Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
30.7.2016 11.40

Lomakuulumisia

Minulla on ollut nyt parin viikon tauko kasvihuoneesta, sillä pidin vähän kesälomaa ja olin reissussa. Lomailemme muutaman viikon vuodesta Lapissa, sillä miehelläni on siellä sukulaisia. Suuntana meillä oli siis jälleen Kittilässä sijaitseva Köngäs-niminen kylä Ounasjoen varrella.

Löy­sin jo ai­em­min leh­des­tä il­moi­tuk­sen Pal­lak­sel­la jär­jes­tet­tä­väs­tä tun­tu­ri­kas­vi­ret­kes­tä, jon­ka ve­tä­jä­nä toi­mii kan­sal­lis­puis­to-opas, puu­tar­hu­ri ja kas­vi­hul­lu Pau­la Siep­pi. Ha­lu­sin eh­dot­to­mas­ti täl­le reis­sul­le mu­kaan! Tref­fa­sim­me po­ru­kal­la Pal­lak­sen luon­to­kes­kuk­sel­la, joka si­jait­see Ho­tel­li Pal­lak­sen vie­res­sä tun­tu­rin juu­rel­la. Läh­dim­me sii­tä kii­pe­ä­mään koh­ti Pal­kas­ke­roa, reit­ti oli var­sin help­po­kul­kui­nen ja ai­ka­tau­lu oli jous­ta­va, jo­ten kii­reel­lä ei tar­vin­nut tun­tu­ris­sa harp­poa. Pau­la ker­toi­li erit­täin kiin­nos­ta­vas­ti kas­veis­ta, mitä voi käyt­tää esi­mer­kik­si ruo­an­lai­tos­sa tai roh­toi­na. Sa­mal­la saim­me opas­tus­ta Pal­lak­sen ym­pä­ris­töön ja kuu­lim­me alu­ee­seen liit­ty­viä ta­ri­noi­ta.

Tu­tuik­si tu­li­vat sie­li­köt, kis­san­kä­pä­lät, kul­ta­piis­kut ja löy­sim­me jopa har­vi­nai­sen noi­dan­lu­kon, joka on luo­ki­tel­tu Suo­mes­sa ns. sil­mäl­lä­pi­det­tä­väk­si kas­vik­si. Mo­nia kas­ve­ja oli aluk­si vai­kea erot­taa, sil­lä ne ovat niin pie­niä ver­rat­tu­na ete­läs­sä kas­va­viin la­ji­to­ve­rei­hin­sa. Ret­ken lo­puk­si sil­mä al­koi har­jaan­tua ja al­koi huo­ma­ta nii­tä­kin kas­ve­ja, joi­ta ei aluk­si mei­nan­nut löy­tää ol­len­kaan. Voin to­del­la suo­si­tel­la tätä ret­keä kai­kil­le kas­veis­ta kiin­nos­tu­neil­le, ai­em­paa tie­tä­mys­tä ei to­del­la­kaan tar­vi­ta, mut­ta ret­ken jäl­keen kir­ja­hyl­lyyn saat­taa et­siy­tyä vaik­ka­pa Suo­men tun­tu­ri­kas­vio...

Ruuhkaa Pallaksen luontokeskuksella.

Ruuhkaa Pallaksen luontokeskuksella.

Kaisa Henttinen

Myös hil­la kyp­syi reis­sum­me ai­ka­na ja kä­vim­me­kin poi­mi­mas­sa tu­tus­ta pai­kas­ta muu­ta­mat vi­ta­mii­ni­pom­mit tal­teen. Moni kau­his­te­lee hil­lan kor­ke­ah­koa ki­lo­hin­taa, mut­ta sen to­del­la ym­mär­tää, kun käy it­se ko­kei­le­mas­sa hil­lan poi­min­taa. Sen li­säk­si et­tä maas­to on usein hil­lan kas­vu­pai­koil­la haas­ta­vaa, niin oman li­sä­maus­teen­sa tuo ym­pä­ril­lä pyö­ri­vä sääs­ki­ar­mei­ja.

Täl­lä ker­taa myös säät suo­si­vat mei­tä ja poh­joi­ses­sa pääs­tiin naut­ti­maan hel­le­lu­ke­mis­ta mo­ne­na päi­vä­nä. Yh­te­nä au­rin­koi­se­na aa­mu­na läh­dim­me kö­röt­te­le­mään koh­ti kä­si­var­ren Lap­pia, joka on mie­les­tä­ni yk­si kau­neim­mis­ta pai­kois­ta Suo­mes­sa. Jo it­se reit­ti Muo­ni­on kaut­ta Nor­jan ra­jal­le on ää­ret­tö­män kau­nis, mat­kan var­rel­la voi löy­tää myös tu­tu­no­loi­sia mai­se­mia, ei ih­me et­tä Har­ju­reit­tiä kut­su­taan myös pik­ku­la­pik­si!

Odottelimme lomalla hillojen kypsymistä.

Odottelimme lomalla hillojen kypsymistä.

Kaisa Henttinen

Saa­nan juu­rel­la söim­me eväät ja koi­ra vil­voit­te­li Kil­pis­jär­ven vii­le­äs­sä ve­des­sä. Vuo­ret pil­kot­ti­vat ho­ri­son­tis­sa ja nii­tä mai­se­mia oli­si kyl­lä voi­nut jää­dä tui­jot­te­le­maan pi­dem­mäk­si­kin ai­kaa.

Kas­vi­huo­nee­ni oli myös lo­man ai­ka­na saa­nut nau­tis­kel­la läm­pi­mis­tä ke­sä­päi­vis­tä, esi­mer­kik­si en­nen lo­maa pö­lyt­tä­mä­ni chi­lit oli­vat kaik­ki rä­jäh­tä­neet täy­teen kas­vuun. Ok­sat not­kui­vat po­de­ja, jois­ta osa on jo kyp­sy­nyt syö­tä­vik­si. Myös to­maa­tit pu­ner­si­vat ja kurk­kua on saa­nut ke­rä­tä run­saas­ti. Nap­sin to­maat­ti­kas­vus­ton alim­pia leh­tiä vä­hän pois ja nap­sai­sin jo täs­sä koh­taa lat­vat poik­ki, sil­lä raa­ki­lei­ta on to­del­la pal­jon ja ha­lu­an jou­dut­taa kyp­sy­mis­tä. Myös en­sim­mäi­set her­neet oli val­mii­ta ke­rät­tä­väk­si.

Kotona chilit olivat räjähtäneet kasvuun!

Kotona chilit olivat räjähtäneet kasvuun!

Kaisa Henttinen

Seu­raa­vak­si mi­nul­la on oh­jel­mas­sa kas­vien kui­vaa­mi­nen, jos­ta ajat­te­lin teh­dä oman blo­gi­pos­tauk­sen. Reis­sul­la yö­vyim­me myös tel­tas­sa, jo­ten ai­on ko­keil­la eri­lais­ten ret­kel­le so­vel­tu­vien ruo­kien kui­vaa­mis­ta. Mi­nus­ta kaik­ki kui­vat­tu pus­si­ruo­ka (ita­li­an­pa­dat, pas­tat ym) mais­tuu suht sa­mal­ta, jo­ten us­kon et­tä it­se te­ke­mäl­lä lop­pu­tu­los oli­si mie­lui­sam­pi. Pa­laan tä­hän ai­hee­seen!

Näköislehti

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram