te­luun.

– On­han tämä tosi jän­nit­tä­vää, ja tu­lee etuo­i­keu­tet­tu ja kii­tol­li­nen olo, Ny­man ku­vai­lee tun­te­muk­si­aan pääs­tä esi­ku­van­sa Tar­ja Ha­lo­sen kans­sa sa­maan pa­nee­liin.

Lue li­sää tors­tain 11. hei­nä­kuu­ta leh­des­tä.