Blogi
Kaisa
 
Lammila
Olen säkyläläinen puutarhuri ja floristiopiskelija, työni on kukkakaupan alalla. Innostuin hyötykasvien kasvatuksesta harrastemielessä muutama vuosi sitten ja nyt käytössäni on kerrostaloasujan unelma - lainakasvihuone ja pieni lavapuutarha! En syntynyt viherpeukaloksi, mutta pienin askelin oppinut uutta ja yleensä vielä sieltä kantapään kautta. Kirjoittelen täällä blogissa kesäkuulumisiani kasvihuoneelta ja sen ulkopuolelta.
24.8.2017 11.53

Syö lautasesi tyhjäksi tai...

Esimerkiksi näistä aineksista syntyy hyvä smoothie.

Esimerkiksi näistä aineksista syntyy hyvä smoothie.

Kaisa Henttinen

Ainakin 80-luvulla syntyneet muistavat varmaan saarnan nälkää näkevistä lapsista, jos ei syönyt lautastaan tyhjäksi. En tiedä, oliko joku sen ajan kasvatustrendi, mutta monella aikalaisellani on tästä jonkinlaisia muistoja, enemmän ja vähemmän traumaattisia. Kummitteleekohan tämä muisto mielessäni, koska marjametsään mennessäni näkemykseni omasta ja puolison marjatarpeesta sekä pakastimen vetoisuudesta saa hervottomat mittasuhteet. Lopun syksyä poden vielä huonoa omaatuntoa niiden marjojen puolesta, jotka jäivät metsään.

Tämän viikon värisuora näyttää tältä.

Tämän viikon värisuora näyttää tältä.

Kaisa Henttinen

Olen kuul­lut, et­tä tuo­ta män­nä­vuo­sien pöy­tä­ta­pak­las­sik­koa ei enää suo­si­tel­la käy­tet­tä­väk­si, ja hyvä niin, olen täyn­nä maa­il­man­tus­kaa muu­ten­kin. Uu­sin alu­e­val­tauk­se­ni on met­sä­va­del­ma, jota on hak­kuu­au­ke­at pul­lol­laan. Va­del­mas­ta voi­si käyt­tää myös leh­tiä, mut­ta mar­jas­tus­huu­mas­sa­ni se on jää­nyt tois­si­jai­sek­si asi­ak­si. Myös mie­he­ni sai jon­kin­lai­sen mar­ja­he­rä­tyk­sen ja il­moit­ti hy­vis­sä ajoin, et­tä hän aut­taa iä­käs­tä su­ku­lais­ta­ni ja poi­mii hä­nen pu­nai­set vii­ni­mar­jan­sa me­hus­tus­ta var­ten. En malt­ta­nut pi­la­ta tätä kau­nis­ta aut­ta­vaa kä­de­no­jen­nus­ta ker­to­mal­la, et­tä ky­sees­sä on ken­ties lä­hi­tie­noon suu­rin ja sa­toi­sin yk­sit­täi­nen pen­sas. 20 lit­raa myö­hem­min mar­jo­jen li­säk­si mies oli kyp­sä, mut­ta mehu ei lopu kes­ken. Iki­nä.

Nämä muuttuivat mehuksi.

Nämä muuttuivat mehuksi.

Kaisa Henttinen

Leh­ti­kaa­li on viih­ty­nyt la­van­kau­luk­ses­sa eri­no­mai­ses­ti, ja se on tuot­ta­nut mah­ta­van sa­don. Leh­ti­kaa­lia ti­tu­lee­ra­taan voi­ma­vi­han­nek­sek­si, sil­lä se si­säl­tää pal­jon mm. C-vi­ta­mii­nia ja mui­ta­kin tär­kei­tä ra­vin­to­ai­nei­ta. Käy­tän leh­ti­kaa­lia pais­tet­tu­na, sel­lai­se­naan, teen sip­se­jä tai su­jau­tan smoot­hien jouk­koon. Moni aras­te­lee vih­rei­den käyt­töä smoot­hie­is­sa, mut­ta kun lait­taa se­kaan tar­peek­si jo­tain he­del­mää tai mar­jo­ja, niin it­se­ä­ni ei ai­na­kaan sa­laat­tien maku häi­rit­se. Jos teen pel­käs­tään vi­hers­moot­hien, niin tai­tan ma­kua sit­ruu­nan tai li­men me­hul­la. Su­raut­te­len ai­ka pal­jon vi­han­nek­sia, he­del­miä ja mar­jo­ja juo­ta­vaan muo­toon, koen, et­tä täl­lä ta­voin nii­tä tu­lee syö­tyä (tai juo­tua...) enem­män. Olen vä­hen­tä­nyt mai­to­tuot­tei­den käyt­töä jon­kin ver­ran, smoot­hien poh­ja­na käy­tän esim. koo­kos- tai kau­ra­juo­maa, vih­reis­sä ver­si­ois­sa toi­mii par­hai­ten vesi. Omis­ta kas­va­teis­ta juo­mik­si pää­ty­vät myös kurk­ku, nok­ko­nen ja sit­ruu­na­me­lis­sa.

C-vitamiinipitoinen lehtikaali tuottaa runsaasti satoa ja sitä voi käyttää monella tavalla.

C-vitamiinipitoinen lehtikaali tuottaa runsaasti satoa ja sitä voi käyttää monella tavalla.

Kaisa Henttinen

Seu­raa­vak­si pi­täi­si al­kaa kui­vaa­maan yrt­te­jä, suu­rin osa niis­tä tu­lee käy­tet­tyä sel­lai­se­naan, mut­ta esi­mer­kik­si lips­ti­kas­ta ajat­te­lin vär­kä­tä lie­mi­kuu­ti­on kor­vik­kei­ta keit­to- ja pa­ta­ruo­kiin. Lips­tik­ka on mi­nul­la kas­va­mas­sa en­sim­mäis­tä vuot­ta, ja sii­tä on­kin keh­key­ty­nyt liki met­rin kor­kui­nen pen­sas. Ke­vääl­lä tai al­ku­ke­säs­tä lips­ti­kan nuo­ris­ta leh­dis­tä voi teh­dä mau­kas­ta keit­toa.

Olen käy­nyt kat­sas­ta­mas­sa myös sie­ni­a­pa­jat, kan­ta­rel­li lie­nee vä­hän myö­häs­sä tänä vuon­na – on­ko syy­nä sit­ten vii­le­äh­kö kesä, kui­vuus vai mikä, mut­ta ai­na­kin mi­nun apa­jil­la­ni on ol­lut sel­väs­ti edel­li­siä vuo­sia hei­kom­min tar­jon­taa. No, muu­ta­man pik­ku ki­pal­li­sen kas­ti­ke­sie­niä olen saa­nut ke­räil­tyä kui­ten­kin, ja näyt­tää sil­tä, et­tä sup­pi­lo­vah­ve­ro­a­kin on tu­los­sa. Met­säs­sä käp­päi­ly on pa­ras­ta, ja jos siel­tä jo­tain tu­lee kan­net­tua ko­tiin, niin se on vaan pelk­kää plus­saa.

Olen viettänyt paljon aikaa näin. Pakastin on ratkeamispisteessä.

Olen viettänyt paljon aikaa näin. Pakastin on ratkeamispisteessä.

Kaisa Henttinen

Kas­vi­huo­nees­ta saa vie­lä jon­kin ai­kaa sa­toa, mut­ta sit­ten kas­vu­kau­si al­kaa ol­la syys­lan­noi­tuk­sia vail­la pa­ke­tis­sa. Tämä kesä ei ol­lut eh­kä pa­ras mah­dol­li­nen, mut­ta ei mi­nus­ta huo­no­kaan. Aja­tuk­set on kui­ten­kin täs­sä vai­hees­sa jo osit­tain en­si vuo­des­sa, olen jon­kin ver­ran teh­nyt suun­ni­tel­mia seu­raa­vaa kas­vu­kaut­ta aja­tel­len. Ihan en­sim­mäi­se­nä tie­tys­ti toi­von, et­tä vii­ni­köyn­nök­set me­ne­vät tal­ven yli, mut­ta on tul­lut myös uu­sia mie­len­kiin­non koh­tei­ta, esi­mer­kik­si tyr­nin kas­va­tus kiin­nos­taa ko­vas­ti. Tä­män ku­lu­van ke­sän yl­lät­tä­jä on ol­lut pu­nai­nen suip­po­pap­ri­ka, jol­ta en odot­ta­nut lii­ko­ja. Se on tuot­ta­nut mu­ka­vas­ti sa­toa ja ma­ke­ah­kot pap­ri­kat tu­le­vat kyl­lä heti syö­dyk­si lei­vän pääl­lä tai sa­laa­tin jou­kos­sa. Tätä kas­va­tan var­mas­ti en­si vuon­na­kin!

Tämän kesän yllättäjä kasvihuoneessa on makea suippopaprika!

Tämän kesän yllättäjä kasvihuoneessa on makea suippopaprika!

Kaisa Henttinen

Tämä lop­pu­ke­sä on hy­vää ai­kaa ko­hen­taa pe­ren­na­penk­ke­jä, is­tut­taa uu­sia ja ja­kaa van­ho­ja kas­vus­to­ja. Mo­ni­vuo­tis­ten kas­vien ja nur­mi­kon lan­noi­tus on myös syy­tä muis­taa, elo­kuu on oi­kein hyvä ai­ka näil­le toi­men­pi­teil­le. Syys­lan­noi­tus teh­dään en­nen kas­vin leh­tien kel­las­tu­mis­ta, mut­ta sen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät vas­ta seu­raa­va­na vuon­na.

Smoothieresepti

1 leh­ti­kaa­lin leh­ti

puo­li­kas avo­ca­do

1 pa­kas­te­pi­naat­ti­kuu­tio (Ape­tit)

1 ba­naa­ni

1 rkl chi­an­sie­me­niä

kui­vat­tua nok­kos­ta

tyr­niä

mus­ti­koi­ta

nes­teek­si koo­kos- tai kau­ra­juo­maa

Tur­vo­ta chi­an­sie­me­niä koo­kos- tai kau­ra­juo­mas­sa yön yli. Li­sää lo­put ai­nek­set ja su­rau­ta blen­de­ril­lä si­le­äk­si smoot­hiek­si.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram