Blogi
Raita
 
Markula
Hei! Täällä Raita Markula, parikymppinen Köyliin flikka, kokka kohti tulevaisuuden tyrskyjä ja juuret syvällä kotiseudun pelloilla ja metsissä. Intohimona maatalous, varsinkin nautakarja, ja eteenpäin ajavana voimana kova tahto tehdä maataloudesta toimivaa ja kannattavaa kaikille, niin viljelijälle, kuluttajalle kuin maaemollekin. Tämän blogin aiheet siis pyörivät vahvasti maatalousteeman ympärillä, ja lisäpotkua ja uusia ajatuksia on käyty hakemassa myös maailman toiselta laidalta, Uudesta-Seelannista.
17.7.2016 10.30

Okratunnelmia ja opiske­lu­paik­ka­heh­ku­tusta

Myös meidän rotuyhdistyksemme oli edustettuna Okrassa. Kuva: Tiina Jutila

Myös meidän rotuyhdistyksemme oli edustettuna Okrassa. Kuva: Tiina Jutila

Tiina Jutila

Käväisin tuossa viime viikolla Okrassa, sillä minut oli (jostain täysin hämmentävästä syystä) kutsuttu Maaseudun Tulevaisuuden haastateltavaksi, maa- ja metsätalouden merkkimiesten ja asiantuntijoiden keralle. (Voit katsastaa minun ja muiden haastattelut MT:n nettisivuilta!) Haastattelu keskittyi lähinnä näkemyksiini maatalouden tilasta ja tulevaisuudesta näin nuorena maalaisena ja tulevana agrolo­gi­o­pis­ke­lijana. En ollut mitenkään maailman parhaiten valmistautunut, mutta nyt jälkeenpäin aiheesta on hyvä viisastella…

Vie­lä noin vuo­si sit­ten suh­tau­tu­mi­se­ni Suo­men maa­ta­lou­teen oli pal­jon skep­ti­sem­pi, mut­ta häm­men­tä­vää kyl­lä, nyt kun kiin­nos­tuk­se­ni on vä­li­vuo­den, opis­ke­lu­pai­kan ja uu­sien ura­haa­vei­den myö­tä kas­va­nut, olen al­ka­nut näh­dä ho­ri­son­tis­sa enem­män po­si­tii­vi­sia sä­vy­jä. Ku­lut­ta­jien kiin­nos­tus lä­hi­ruo­kaa koh­taan kas­vaa koko ajan, ja pää­sy­ko­keis­sa Mus­ti­a­las­sa ta­pa­sin ison jou­kon nuo­ria, in­nok­kai­ta ih­mi­siä, joil­la kai­kil­la tun­tui ole­van kova halu työs­ken­nel­lä maa­ta­lou­den pa­ris­sa ja edis­tää mei­dän tuot­ta­jien asi­aa. Se läm­mit­ti sy­dän­tä, sil­lä Hel­sin­gin yli­o­pis­ton ko­e­ti­lai­suu­des­ta jäi hie­man nih­ke­äm­pi tun­tu­ma.

Tämä kou­lu­jen­vä­li­nen ero il­ma­pii­rien suh­teen oli hie­man yl­lät­tä­vä. Eno­ni, joka on opis­kel­lut Vii­kis­sä, ker­too mie­lel­lään kuin­ka vai­kea sin­ne oli sil­loin pääs­tä, ja kuin­ka mon­ta kir­jaa piti lu­kea. Nyt kir­jo­ja oli vain yk­si, ha­ki­joi­ta vä­hän­lai­ses­ti, ei­kä ko­e­kaan ol­lut mi­tään ra­ket­ti­tie­det­tä. Sen si­jaan am­mat­ti­kor­ke­an puo­lel­la oli ih­mi­siä ruuh­kak­si as­ti, ja tun­nel­ma oli jo­ten­kin pal­jon in­nos­tu­neem­pi. Saat­taa ol­la, et­tä mi­nun lail­la­ni mo­net muut­kin nuo­ret kai­paa­vat kou­riin­tun­tu­vaa työ­tä, käy­tän­nön­lä­heis­tä asen­net­ta, ei­kä ison kau­pun­gin vi­li­nä hou­ku­ta niin kuin edel­lis­ten su­ku­pol­vien maa­lais­nuo­ria. Sik­si olin rie­muis­sa­ni kun opis­ke­lu­paik­ka Hä­meen Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun alai­suu­des­sa ir­to­si, eh­kä en­si vuon­na tä­hän ai­kaan osai­sin jo vas­ta­ta sen haas­tat­te­li­jan­kin ky­sy­myk­siin älyk­kääm­min!

Haas­tat­te­lus­sa ta­kel­te­lus­ta huo­li­mat­ta Ok­ras­sa käy­mi­nen oli ilah­dut­ta­vaa, ta­pah­tu­ma tun­tuu vain kas­va­van vuo­si vuo­del­ta. Nyt eh­din jopa oi­ke­as­ti kat­se­le­maan ym­pä­ril­le­ni, kun ei ol­lut omia eläi­miä hoi­det­ta­va­na. Ok­ra on mi­nul­le nos­tal­gi­an paik­ka, sil­lä ky­sei­nen näyt­te­ly vuon­na 2008 oli de­byyt­ti­ni kar­ja­näyt­te­ly­jen sa­ral­la. Sii­tä jäi in­to, vaik­ka em­me sil­loin hie­ho­ni kans­sa mai­net­ta niit­tä­neet­kään, ja sii­tä pi­tä­en olen joka vuo­si roik­ku­nut nau­dan rii­mus­sa ke­häs­sä jos­sain päin Suo­mea. Sik­si on mu­ka­va näh­dä, et­tä ta­pah­tu­ma on voi­mis­saan ja ve­tää vä­keä vuo­des­ta toi­seen, tuo­den maa­ta­lout­ta ja vil­je­li­jöi­den elä­mää ku­lut­ta­jien näh­tä­vil­le, ja sa­mal­la yh­dis­tä­en tuot­ta­jia ja eri­lai­sia fir­mo­ja ja yh­dis­tyk­siä.

Yh­den mie­les­tä­ni tär­ke­än sa­nan on­nis­tuin kui­ten­kin haas­tat­te­lus­sa sa­no­maan: op­ti­mis­mi. Vaik­ka leh­det toi­tot­ta­vat­kin ta­lous­vai­keuk­sia, by­rok­ra­ti­aa, tu­ki­mak­su­jen vii­väs­ty­mi­siä ja ti­lo­jen vä­he­ne­mis­tä jat­ka­jien puut­tees­sa, löy­tyy pin­nan al­ta kui­ten­kin toi­voa, maa­ta­lo­jen lap­sia ja pe­rus­kou­lun tai lu­ki­on jäl­keen alal­le ha­keu­tu­nei­ta nuo­ria, joil­la on pa­loa ja ener­gi­aa uu­dis­taa ja elä­vöit­tää maam­me ruu­an­tuo­tan­toa ja maa­seu­tua. Oli jo­ten­kin va­paut­ta­vaa pääs­tä jut­te­le­maan oman ikäis­ten ih­mis­ten kans­sa, joil­la oli sa­man­lai­sia aja­tuk­sia ja ta­voit­tei­ta kuin it­sel­lä, ja jot­ka ym­mär­si­vät leh­mä­jut­tu­ja (joil­la olen vuo­sia pii­nan­nut asi­as­ta kiin­nos­tu­mat­to­mia ys­tä­vi­ä­ni, pa­hoit­te­lut sii­tä!). Toi­von, et­tä tu­le­va syk­sy ja opin­to­jen al­ku tuo tul­les­saan enem­män täl­lai­sia kes­kus­te­lu­ja, ja et­tä kaik­kien in­to säi­lyy val­mis­tu­mi­sen jäl­keen­kin!

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram