Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
18.1.2019 14.00

Maalarin mietteitä: Ei kolata verenmaku suussa

Onko turhempaa työtä kuin lumenluonti. Filosofisesti ajatellen ei ole. Hirmuista huhkimista syyttä suotta, sillä aina tuo taivaalta valunut valkoinen jauho on hävinnyt ihan itsestään. Paitsi tietysti jääkaudella, joka sekään ei kestänyt ikuisesti.

Tammikuun työkalu lienee erinomainen suomalainen keksintö. Niitä valmistetaan muun muassa Raumalla myös vientiin.

Tammikuun työkalu lienee erinomainen suomalainen keksintö. Niitä valmistetaan muun muassa Raumalla myös vientiin.

Matti Laine

No vit­si vit­si. On­han lu­men luon­ti, au­raus, la­pi­oin­ti ja ko­laus ihan tar­peel­lis­ta, kos­ka muu­ten yh­teis­kun­ta ju­miu­tui­si tääl­lä kyl­mäs­sä Poh­jo­las­sa. Ai­ka hy­vin ran­kem­mis­ta­kin my­rä­köis­tä sel­vi­äm­me, vaik­ka il­ta­päi­vä­leh­tien kau­hus­ke­naa­ri­oi­hin pe­rus­teel­la tu­los­sa oli­si jo­tain ydin­so­taa­kin pa­hem­paa. Tap­po­hel­le nyt on tut­tu kai­kil­le, mut­ta jou­lu­kuun alus­sa eräs leh­ti ker­toi, et­tä Suo­meen oli saa­pu­mas­sa RÄ­JÄH­TÄ­VÄ pak­ka­nen. Sitä odo­tel­laan yhä. Lun­ta­kaan ei tule enää py­ry­nä, vaan ky­sees­sä on val­koi­nen ku­rit­ta­ja.

Lun­ta on tul­lut kyl­lä Kaut­tu­an huu­deil­la­kin tänä tal­ve­na ihan van­han ajan nor­maa­li­tal­ven ver­ran, tus­kin sen enem­pää. Pari lu­me­ton­ta vuot­ta vain tuu­dit­ti luu­le­maan, et­tä elä­mä on­kin yh­tä nur­mi­kon­leik­kuu­ta. Tois­ta oli sil­loin kun te­pas­te­lin met­ri­ses­sä lu­mi­han­ges­sa yli 30 as­teen pak­ka­ses­sa koh­ti op­pi­kou­luun vie­vää lin­ju­ria. Se oli sitä van­haa hy­vää ai­kaa.

Ihan vaa­ra­ton­ta puu­haa lu­mi­työt ei­vät ole. Ai­ka ajoin on muis­tu­tet­tu sii­tä, et­tä ko­laa­mi­nen voi käy­dä se­län li­säk­si sy­dä­men pääl­le. Suo­ja­lu­mi saat­taa pai­naa jopa 300 ki­loa kuu­ti­ol­ta ja iso kola hauk­kaa ai­ka­moi­sen kuor­man. Vaik­ka sii­nä ei ole va­roi­tus­tar­raa ku­ten tu­pak­ki­as­kis­sa, asia kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä. Eni­ten va­hin­ko­ja sat­tuu mie­hil­le, jot­ka ku­ten tun­net­tua te­ke­vät tä­tä­kin hom­maa ve­ren­ma­ku suus­sa. Nai­set osaa­vat kuu­lem­ma ot­taa lu­mi­työt ren­nom­min, jo­ten – no jaa jää­köön kir­joit­ta­mat­ta.

Kos­ka on jo ole­mas­sa muun mu­as­sa pu­he­ju­don ja läs­kik­si­ve­tä­mi­sen kurs­se­ja, on ai­heel­lis­ta ky­syä, mik­si lu­mi­työ­kou­lu­tus on ko­ko­naan unoh­det­tu. Ko­laa oi­kein, ko­laa­mal­la ke­vy­em­mäk­si tai kym­me­nen syy­tä ko­la­ta voi­si­vat ol­la kurs­sien ot­si­koi­ta. Se on mai­nio asia, et­tä lu­mi­työt ei­vät ai­heu­ta riip­pu­vuut­ta. En ole ai­na­kaan näh­nyt ke­nen­kään ko­laa­van enää ke­sä­kuus­sa

Kun on tarpeeksi kolannut, voi hyvällä omallatunnolla nauttia aidon roomalaisen pitsan kolan kanssa.

Kun on tarpeeksi kolannut, voi hyvällä omallatunnolla nauttia aidon roomalaisen pitsan kolan kanssa.

Matti Laine

Jos­ta­kin syys­tä olen ihas­tu­nut ti­las­toi­hin ja eri­lais­ten asi­oi­den mit­taa­mi­seen, vaik­ka olen huo­no ma­te­ma­tii­kas­sa. Niin­pä olen tes­tan­nut myös, mi­ten rank­kaa kun­toi­lua lu­mi­työt ovat. Ja kyl­lä ne ovat. Oman ran­ne­tie­to­ko­neen mu­kaan rei­pas lu­mi­työ ku­lut­ti noin puo­let sii­tä mitä maas­to­hiih­to. Eli tun­nin ko­laa­mi­nen vas­taa puo­len tun­nin rap­sa­kas­ta hiih­te­lyä. Ener­gi­aa ku­luu tun­nis­sa per­soo­nas­ta riip­pu­en 300–500 ki­lo­ka­lo­ria.

Siis kos­ka tä­nään olen huh­ki­nut lu­mi­töis­sä tu­han­nen ka­lo­rin ver­ran, sal­lin it­sel­le­ni il­ta­puh­teek­si roo­ma­lai­sen pit­san ko­lan kera.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram