Blogi
Riikka
 
Palonen
Olen 56-vuotias ihmettelijä ja kulkija. Yksi oppiarvokin löytyy, taiteen maisteri, mutta tärkein koulutus on vielä kesken – tavoittelen elämän kandin papereita. Opiskeluuni kuuluu paljon kävelemistä. Kuljen polkuja siellä ja täällä ja hämmästelen asioita polkujen varsilla.
25.6.2020 10.40

Käpy kengässä kuiskaili: Omistamisesta ja valkolehdokeista

Esiinnyin juhannuspäivänä melkomoisen suurilla juhan­nus­fes­ta­reilla Sussexissa, Englannissa – paitsi tietenkin nyt verkon välityksellä.

Juhannusyönä voi metsässä kohdata haltijan...

Juhannusyönä voi metsässä kohdata haltijan...

Riikka Palonen

Nor­maa­lis­ti ”In­to The Wild” ko­ko­aa tu­han­sia luon­nos­ta ja luon­non­mu­kai­ses­ta elä­mäs­tä kiin­nos­tu­nei­ta ih­mi­siä juh­li­maan ke­sä­päi­vän­sei­saus­ta maa­il­man­mu­sii­kin, ta­ri­nan­ker­ron­nan, työ­pa­jo­jen, pu­hei­den, kuo­ro­lau­lun, joo­gan, jou­si­am­mun­nan, puu­veis­ton yn­nä muun kai­ken­lai­sen ki­van ym­pä­ril­le. Tänä vuon­na, Bri­tan­ni­an kär­sies­sä to­del­la ko­ro­na­vi­ruk­sen kou­ris­sa, fes­ti­vaa­li ra­ken­net­tiin fa­ce­boo­kin vä­li­tyk­sel­lä ni­mel­lä ”Won­der­land”.

Fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jät toi­voi­vat ta­ri­noi­ta yh­tei­se­lä­mäs­tä vil­lin luon­non kans­sa. Niin­pä pää­tin ker­toa erääs­tä rak­kaim­mas­ta kuk­ka­ses­ta­ni, ja sa­mal­la pää­sin poh­ti­maan vä­hän laa­jem­pi­a­kin elä­män ar­vo­ja.

Lä­he­tys teh­tiin zoom-oh­jel­mal­la suo­ra­na maa­il­man verk­koon, mei­tä oli mi­nun ses­si­os­sa­ni kuu­si ta­ri­nan­ker­to­jaa, minä ja vii­si brit­tiä. Ha­lu­sin lä­het­tää oma­ni met­säs­tä, niin­pä as­kar­te­lin sar­vet pää­hä­ni ja ka­me­ra­ja­lus­ta kai­na­los­sa pai­ne­lin hyt­tys­ten seu­rak­si jän­nit­tä­mään, kes­tää­kö net­tiyh­teys Köy­li­ön met­sis­tä…

Juhannusyön taikaa

Juhannusyön taikaa

Riikka Palonen

Kuu­li­ja­kun­ta koos­tui luul­ta­vas­ti pal­jol­ti lap­si­per­heis­tä, niin­pä ker­roin met­sän­hal­ti­jan hah­mos­sa heil­le, mi­ten hel­pos­ti ah­neus is­kee ih­mi­seen, ja mi­ten suu­ren vii­sau­den val­ko­leh­do­kit voi­vat meil­le opet­taa. Ah­neus kuu­los­taa asi­al­ta, joka vai­vaa vain rik­kai­ta ih­mi­siä, jot­ka ha­mu­a­vat ai­na vain li­sää rik­kauk­sia – mut­ta se ei ole koko to­tuus. Ah­neus on poh­jim­mil­taan omis­ta­mi­sen ha­lua, ja sii­hen syyl­lis­tym­me­kin sit­ten jo kaik­ki. Jos on jo­tain ki­vaa tai hy­vää – ei­kö tule hel­pos­ti mie­leen, et­tä tuon asi­an ha­lu­an vie­dä ko­tiin, omak­si?

Valkolehdokin luokse vieraisille

Valkolehdokin luokse vieraisille

Riikka Palonen

Val­ko­leh­do­kit kuk­ki­vat juu­ri täs­sä ju­han­nuk­sen tie­noil­la. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en juu­ri mi­ten­kään juh­li ju­han­nus­ta, mut­ta yk­si hil­jai­nen tra­di­tio mi­nul­la on – men­nä ju­han­nu­syö­nä met­sään nuuh­ki­maan val­ko­leh­dok­ke­ja. Ni­mit­täin ne ovat sii­tä ove­lia kuk­kia, et­tä ne tuok­su­vat vain öi­sin – mut­ta sit­ten ne kyl­lä to­sis­saan tuok­su­vat, aro­mi on lu­mo­a­va ja tai­a­no­mai­nen. Toi­nen jän­nit­tä­vä piir­re on, et­tä suo­ma­lai­sen ke­säy­ön him­me­äs­sä va­los­sa näyt­tää ai­van sil­tä, et­tä leh­do­kin ku­kin­not hoh­tai­si­vat omaa va­lo­aan.

Siinä hän on!

Siinä hän on!

Riikka Palonen

Ja täs­sä pii­lee se val­ko­leh­dok­kien ope­tus: jos poi­mit leh­do­kit it­sel­le­si ja viet ne ko­tiin, ne ei­vät tuok­su ei­vät­kä heh­ku. (älä­kä edes yri­tä – ne ovat rau­hoi­tet­tu­ja!) Ai­noa tapa naut­tia val­ko­leh­do­kin us­ko­mat­to­mas­ta kau­neu­des­ta on­kin siis va­el­taa ihai­le­maan nii­tä nii­den luon­nol­li­sil­le kas­vu­pai­koil­le. Sik­si ha­lu­sin­kin teh­dä ta­ri­na­lä­he­tyk­se­ni suo­ra­na met­säs­tä – is­tuin maas­sa yh­den kuk­ka­va­nan vie­res­sä jo­ten saa­toin näyt­tää sen maa­il­mal­le poi­mi­mat­ta sitä.

Jo­ten­kin tämä aja­tus on kyt­kök­sis­sä toi­seen lem­pi­tee­maa­ni, ni­mit­täin hal­ti­oi­tu­mi­sen tai­toon. Jos osai­sim­me py­säh­tyä ihai­le­maan ja naut­ti­maan pie­nis­tä asi­ois­ta ja pie­nis­tä het­kis­tä juu­ri sil­loin, kun ne osu­vat koh­dal­le – eh­kä se tai­to toi­si elä­määm­me si­säis­tä hy­myä. Ja ih­mi­set, joil­la on si­säl­lään hymy, ei­vät tar­vit­se niin pal­joa ul­koi­sia asi­oi­ta, ei niin pal­joa omis­ta­mis­ta. Val­ko­leh­do­kit ovat ja kas­va­vat tuol­la met­säs­sä, me saam­me kun­ni­oit­ta­vas­ti käy­dä ihai­le­mas­sa nii­tä siel­lä, mut­ta kun em­me yri­tä omis­taa nii­tä ja poi­mia ko­tiin omak­si, jää­vät ne sin­ne met­sään mo­nen muun kul­ki­jan ilok­si. Kai­kil­le riit­tää, kun ku­kaan ei pää­tä omis­taa, ja kaik­ki ym­mär­tä­vät kun­ni­oit­taa.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten kir­joi­tin val­ko­leh­do­keil­le ru­non, lai­te­taan­pa se tä­hän, kai­kil­le lu­et­ta­vak­si:

Hal­ti­a­ku­nin­ga­tar, töp­pö­set ja­lois­saan

käy nii­tyl´yö­tä juh­li­maan

ja lyh­dyt leh­don va­lai­see

ja tuok­sut huu­maa, he­mai­see

vaan varo, sie­lu kuo­le­van

on un­ta lem­pi hal­ti­an...

Kauneimmillaan kasvavana

Kauneimmillaan kasvavana

Riikka Palonen

Näköislehti

Menovinkit

Pe 27.11. Sa­tu­tuo­kio Eu­ras­sa

klo 10 pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma mu­ka­va ker­to­mus sekä lu­vas­sa pien­tä puu­haa. Il­moit­tau­tu­mi­nen etu­kä­teen kir­jas­toon. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.11. Jou­lu­myy­jäi­set Eu­ras­sa

klo 12–17 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen isos­sa sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, ar­pa­jai­set, kris­til­li­nen kir­ja­pöy­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 27.11. Eu­ran ja Kaut­tu­an jou­lu­na­vauk­set

klo 17–20 Eu­ras­sa ja Kaut­tu­al­la. Liik­keet ovat au­ki koko päi­vän, ja niis­sä voi osal­lis­tua jou­lu­puk­kien hen­ki­löl­li­syy­den ar­vai­luun. Järj. Eu­ran Yrit­tä­jät ja Eu­ran kun­ta.

Pe 27.11 La­pin jou­lu­na­vaus

klo 17 al­ka­en jou­luis­ta oh­jel­maa Lap­pi-Tu­val­la ja Pyör­nin kah­vi­lal­la. Klo 18.30 Lap­po­nia-kuo­ro esit­tää jou­lu­lau­lu­ja Lap­pi-Tu­val­la. Klo 19.30 ilo­tu­li­tus, jota kat­so­taan Sa­ha­mä­en­tiel­lä Myl­ly­ton­tun park­ki­pai­kal­ta. Järj. La­pin Yrit­tä­jät.

La 28.11. Sä­ky­län jou­lu­na­vaus

klo 11–12 voi näh­dä jou­lu­puk­ke­ja liik­keel­lä Sä­ky­län kes­kus­tas­sa trak­to­rien rat­tien ta­ka­na. Klo 12 lau­lu­ryh­mä Ilo ja Valo esiin­tyy Sä­ky­lä-seu­ran toi­mis­ton lä­het­ty­vil­lä. Yri­tyk­sis­sä on päi­vän ai­ka­na jou­lu­na­vau­soh­jel­maa ja jou­lu­pu­kil­le voi jät­tää kir­jei­tä kai­kis­sa kam­pan­ja­liik­keis­sä, jol­loin osal­lis­tuu ar­von­taan. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 28.11. Kiu­kais­ten jou­lu­na­vaus

klo 15–18 ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma­na. Oh­jel­mas­sa shop­pai­lun li­säk­si esi­mer­kik­si tu­lis­how, soih­tu­kul­kue ja jou­lu­puk­ki, kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja ja puu­roa. Kir­kos­sa mu­siik­kie­si­tyk­siä.

Su 29.11. Pa­ne­li­an jou­lu­myy­jäi­set

klo 13–17 to­ril­la ja työ­vä­en­ta­lol­la. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ma 30.11. Di­gi­tu­kea Eu­ras­sa

klo 15–16.30 pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ai­hei­na Kir­jas­to­ki­no ja kir­jas­ton mu­siik­ki­pal­ve­lut. Li­säk­si neu­von­taa verk­ko­a­si­oin­nis­ta ja säh­köis­ten pal­ve­lui­den käy­tös­tä osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Ra­jat­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä, pai­kat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ma 30.11. Las­ten­kir­jan jul­kis­tus Ylä­neel­lä

klo 17.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Läm­pi­mäi­si­nä pie­niä lu­ku­tuo­ki­oi­ta leh­mien pa­ris­sa uu­des­ta las­ten ku­va­kir­jas­ta, Iri­na ja Nai­lon Piit – Yl­lät­tä­vä päi­vä mai­to­ti­lal­la. Pai­kal­la ovat myös kir­jan kir­joit­ta­nut Kat­ja Ma­hal ja kurk­ki­ja­hah­mot piir­tä­nyt Piia Tuo­mi­nen, jot­ka ker­to­vat, kuin­ka kir­ja on syn­ty­nyt. Mai­don ja mai­don tuo­tan­non li­säk­si kir­ja pur­su­aa ys­tä­vyyt­tä sekä käy läpi vuo­de­na­jat ja har­vi­nais­ta har­ras­tus­ta.

Ti 1.12. Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri avau­tuu

klo 14–20 en­sim­mäi­nen luuk­ku Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Jou­lu­puo­din avaus ja näh­tä­vää ja os­tet­ta­vaa myös ul­ko­sal­la.

Ti 1.12. Yli­sen­pään ky­lien ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri au­ke­aa

klo 17–20 en­sim­mäi­ses­sä luu­kus­sa him­me­li­kau­den avaus Ko­dik­sa­mis­sa (Ko­dik­sa­min­tie 367, Rau­ma). Mu­ka­na Suk­ka­lan, Ko­dik­sa­min, Mä­en­taan ja Kuo­li­maan ky­lät. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki

Ti 1.12. Kir­jas­ton kou­kut Sä­ky­läs­sä

klo 18.00–19.30 pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Yh­des­sä­o­loa kä­den­tai­to­ja teh­den ja kuun­nel­len mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja sekä vink­ke­jä kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Tee­tar­joi­lu, tule kä­si­työn kans­sa tai il­man. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

Pe 27.11. Sa­tu­tuo­kio Eu­ras­sa

klo 10 pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma mu­ka­va ker­to­mus sekä lu­vas­sa pien­tä puu­haa. Il­moit­tau­tu­mi­nen etu­kä­teen kir­jas­toon. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.11. Jou­lu­myy­jäi­set Eu­ras­sa

klo 12–17 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen isos­sa sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, ar­pa­jai­set, kris­til­li­nen kir­ja­pöy­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 27.11. Eu­ran ja Kaut­tu­an jou­lu­na­vauk­set

klo 17–20 Eu­ras­sa ja Kaut­tu­al­la. Liik­keet ovat au­ki koko päi­vän, ja niis­sä voi osal­lis­tua jou­lu­puk­kien hen­ki­löl­li­syy­den ar­vai­luun. Järj. Eu­ran Yrit­tä­jät ja Eu­ran kun­ta.

Pe 27.11 La­pin jou­lu­na­vaus

klo 17 al­ka­en jou­luis­ta oh­jel­maa Lap­pi-Tu­val­la ja Pyör­nin kah­vi­lal­la. Klo 18.30 Lap­po­nia-kuo­ro esit­tää jou­lu­lau­lu­ja Lap­pi-Tu­val­la. Klo 19.30 ilo­tu­li­tus, jota kat­so­taan Sa­ha­mä­en­tiel­lä Myl­ly­ton­tun park­ki­pai­kal­ta. Järj. La­pin Yrit­tä­jät.

La 28.11. Sä­ky­län jou­lu­na­vaus

klo 11–12 voi näh­dä jou­lu­puk­ke­ja liik­keel­lä Sä­ky­län kes­kus­tas­sa trak­to­rien rat­tien ta­ka­na. Klo 12 lau­lu­ryh­mä Ilo ja Valo esiin­tyy Sä­ky­lä-seu­ran toi­mis­ton lä­het­ty­vil­lä. Yri­tyk­sis­sä on päi­vän ai­ka­na jou­lu­na­vau­soh­jel­maa ja jou­lu­pu­kil­le voi jät­tää kir­jei­tä kai­kis­sa kam­pan­ja­liik­keis­sä, jol­loin osal­lis­tuu ar­von­taan. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 28.11. Kiu­kais­ten jou­lu­na­vaus

klo 15–18 ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma­na. Oh­jel­mas­sa shop­pai­lun li­säk­si esi­mer­kik­si tu­lis­how, soih­tu­kul­kue ja jou­lu­puk­ki, kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja ja puu­roa. Kir­kos­sa mu­siik­kie­si­tyk­siä.

Su 29.11. Pa­ne­li­an jou­lu­myy­jäi­set

klo 13–17 to­ril­la ja työ­vä­en­ta­lol­la. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ma 30.11. Di­gi­tu­kea Eu­ras­sa

klo 15–16.30 pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ai­hei­na Kir­jas­to­ki­no ja kir­jas­ton mu­siik­ki­pal­ve­lut. Li­säk­si neu­von­taa verk­ko­a­si­oin­nis­ta ja säh­köis­ten pal­ve­lui­den käy­tös­tä osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Ra­jat­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä, pai­kat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ma 30.11. Las­ten­kir­jan jul­kis­tus Ylä­neel­lä

klo 17.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Läm­pi­mäi­si­nä pie­niä lu­ku­tuo­ki­oi­ta leh­mien pa­ris­sa uu­des­ta las­ten ku­va­kir­jas­ta, Iri­na ja Nai­lon Piit – Yl­lät­tä­vä päi­vä mai­to­ti­lal­la. Pai­kal­la ovat myös kir­jan kir­joit­ta­nut Kat­ja Ma­hal ja kurk­ki­ja­hah­mot piir­tä­nyt Piia Tuo­mi­nen, jot­ka ker­to­vat, kuin­ka kir­ja on syn­ty­nyt. Mai­don ja mai­don tuo­tan­non li­säk­si kir­ja pur­su­aa ys­tä­vyyt­tä sekä käy läpi vuo­de­na­jat ja har­vi­nais­ta har­ras­tus­ta.

Ti 1.12. Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri avau­tuu

klo 14–20 en­sim­mäi­nen luuk­ku Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Jou­lu­puo­din avaus ja näh­tä­vää ja os­tet­ta­vaa myös ul­ko­sal­la.

Ti 1.12. Yli­sen­pään ky­lien ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri au­ke­aa

klo 17–20 en­sim­mäi­ses­sä luu­kus­sa him­me­li­kau­den avaus Ko­dik­sa­mis­sa (Ko­dik­sa­min­tie 367, Rau­ma). Mu­ka­na Suk­ka­lan, Ko­dik­sa­min, Mä­en­taan ja Kuo­li­maan ky­lät. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki

Ti 1.12. Kir­jas­ton kou­kut Sä­ky­läs­sä

klo 18.00–19.30 pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Yh­des­sä­o­loa kä­den­tai­to­ja teh­den ja kuun­nel­len mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja sekä vink­ke­jä kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Tee­tar­joi­lu, tule kä­si­työn kans­sa tai il­man. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram