20.7.2021 11.50
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Kuolleita kaloja voi viedä Säkylän biokaa­su­lai­tok­selle – neljän päivän kokeilu alkaa keskiviikkona

Matti Hyvärisen saunarannasta Säkylän Nummiojalta tuli maanantaina noin 20 metrin matkalta kottikärryllinen kuolleita kaloja. Kolmessa päivässä rantaan oli ajautunut näin paljon, edellisen kerran rannasta haravoitiin samanverran perjantaina. Lähes kaikki kuolleet kalat ovat kiiskiä, joukossa muutama ahven ja yksi särki

Matti Hyvärisen saunarannasta Säkylän Nummiojalta tuli maanantaina noin 20 metrin matkalta kottikärryllinen kuolleita kaloja. Kolmessa päivässä rantaan oli ajautunut näin paljon, edellisen kerran rannasta haravoitiin samanverran perjantaina. Lähes kaikki kuolleet kalat ovat kiiskiä, joukossa muutama ahven ja yksi särki

Lukijan kuva / Matti Hyvärinen

image

Eu­ra, Sä­ky­lä, Pöy­tyä, Ylä­ne | Sä­ky­läs­sä toi­mi­va bi­o­kaa­su­lai­tos al­kaa vas­taa­not­taa Py­hä­jär­ven kuol­lei­ta ka­lo­ja mak­sut­ta kä­si­tel­tä­väk­si pro­ses­siin­sa.

Nii­tä voi toi­mit­taa VSS Bi­o­po­wer Oy:n lai­tok­sel­le en­sim­mäi­sen ker­ran kes­ki­viik­ko­na 21. hei­nä­kuu­ta.

Ky­sees­sä on ko­kei­lu, jos­ta Ete­lä-Sa­ta­kun­nan ym­pä­ris­tö­toi­mis­to on yri­tyk­sen kans­sa so­pi­nut.

Ka­lo­ja vas­taa­no­te­taan kä­si­tel­tä­väk­si kes­ki­viik­ko­na kel­lo 13–15 ja sa­maan ai­kaan nii­tä voi vie­dä lai­tok­sel­le myös per­jan­tai­na 23. hei­nä­kuu­ta, maa­nan­tai­na 26. hei­nä­kuu­ta ja kes­ki­viik­ko­na 28. hei­nä­kuu­ta.

Tuo­tan­to­joh­ta­ja Rami Sil­lan­pää sa­noo, et­tä ka­lat so­pi­vat hy­vin lai­tok­sen pro­ses­siin.

– Pää­a­si­as­sa meil­le tu­lee lä­hiym­pä­ris­tön elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­ta nyt kas­vis­sa­to­kau­den si­vu­vir­to­ja ja li­ha­ta­lois­ta esi­mer­kik­si ras­va­kai­vo­lie­tet­tä, hän ker­too.

Ka­lo­jen ke­rää­jien on kul­je­tet­ta­va it­se ka­lat bi­o­kaa­su­lai­tok­seen ja nii­den pi­tää ol­la as­ti­as­sa tai pak­kauk­ses­sa, jos­ta ne voi­daan kaa­taa kuor­maa­jan kau­haan.

Ma­te­ri­aa­lin on ol­ta­va puh­das­ta ka­la­jä­tet­tä ei­kä ka­lo­jen mu­ka­na saa tuo­da muu­ta ma­te­ri­aa­lia tai jä­tet­tä.

VSS Bi­o­po­wer Oy:n bi­o­kaa­su­lai­tos on osoit­tees­sa Kau­niin­san­nan­tie 10, Sä­ky­lä.

Vas­taa­no­tos­sa jät­teen laa­tua val­vo­taan. Mui­ta ai­koi­na ka­lo­jen tuo­mi­nen bi­o­kaa­su­lai­tok­seen on kiel­let­ty. Lai­to­sa­lu­eel­la on myös ka­me­ra­val­von­ta.