27.3.2020 15.50
Vanhat kuvat
 

Ajolupa Suomen kuntiin

Helma Toivosen albumi

image

Eura | Liikku­mis­ra­joi­tuksia on ollut ennenkin. Helma Toivosen omistamassa kuvassa on Vihtori Stenberg, hänen äitinsä isä ja kuvan takapuolella ajolupa muihin Suomen kuntiin.

Ku­van lä­het­tä­nyt Ul­la Toi­vo­nen otak­suu, et­tä lupa liit­ty­nee en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan ta­pah­tu­miin, jois­ta ker­ro­taan mm. Ar­vo San­to­sen te­ok­ses­sa Sy­vien ri­vien ta­sal­ta Eu­ra-Hin­ner­jo­ki-Hon­ki­lah­ti 1917–1918.

Si­vuil­la 12–13 on teks­ti: "Ve­nä­jä va­rau­tui Sak­san hyök­käyk­seen Suo­men kaut­ta. Pie­ta­rin so­ti­las­pii­rin lin­noi­tus­suun­ni­tel­miin kuu­lui­vat ete­läi­nen Suo­mi ja Poh­jan­maan ran­nik­ko mu­kaan lu­et­tu­na Tu­run ja Po­rin lää­ni. Il­mei­sen tot­ta oli sa­lai­nen suun­ni­tel­ma, et­tä vaa­ra­ti­lan­tees­sa oli­si tyh­jen­net­ty myös Rau­man seu­tua si­vii­li­vä­es­tös­tä, jota oli­si siir­ret­ty Ko­ke­mä­en ja Poh­jan­maan suun­taan. Sen ohel­la oli­si pak­ko-otet­tu kar­jaa ja vil­jaa pa­ko­lais­ten elät­tä­mi­sek­si. Suun­ni­tel­mis­sa ei näy­tä ol­leen Hon­ki­lah­den, Hin­ner­jo­en ja Eu­ran asuk­kai­den siir­tä­mi­nen, mut­ta vai­ku­tus­ta täl­lä jouk­ko­siir­rol­la oli­si ol­lut näis­sä­kin kun­nis­sa. Kun so­dan ku­lu­es­sa oli mää­rät­ty ns. "kiel­le­tyt alu­eet", ne ran­nik­ko­kun­nat, joi­hin mat­kus­ta­mi­seen tar­vit­tiin po­lii­si­vi­ra­no­mai­sen lupa. Näi­hin kun­tiin kuu­lui­vat Lap­pi Tl ja Kiu­kai­nen."

Helma Toivosen albumi

Ota kantaa

Ota kantaa