Blogi
Riikka
 
Palonen
Olen 56-vuotias ihmettelijä ja kulkija. Yksi oppiarvokin löytyy, taiteen maisteri, mutta tärkein koulutus on vielä kesken – tavoittelen elämän kandin papereita. Opiskeluuni kuuluu paljon kävelemistä. Kuljen polkuja siellä ja täällä ja hämmästelen asioita polkujen varsilla.
19.12.2019 11.43

Käpy kengässä kuiskaili: Jälkeenjääneen jälkeen jäljellä oli vain jälkiä

Lumijälki

Lumijälki

Joulusta tuskin tulee valkeaa täällä lounaisnurkassa maatamme, sanoi säätiedotus tänään aamulla. Sen verran on tuota lumipeitettä jo kuitenkin poluillani käynyt, että olen saanut nautiskella jälkitarinoista.

Kyl­lä­hän lu­me­ton pol­ku­kin ker­too ta­ri­noi­ta, voi poh­dis­kel­la, kuka söi ja min­kä lin­nun ei­len tuos­sa tien lai­das­sa, kun jäl­jel­lä on muu­ta­ma nip­pu sul­kia ja höy­he­niä, tai saa en­sim­mäi­sen in­for­maa­ti­on mus­ti­koi­den kyp­sy­mi­ses­tä, kun po­lul­le il­mes­ty­vät kirk­kaan vi­o­le­tit pe­rä­pää­pääs­töt, tai ai et­tä jos löy­tää ison ok­sen­nus­pal­lon – se­hän on syy­nät­tä­vä tark­kaan, jot­ta pää­si­si jy­väl­le, mitä pais­tia on pöl­lön pöy­däs­sä tar­joil­tu.

Sulat

Sulat

Lumi tuo kui­ten­kin ihan hui­mas­ti li­sää jut­tu­ja, ja lu­mi­ta­ri­noi­ta on niin help­po lu­kea, mel­kein kuin juo­ru­leh­teä se­lai­si. Tuos­sa on men­nyt naa­pu­rin nart­tu­koi­ra­kak­sik­ko, kun elä­mä­ni­lo on ryö­pyn­nyt ym­pä­riin­sä…tuos­sa on men­nyt se asi­al­li­nen maas­to­pu­kui­nen asi­al­li­sen koi­ran­sa kans­sa…ja­has, nuo isot jäl­jet tar­vit­se­vat lä­his­töl­le tu­tut ih­mi­sen jäl­jet, muu­toin saat­taa ol­la har­mai­ta vei­ja­rei­ta lii­ken­tees­sä…kats, hir­vi­jen­gi on nuk­ku­nut täs­sä juu­ri äs­ken…ko­vil­la pak­ka­sil­la ih­met­te­len ai­na, kuin­ka häm­mäs­tyt­tä­vän pie­nil­lä kä­pä­lil­lä kul­ke­via otuk­sia met­sis­sä sin­nit­te­lee tal­ven yli. Kaik­ki ei­vät sel­viä, jos­kus kä­pä­lä­pol­ku lop­puu ja han­gel­la nä­kyy suur­ten sii­pien pyyh­käi­sy – jäl­keen­jää­neen jäl­keen jäl­jel­lä on vain jäl­kiä.

Kaik­kein jän­nit­tä­vin jäl­ki­ta­ri­na on kui­ten­kin elä­män­mit­tai­nen jat­ko­ker­to­mus. Ku­ten kaik­ki elä­väi­set, peu­rat niin kuin nau­dat­kin, me ih­mi­set tup­paam­me urau­tu­maan, eli kä­ve­le­mään sa­maa pol­kua ai­na uu­des­taan. Ai­na, kun näen omat ja­lan­jäl­ke­ni met­säs­sä, mie­tin, kuka se oli, joka nuo jäl­jet jät­ti? Oli­ko se sama ih­mi­nen, kuin mikä it­se­ään mi­nuk­si ni­mit­tää nyt? Min­ne tä­män­päi­väi­set jäl­ke­ni joh­tai­si­vat, jos tuo ei­li­nen minä oli­si va­lin­nut tuon toi­sen po­lun?

Polku

Polku

Sa­maa pol­kua kul­ke­mi­nen päi­väs­tä päi­vään on help­poa ja tur­val­lis­ta. Mo­nes­ti se on myös tar­peel­lis­ta; jos pää poh­tii han­ka­lia asi­oi­ta, on hyvä, et­tä ja­lat tie­tä­vät ihan au­to­maa­til­la, min­ne men­nä. Mut­ta ai­na vä­lil­lä pi­täi­si edes vaih­taa kier­to­suun­taa, tai tem­pais­ta it­sen­sä ko­ko­naan uu­del­le po­lun­haa­ral­le. Minä jos kuka olen pe­rin­tei­tä ar­vos­ta­va tyyp­pi – mut­ta olen myös näh­nyt mo­nen ih­mi­sen ta­ri­nas­sa, mi­ten tur­val­li­nen tapa, se tut­tu pol­ku, voi pik­ku­hil­jaa muut­tu­a­kin taa­kak­si, kun ei enää us­kal­le­ta ky­see­na­lais­taa, on­ko tämä var­mas­ti se pa­ras, haus­kin tai tat­ti­rik­kain reit­ti. Jos­kus käy niin, et­tä sa­maa pol­kua tal­la­taan pait­si päi­väs­tä toi­seen myös su­ku­pol­ves­ta toi­seen, kun sii­hen on vaan to­tut­tu.

It­se olen ai­ka lail­la kuo­no maas­sa kul­ke­vai­nen, jo­ten mi­nua rie­mas­tut­taa suu­res­ti, kun saan lenk­ki­seu­rak­si vä­lil­lä ys­tä­viä, jot­ka ha­vait­se­vat eri­lai­sia jäl­kiä. Ei­len sa­moi­lim­me sa­tei­ses­sa met­säs­sä hy­vän tont­tu­vel­je­ni kans­sa, ja oli hui­maa ta­ju­ta, kuin­ka eri­lai­nen ta­ri­na­kent­tä mi­nun tut­tu pol­ku­ni oli hä­nel­le – tal­vi­sen met­sän hil­jai­suu­des­ta hän löy­si tar­koil­la kor­vil­laan vaik­ka min­kä­lai­sia lin­tu­ja. Yh­tei­nen rie­mu syn­tyi, kun tör­mä­sim­me kuu­si­kon reu­nal­la is­tus­ke­le­vaan Her­ra Met­soon. Ys­tä­vä­ni sa­noi, et­tä se oli hä­nen 149 la­ji­ha­vain­ton­sa tänä vuon­na, ja et­tä nyt oli­si pak­ko kai­vaa no­pe­as­ti jos­tain esiin joku saa­te­rin ha­rak­ka­kä­ki, jot­ta pää­si­si pyö­re­ään lu­kuun 150 en­nen vuo­den­vaih­det­ta!

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram