Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
28.6.2017 11.33

Kesäkuun kuulumiset

Kaisa Lammila

Viileähköstä alkukesästä huolimatta kasvihuoneesta on saanut jo hieman satoa, olen tyytyväinen että pitkitin kasvien istuttamista ja annoin taimien vahvistua ikkunalaudalla.

Kurk­ku al­koi­kin pus­kea sa­toa mil­tei heti kas­vi­huo­nee­seen pääs­ty­ään, sa­moin suip­po­pap­ri­kas­sa keik­kuu lu­paa­va al­ku. Vii­me kau­del­la kas­va­tin eri­lai­sia to­maat­te­ja, mut­ta nyt pää­dyin va­lit­se­maan vain kol­mea eri­lais­ta kir­sik­ka­to­maat­ti­la­ji­ket­ta, sil­lä ne kyp­sy­vät no­pe­as­ti ja tu­lee syö­tyä vie­lä no­pe­am­min.

Tomaatit notkuvat raakileita, kohta saadaan maistiaisia.

Tomaatit notkuvat raakileita, kohta saadaan maistiaisia.

Kaisa Lammila

Ensimmäinen sadonkorjuu kesäkuun lopulla, sain pari kurkkua ja lisää on tulossa!

Ensimmäinen sadonkorjuu kesäkuun lopulla, sain pari kurkkua ja lisää on tulossa!

Kaisa Lammila

Vii­ni­köyn­nök­set ovat myös läh­te­neet hy­vään kas­vuun, nii­den hoi­toa on pi­tä­nyt jon­kin ver­ran opis­kel­la. Löy­sin Suo­men Vii­nin­kas­vat­ta­jat ry:n, jon­ka net­ti­si­vuil­ta löy­tyi kat­ta­vas­ti tie­toa ja voin­kin suo­si­tel­la sitä niil­le, jot­ka ovat vii­ni­köyn­nös­ten kans­sa kal­tai­si­a­ni aloit­te­li­joi­ta. Kak­si vuot­ta sit­ten köyn­nök­se­ni kuo­li huo­non en­na­koin­ti­ni vuok­si, kun syk­syn en­sim­mäi­set pak­ka­set pää­si­vät sitä pu­rai­se­maan. Vii­ni­ry­pä­lei­tä on to­sin täl­le vuo­del­le vie­lä tur­ha odo­tel­la, mut­ta eh­kä vuo­den kah­den ku­lut­tua? Va­lit­sin mah­dol­li­sim­man tal­ven­kes­tä­vät la­jik­keet, So­mer­set Seed­les­sin ja Zil­gan. Röy­his­ty­es­sään vii­ni­köyn­nös on val­ta­van ko­koi­nen, jo­ten pää­tin ko­keil­la is­tut­taa toi­sen kas­vi­huo­neen si­säl­le ja toi­sen ulos.

Valitsin viiniköynnöslajikkeeksi mm. latvialaisen Zilgan.

Valitsin viiniköynnöslajikkeeksi mm. latvialaisen Zilgan.

Kaisa Lammila

Tou­ko-ke­sä­kuun ajan olen myös val­mis­tel­lut ja teh­nyt vii­mei­sen flo­ris­tin am­mat­ti­tut­kin­toon liit­ty­vän näy­tön, jon­ka tu­lok­sia odo­tan saa­pu­vak­si lä­hi­päi­vi­nä. Tut­kin­toon si­säl­tyy kol­me pa­kol­lis­ta osaa, jot­ka ovat asi­ak­kai­den pal­ve­le­mi­nen kuk­ka­kau­pas­sa (tä­hän kuu­luu kas­vi­tun­nis­tus myös), mark­ki­noin­ti flo­ris­ti­sel­la alal­la ja kuk­ka­si­don­ta­töi­den suun­nit­te­le­mi­nen ja te­ke­mi­nen. Va­lit­sin va­lin­nai­se­na osa­na kas­veil­la stai­laa­mi­sen, mut­ta vaih­to­eh­toi­na ovat myös juh­la­ko­ris­te­lun suun­nit­te­lu ja te­ke­mi­nen, yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen flo­ris­ti­sel­la alal­la, flo­ris­ti­sen alan kil­pai­li­ja­na toi­mi­mi­nen ja työ­paik­ka­oh­jaa­mi­nen kuk­ka­kaup­pa-alal­la. Olin kuul­lut etu­kä­teen, et­tä tut­kin­to on haas­ta­va ja sitä se to­si­aan oli ai­na­kin omal­la koh­dal­la­ni. Näyt­tö­tut­kin­to on jän­nit­tä­jäl­le stres­saa­va, vaik­ka toi­saal­ta sii­nä vain teh­dään sitä työ­tä, mitä kuk­ka-alal­la työ­e­lä­mäs­sä­kin teh­dään. Kuk­ka­si­don­nan tut­kin­no­no­san jä­tin vii­mei­sek­si, sil­lä koin sen eri­tyi­sen vai­ke­a­na ja tree­na­sin töi­tä pit­kään etu­kä­teen. No, nyt se on ohi ja voin vain odo­tel­la tu­lok­sia. Ar­vi­oi­jat ei­vät kom­men­toi näy­tön ai­ka­na, jo­ten vai­kea sa­noa täs­sä vai­hees­sa tu­lok­ses­ta mi­tään.

Tein kukkasidonnan tutkinnonosassa viisi erilaista kukkasidontatyötä ja kolme pakkausta.

Tein kukkasidonnan tutkinnonosassa viisi erilaista kukkasidontatyötä ja kolme pakkausta.

Kaisa Lammila

17. ke­sä­kuu­ta vie­tet­tiin Ra­kas­tu ke­säy­ö­hön -tee­mal­la luon­non päi­vää, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli jäl­leen kan­nus­taa ih­mi­siä nuk­ku­maan yö ul­ko­na. Sa­ma­na päi­vä­nä juh­lis­tet­tiin Suo­men 40. kan­sal­lis­puis­ton Hos­san ava­jai­sia. Olin juu­ri hank­ki­nut uu­sia ret­kei­ly­va­rus­tei­ta, jo­ten in­nos­tuin tie­ten­kin läh­te­mään yök­si ulos ja sa­mal­la tuli tes­tat­tua han­kin­nat. Koi­ra­ni on nuk­ku­nut tel­tas­sa vas­ta yh­den yön, La­pin ke­säy­ös­sä ke­räl­lä mi­nun pää­ni pääl­lä, jo­ten ole­tin et­tä se kai­pai­si hie­man li­sää har­joi­tus­ta. Koi­ra seu­ra­si van­hem­pie­ni pi­ha­maal­la tel­tan pys­ty­tys­tä epä­röi­väs­ti ja sil­min­näh­den päät­ti jo il­ta­sel­la, et­tä hän ei tuo­hon vi­ri­tel­mään si­säl­le as­tu. Kym­me­nen mais­sa köm­mim­me kui­ten­kin telt­taan ja sii­tä va­jaan tun­nin ku­lut­tua ul­koa al­koi kuu­lua epäi­lyt­tä­vää su­hi­naa. Luon­to tuli täs­sä vai­hees­sa lii­an lä­hel­le pa­haa-aa­vis­ta­ma­ton­ta pys­ty­kor­vaa, jo­ten ulos tel­tas­ta oli pääs­tä­vä kei­nol­la mil­lä hy­vän­sä. No, ei muu­ta kun köm­pi­mään pi­hal­le ih­met­te­le­mään su­hi­nan läh­det­tä, joka pal­jas­tui tel­tas­ta kiin­nos­tu­neek­si sii­lik­si. Ker­ros­ta­los­sa asu­val­le pys­ty­kor­val­le tuli täs­sä koh­taa tun­nit täy­teen Ra­kas­tu ke­säy­ö­hön -tee­ma­päi­vää, jo­ten hän siir­tyi vii­va­na si­sä­ti­loi­hin nuk­ku­maan. It­se su­jah­din ta­kai­sin ma­kuu­pus­siin ja nu­kuin läpi läm­pöi­sen ke­säy­ön tyy­ty­väi­se­nä uu­sis­sa ta­mi­neis­sa­ni.

Ei mikään simppelein teltta pystyttää, mutta selvittiin (isä avusti).

Ei mikään simppelein teltta pystyttää, mutta selvittiin (isä avusti).

Kaisa Lammila

Siili ja koira eivät mahtuneet samalle pihalle, joten koira kipitti sisälle nukkumaan.

Siili ja koira eivät mahtuneet samalle pihalle, joten koira kipitti sisälle nukkumaan.

Kaisa Lammila

Va­rus­tei­ta on hyvä tes­ta­ta ko­tiym­py­röis­sä, sil­lä ret­kei­ly­har­ras­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on mo­nel­la meis­tä ai­kui­sis­ta se pään nol­laa­mi­nen. No, se ei vält­tä­mät­tä on­nis­tu, jos oras­ta­va näl­kä kur­nii vat­sas­sa ja pi­täi­si en­si ker­taa pys­tyt­tää ai­van lii­kaa liik­ku­via osia si­säl­tä­vä telt­ta, jos­sa on hai­tin­kie­li­set oh­jeet. Toi­von, et­tä pää­si­sin tänä ke­sä­nä ja tu­le­va­na syk­sy­nä vie­lä te­ke­mään näi­tä pie­niä ret­kiä, jo yh­den päi­vän ir­ti­ot­to ko­tiym­py­röis­tä hel­lit­tää sitä van­net­ta, joka meil­lä kai­kil­la pää­tä jos­kus tup­paa ki­ris­tä­mään.

Testauksessa uusi makuualusta ja makuupussi, uni maistui pitkälle aamuun.

Testauksessa uusi makuualusta ja makuupussi, uni maistui pitkälle aamuun.

Kaisa Lammila

Kir­joit­te­len seu­raa­vak­si hei­nä­kuun puo­lel­la, sil­loin li­sää omia ja vii­ni­köyn­nös­ten kuu­lu­mi­sia, jän­ni­te­tään myös sain­ko flo­ris­tin pa­pe­rit!

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram