Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
27.8.2016 15.04

Kesän maut kasvikuivurissa ja syystöitä puutarhassa

Kasvihuoneessani on ollut aika pitkälti sadonkorjuuta koko tämä syyspuoli, ja olen ihan tyytyväinen, vaikka tomaattia tulikin tällä kertaa vähemmän. Kurkut ja tomaatit käytämme tuoreena, mutta yrttejä ja chiliä jäi aika reilusti myös kuivattavaksi. Chiliä voi kuivata ihan sellaisenaan huoneenlämmössä, mutta olen hyödyntänyt tässä kuivuria, jolloin kuivat podit saa keräiltyä suoraan lasipurkkeihin ja sieltä käyttöön. Maku on mielestäni säilynyt hyvin, mutta miedommat lajikkeet kannattaa hyödyntää tietysti tuoreena.

Mäkimeiramin ja basilikan lehdet menossa kuivuriin.

Mäkimeiramin ja basilikan lehdet menossa kuivuriin.

Kaisa Henttinen

Kui­va­tus­me­ne­tel­miä on mo­nen­lai­sia, ei­kä var­si­nais­ta kui­vu­ria vält­tä­mät­tä tar­vi­ta, sil­lä mo­nia tuot­tei­ta voi yh­tä hy­vin kui­va­ta huo­neen­läm­mös­sä tai al­ku­ke­säl­lä ul­ko­na, kun il­man­kos­teus on al­hai­nen. Suo­ras­sa au­rin­gon­pais­tees­sa kui­va­tus­ta ei suo­si­tel­la. Mi­kä­li ko­dis­sa on vaik­ka­pa puu­hel­la tai kier­toil­mau­u­ni, niin nii­tä kan­nat­taa tie­tys­ti hyö­dyn­tää myös tä­hän tar­koi­tuk­seen. Te­hok­kaal­la kas­vi­kui­vu­ril­la saa no­pe­as­ti val­mis­ta, mut­ta ener­gi­an­ku­lu­tus on tie­tys­ti sen mu­kai­nen.

Kui­vat­tu­ja tuot­tei­ta on help­po käyt­tää ruo­an­lai­tos­sa, mut­ta pi­tää muis­taa, et­tä vaik­ka kui­vat­tu tuo­te on tuo­ret­ta pie­nem­mäs­sä koos­sa, niin ma­kua sii­nä on yleen­sä sa­man ver­ran. Tu­li­sen chi­lin kans­sa tä­män op­pii yleen­sä ker­ras­ta!

Kuluneella viikolla kypsyi ensimmäinen Chocolate Habanero, joka on hyvin tulinen lajike.

Kuluneella viikolla kypsyi ensimmäinen Chocolate Habanero, joka on hyvin tulinen lajike.

Kaisa Henttinen

Olen pis­tä­nyt mer­kil­le, et­tä myös höls­ky­kurk­ku on vii­me vuo­si­na teh­nyt näyt­tä­vän pa­luun säi­lön­tä­rin­ta­mal­le mo­nis­sa eri va­ri­aa­ti­ois­sa, myös ra­vin­to­la-an­nos­ten kyl­jes­sä näi­tä nä­kee tä­män täs­tä. Ne­tis­tä löy­tyy ka­sa­päin eri­lai­sia oh­jei­ta, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti kah­des­ta tai­mes­ta­ni tuli niin vä­hän avo­maan­kurk­ku­ja, et­tä söin ne sel­lai­se­naan ja jäi nyt höls­kyt­te­lyt höls­kyt­te­le­mät­tä täl­tä vuo­del­ta.

Nyt on myös se ai­ka, kun täy­tyy lait­taa tänä vuon­na hy­vin me­nes­ty­neet la­jik­keet muis­ti­kir­jaan, jot­ta voi kai­vaa ne siel­tä esiin en­si ke­vää­nä. En muis­ta, mai­nit­sin­ko tä­män jo ai­kai­sem­mas­sa pos­tauk­ses­sa, mut­ta mie­dom­mis­ta chi­leis­tä nos­tai­sin esiin Me­di­nan, joka tuot­ti ta­sai­ses­ti sa­toa koko ke­sän ja kyp­sy­mi­nen on ol­lut mui­hin la­jik­kei­siin ver­rat­tu­na var­sin no­pe­aa.

Käsittelen chilit ja yrtit kuivuriin, tomaatit päätyy ruokapöytään sellaisenaan.

Käsittelen chilit ja yrtit kuivuriin, tomaatit päätyy ruokapöytään sellaisenaan.

Kaisa Henttinen

Ke­sän pää­tös, eli ve­net­si­a­lais­vii­kon­lop­pu on nyt al­ka­mas­sa. Tun­tuu, et­tä vas­ta aloi­tin tä­män blo­gin ja kir­joi­tin al­ku­ke­sän puu­tar­ha­töis­tä. Nyt ale­taan käy­tän­nös­sä teh­dä val­mis­te­le­via töi­tä seu­raa­vaa ke­vät­tä ja kas­vu­kaut­ta aja­tel­len. Syys­lan­noi­tus ja puu­tar­han kal­ki­tus ovat ajan­koh­tai­sia. Syk­sy on myös hy­vää is­tu­tu­sai­kaa, ja tai­met ovat useis­sa myy­mä­löis­sä tul­leet jo alen­nus­myyn­tiin­kin. Leh­ti­pui­ta ja pen­sai­ta voi is­tut­taa mil­tei niin kau­an, kun maa on sula, mut­ta ha­vu­kas­vien ja pe­ren­no­jen koh­dal­la kan­nat­taa kii­ruh­taa, sil­lä nii­den pi­täi­si eh­tiä juur­tua hy­vin en­nen tal­ven tu­loa. Myös hy­a­sin­tin, nar­sis­sin, kroo­kuk­sen ja tulp­paa­nin si­pu­lei­den is­tu­tu­sai­ka al­kaa ol­la kä­sil­lä.

Orakas-kuivurissa on viisi kerrosta, joten isommankin määrän kuivatus käy nopeasti.

Orakas-kuivurissa on viisi kerrosta, joten isommankin määrän kuivatus käy nopeasti.

Kaisa Henttinen

Mi­kä­li ke­vääl­lä ai­koo kyl­vää uut­ta nur­mik­koa, niin si­tä­kin oli­si hyvä en­na­koi­da jo näin syys­puo­lel­la maan­pa­ran­nuk­sen ja -kal­ki­tuk­sen mer­keis­sä.

Moni pi­tää myös vi­her­kas­ve­ja ke­sän ajan ul­ko­na, mut­ta nyt nii­tä oli­si syy­tä al­kaa ke­räi­le­mään si­sä­ti­loi­hin, sil­lä yöt vii­le­ne­vät no­pe­as­ti ja her­kem­mät si­säl­le tar­koi­te­tut kas­vit ot­ta­vat it­seen­sä jo pie­nes­tä­kin kyl­myy­des­tä. Kas­ve­ja on syy­tä tark­kail­la, sil­lä ul­koa tart­tuu her­käs­ti mu­kaan tu­ho­lai­sia, jot­ka vil­liin­ty­vät läm­pi­mään huo­neil­maan pääs­ty­ään.

Myös kuk­ka­kau­pas­sa syk­sy al­kaa hiip­pail­la niin ruuk­ku­puo­lel­le kuin leik­ko­kaap­piin­kin. Tu­tut cal­lu­nat, ho­pe­a­lan­gat ja mar­ja­ka­ner­vat saa­pu­vat va­li­koi­miin ja hem­pe­ät sä­vyt vaih­tu­vat syk­syi­siin. Mi­nun lem­pi­vä­ri­ni syk­syl­lä ovat pe­rin­tei­sen orans­sin si­jaan vi­o­let­ti ja vii­nin­pu­nai­nen.

Chiliä tuoreena ja kuivattuna.

Chiliä tuoreena ja kuivattuna.

Kaisa Henttinen

Mu­ka­vaa ve­net­si­a­lais­vii­kon­lop­pua, pa­la­taan asi­aan vie­lä syys­kuus­sa muu­ta­man pos­tauk­sen ver­ran, jon­ka jäl­keen blo­gi­ni siir­tyy tal­viu­nil­le ja alan val­mis­tau­tu­maan alal­la­ni vuo­den tär­keim­pään, eli jou­lu­se­son­kiin.

Näköislehti

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram