Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
28.5.2016 8.00

Kukkaisa: Toukokuun puutar­ha­kuu­lu­miset

Tomaatin kaverina samettiruusu. Kätevät harsoverhot helpottavat kasvihuoneen aamu- ja iltatoimia.

Tomaatin kaverina samettiruusu. Kätevät harsoverhot helpottavat kasvihuoneen aamu- ja iltatoimia.

Ra­ken­sim­me vii­me ke­vää­nä pie­nen la­va­puu­tar­han, ja ilok­se­ni olen saa­nut huo­ma­ta, et­tä man­sik­ka tal­veh­ti la­van­kau­luk­ses­saan eri­no­mai­ses­ti. En­sim­mäi­si­nä läm­pi­mi­nä ke­vät­päi­vi­nä puh­dis­tin mul­lan pin­nan ja nap­sin pois huo­not leh­det, jon­ka jäl­keen man­sik­ka­la­va sai pääl­leen hal­la­har­son. Vii­me vuo­den pik­ki­riik­ki­set tai­met ovat nyt rön­syil­leet ja kas­va­neet val­ta­vas­ti ko­koa, jo­ten har­ven­nus­toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­tä­vä pi­ak­koin. Lii­an pie­ni is­tu­tus­ti­heys voi al­tis­taa man­si­kat esi­mer­kik­si har­maa­ho­meel­le.

La­va­puu­tar­has­ta pus­kee man­si­kan li­säk­si vii­me­vuo­ti­nen ruo­ho­si­pu­li, ja kyl­vin myös her­net­tä. Sa­laa­tit ja yr­tit­kin kas­va­tan la­van­kau­luk­ses­sa.

Kanelia voi käyttää myös muurahaisten torjunnassa.

Kanelia voi käyttää myös muurahaisten torjunnassa.

Sorakerros salaojana ruukun pohjalla.

Sorakerros salaojana ruukun pohjalla.

Laminoitu nimikyltti palauttaa lajikkeen nimen mieleen.

Laminoitu nimikyltti palauttaa lajikkeen nimen mieleen.

Kas­vi­huo­nees­sa aloin heti kär­keen tor­jua muu­ra­hai­sia. Löy­sin mo­nen­lai­sia oh­jei­ta ja ko­kei­lin niis­tä ka­ne­lia ja suo­laa. Ka­ne­lin an­si­os­ta koko kas­vi­huo­ne tuok­suu nyt jou­lul­ta, ja huo­ma­sin, et­tä muu­ra­hai­set vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti niis­tä koh­dis­ta, joi­hin ri­pot­te­lin (rei­lul­la kä­del­lä!) jau­het­tua ka­ne­lia. Muu­ta­man päi­vän jäl­keen lai­toin vie­lä suo­laa, ja muu­ra­hai­set py­syi­vät ku­ris­sa. Nyt kun olen lait­ta­nut kas­vi­huo­nee­seen jo ruuk­ku­ja, niin huo­ma­sin, et­tä epä­toi­vo­tut vie­raat pa­la­si­vat sa­la­ka­va­las­ti ruuk­ku­jen al­le ka­ne­lis­ta huo­li­mat­ta. Muu­ra­hais­si­ro­tet­ta ri­pot­te­lin jo­kai­sen ruu­kun al­le, toi­vo­taan, et­tä se mää­rä riit­tää pi­tä­mään epä­toi­vo­tut vie­raat loi­tol­la.

Kas­vi­huo­nee­seen is­tu­tin en­sim­mäi­se­nä to­maa­tit, ja nii­tä on kol­mea eri la­ji­ket­ta. Pois­tin al­ta­kas­te­lu­me­ka­nis­min van­hois­ta muo­vi­ruu­kuis­ta ja is­tu­tin to­maa­tit nii­hin. Sa­mat ruu­kut oli­vat jo vii­me vuon­na käy­tös­sä, ja ti­la­vuus niis­sä on juu­ri so­pi­va kas­te­lun kan­nal­ta. Val­lit­se­va muu­ra­hai­son­gel­ma on myös osa­syy sii­hen, mik­si en ha­lun­nut kiin­tei­tä kas­vu­penk­ke­jä kas­vi­huo­nee­seen. Ruuk­ku­jen poh­jal­la on ker­ros so­raa, ja käy­tin Bi­o­la­nil­ta os­tet­tua ir­to­mul­taa. To­maat­tia, ku­ten mui­ta­kin kas­ve­ja­ni, lan­noi­tan kas­te­lu­lan­noit­teel­la.

Myös vii­si eri­lais­ta chi­li­la­ji­ket­ta ja luo­mu­kurk­ku ovat nyt kas­vi­huo­nees­sa. Kur­kut ovat isom­mas­sa kau­ka­los­sa kah­des­taan ja chi­lit jo­kai­nen omas­sa ruu­kus­saan. Nämä is­tu­tin tur­ve­mul­taan, joka so­vel­tuu hy­vin sekä ku­kil­le et­tä vi­han­nek­sil­le. Chi­lin lan­noi­tuk­sen kans­sa on syy­tä ol­la tark­ka­na, sil­lä kuk­ka- tai puu­tar­ha­mul­lan ra­vin­teet riit­tä­vät niil­le pit­käk­si ai­kaa. Mul­ta­pus­sin kyl­jes­tä löy­tyy tuot­teen ra­vin­ne­pi­toi­suu­det.

Aji Fantasy -chili on kypsänä väriltään keltainen ja maku on mieto hedelmäinen.

Aji Fantasy -chili on kypsänä väriltään keltainen ja maku on mieto hedelmäinen.

Medina -chiliä voi kohta poimia jo kasvihuoneesta leivän päälle tai salaattiin antamaan makua.

Medina -chiliä voi kohta poimia jo kasvihuoneesta leivän päälle tai salaattiin antamaan makua.

Kas­vi­huo­neen asuk­ke­ja suo­jaa­maan olen vi­ri­tel­lyt hal­la­har­sos­ta ver­hot, jot­ka on kä­te­vä ve­tää tar­vit­ta­es­sa kas­vien suo­jak­si. Mi­kä­li oi­kein kyl­myys is­kee, niin lai­tan il­lal­la kas­vi­huo­nee­seen pari kynt­ti­lä­lyh­tyä, ja se on riit­tä­nyt pi­tä­mään läm­mön tar­peek­si kor­ke­al­la öi­sin­kin.

Vaik­ka it­se tie­täi­si­kin, mitä kas­vi­huo­nees­sa kas­vaa, niin jos­kus tar­vit­see tois­ten apua esi­mer­kik­si kas­te­lus­sa. Tein tie­to­ko­neel­la simp­pe­lit ni­mi­kyl­tit ja la­mi­noin ne ve­den­pi­tä­vik­si. La­jik­keet jää­vät muis­tiin, ja toi­saal­ta kyl­tit myös hel­pot­ta­vat sil­loin, kun hoi­to-oh­jeet pi­tää an­taa jol­le­kin toi­sel­le.

Tou­ko­kuu on mu­ka­vaa ai­kaa, kun luon­to he­rää täy­teen ku­kois­tuk­seen­sa, ja tätä kir­joit­ta­es­sa­ni ome­na­puut kuk­ki­vat ai­van mie­let­tö­män kau­niis­ti. Ja mikä pa­ras­ta – ke­sä­hän on vas­ta tu­los­sa!

Näköislehti

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram