Blogi
Riikka
 
Palonen
Olen 56-vuotias ihmettelijä ja kulkija. Yksi oppiarvokin löytyy, taiteen maisteri, mutta tärkein koulutus on vielä kesken – tavoittelen elämän kandin papereita. Opiskeluuni kuuluu paljon kävelemistä. Kuljen polkuja siellä ja täällä ja hämmästelen asioita polkujen varsilla.
7.11.2019 7:00

Käpy kengässä kuiskaili: Paljain jaloin

Rautakautinen asumus crannog on pyöreä ja kookas maja.

Rautakautinen asumus crannog on pyöreä ja kookas maja.

Olen kyläilemässä ystävieni luona Englannissa. Sade hellittää iltapäivällä, lähden kävelylle. Jokea seuraileva ulkoilureitti on osin asfaltoitu, mutta siellä täällä vanha pinnoite on murtunut niin perinpohjaisesti, että kulku on kuin soratiellä tarpoisi. Sateen jäljiltä polun peitteenä on oksia, lehtiä, piikikkäitä kastanjoita ja ties mitä kokkareita, kaikki litimärkiä. Vastaan juosta hölköttelee nuori, somasti parrakas kaveri – paljain jaloin.

Mi­nun­kin var­paa­ni viih­ty­vät par­hai­ten il­man ken­kiä. Ho­bit­ti kun olen, var­paa­ni ovat le­ve­ät ja pyö­re­ät, no jaah, eh­kä vä­hän kar­vai­set­kin – ei­vät­kä ha­lua sul­lou­tua ka­pei­siin kap­se­lei­hin. Mul­ta, ruo­ho ja sam­mal tun­tu­vat mu­ka­vil­ta ja­lan al­la. Kos­ka olen kui­ten­kin nös­söm­pi kuin tuo eng­lan­ti­lai­nen par­ta­vei­ja­ri, käy­tän ky­lil­lä ja tu­ruil­la ken­kiä, mut­ta hoo ja hii, pal­jas­jal­ka­ken­kiä, le­ve­ä­les­ti­siä ja ohut­poh­jai­sia läp­sy­köi­tä, joil­la jal­ka­ni saa­vat hy­vän tun­tu­man Äi­ti Maan pin­nas­ta – mut­ta ihan kaik­ki pii­kit ja ih­mis­ten jät­tä­mät ros­kat ei­vät ras­saa jal­ka­poh­jia.

Jat­kan kä­ve­ly­lenk­ki­ä­ni ja poh­dis­ke­len, mik­si pal­jas­jal­kai­lu tun­tuu niin mu­ka­val­ta. Var­maan jo­kai­sel­la pal­jas­jal­kai­sel­la on omat syyn­sä, it­sel­lä­ni eh­kä suu­rin vai­kut­ta­ja on Kuu­lu­mi­sen Tar­ve. Ih­mi­nen on lau­ma­o­tus, ha­lu­am­me kuu­lua jo­hon­kin. It­sel­lä­ni ei ole su­kua suur­ta ei­kä ko­mi­a­ta klaa­nia, ei ih­mis­ten jou­kos­sa. Mut­ta hil­jai­sil­la va­el­luk­sil­la­ni maa­il­man po­luil­la olen huo­man­nut, et­tä olen maa­lai­nen, maan kan­sa­lai­nen, maa­hi­nen. Jo pelk­kä ul­koil­mas­sa oles­ke­lu tun­tuu ko­toi­sal­ta, ja jos to­si­aan saan upot­taa var­paa­ni sam­ma­lik­koon tun­nen kuu­lu­va­ni jo­hon­kin: Äi­ti Maan jen­giin. Sa­maa sak­kia pui­den ja ora­vien kans­sa.

Ih­mis­ten po­ru­kois­sa tun­nen ai­ka usein it­se­ni ul­ko­puo­li­sek­si, mut­ta ai­na jos­kus ko­lah­taa. Vii­mek­si näin kävi täl­lä sa­mai­sel­la syys­reis­sul­la, kun olin Skot­lan­nis­sa ta­ri­nan­ker­to­ja­po­ru­kois­sa. Ys­tä­vä­ni jär­jes­ti­vät pie­nen ta­pah­tu­man ul­koil­ma­mu­se­on alu­eel­la Ken­mo­ren ky­läs­sä. Sin­ne on ra­ken­net­tu alu­een his­to­ri­al­lis­ten löy­tö­jen poh­jal­ta rau­ta­kau­ti­nen asu­mus cran­nog, pyö­reä, koo­kas maja keik­ku­mas­sa puis­ten paa­lu­jen no­kas­sa ve­den pääl­lä. Ra­ken­nel­mas­sa on kor­ke­al­le ko­ho­a­va, suip­po kais­la­kat­to ja ovel­le joh­taa ni­ti­se­vä ja na­ti­se­va, lai­tu­ri­mai­nen sil­ta. Vas­ta­ran­nal­la ko­ho­aa vuo­ri, jol­la tal­ven noi­ta Cail­le­ach oli juu­ri lyp­sä­nyt vuo­hen­sa ja rois­ki­nut val­kois­ta vaah­toa huip­pu­jen pei­tok­si en­sim­mäis­tä ker­taa tänä syk­sy­nä.

Lumihuippuinen maisema syksyn hämyssä.

Lumihuippuinen maisema syksyn hämyssä.

Ma­jan kes­kel­lä oli sa­ves­ta muo­vat­tu tu­li­si­ja, ym­pä­ril­lään läm­pöi­siä lam­paan­tal­jo­ja is­tuin­pai­koik­si, lat­tia oli peh­mus­tet­tu kui­vil­la sa­ni­ai­sil­la ja ka­ner­vil­la. Muu­ta­mia ih­mi­siä ke­rään­tyi pai­kal­le ja aset­tui tu­len ää­rel­le, ovet sul­jet­tiin.

Ku­kaan ei sa­no­nut het­keen mi­tään. Tuli ri­ti­si, lie­kit le­pat­ti­vat, koko ra­ken­nus hei­lui hie­man paa­lu­jen no­kas­sa. Aal­to­jen lem­peä lau­lu kuu­lui ala­puo­lel­ta, ja vuo­rien tuu­li hu­mi­si hil­jaa ma­jan kais­la­ka­ton vä­leis­sä. Il­ma oli pak­ka­syön jäl­jil­tä kuu­las­ta, mut­ta tal­jo­jen pääl­lä nuo­ti­on lois­tees­sa oli läm­min ol­la. Sii­nä het­kes­sä olin täy­del­li­sen on­nel­li­nen. Kaik­ki oli oi­kein, kaik­ki rak­kaa­ni oli­vat läs­nä – tuu­li, vesi, maa ja tuli – ja minä it­se yh­te­nä pie­ne­nä osa­se­na tätä maa­il­man­kaik­keut­ta. Sii­nä ja sil­loin.

Sit­ten ys­tä­vä­ni ot­ti esiin harp­pun­sa ja lau­loi iki­van­han kelt­ti­läi­sen siu­nauk­sen, ja toi­nen ys­tä­vä ker­toi ta­ri­nan esi-isien ajas­ta, jol­loin ih­mi­set ja eläi­met oli­vat vel­jiä. Ker­to­mus­ten pää­tyt­tyä kai­pa­sin vain yh­tä asi­aa: huo­paa, jo­hon oli­sin voi­nut kää­riy­tyä ma­jan ka­ner­va­lat­ti­al­le – oli­sin voi­nut nuk­kua ja unek­sia ja ka­do­ta pu­hu­vien ket­tu­jen ai­kaan.

Tätä miet­ties­sä­ni olin taas kä­vel­lyt ties min­ne. Ta­kaa­ni kuu­lui peh­mei­den as­ke­lien ää­ni, ja se sama pal­jas­var­pai­nen veik­ko hölk­kä­si ohit­se­ni, hei­laut­ti iloi­ses­ti kät­tään ja huik­ka­si hy­vät il­ta­päi­vät.

Hän oli tain­nut huo­ma­ta ken­kä­ni, ja tie­si, et­tä me kuu­luim­me sa­maan su­kuun, pal­jas­jal­kais­ten klaa­niin.

Näköislehti

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram