Blogi
Matti
 
Laine
Paavonpoika Tyrväältä, kuvaintekijä Kauttualta
18.8.2018 9.45

Maalarin mietteitä: Taide tuli kadulle

Todella tyylikästä: Petra Heikkilän maalaama muraali Iittalan hyvinvointikeskuksen seinässä.

Todella tyylikästä: Petra Heikkilän maalaama muraali Iittalan hyvinvointikeskuksen seinässä.

Matti Laine

No mitä ihmettä? Valkoinen muuri on yhtäkkiä muuttunut tyylitellyksi maisemaksi. Vanhan kaupan kaameaa betoniseinää koristaa arvoituksellinen kuvio.

Naa­pu­rim­me Lai­ti­la muut­tui muu­ta­mas­sa päi­väs­sä ur­baa­nik­si, kun suo­ma­lais-vi­ro­lai­nen tai­tei­li­ja­ryh­mä Ru­ral Ur­ban Art jär­jes­ti kau­pun­gis­sa ka­tu­tai­de­fes­ti­vaa­lin. Tar­koi­tuk­se­na oli vie­dä ta­pah­tu­ma neit­seel­li­seen ym­pä­ris­töön. Har­ki­tut te­ok­set pi­ris­tä­vät nyt kul­ki­jan tai­val­ta. Pai­koi­tel­len tyly har­maus on saa­nut ai­ka­moi­sen pi­ris­tys­ruis­keen, vaik­ka maa­lauk­set teh­tiin­kin pe­rin­tei­sel­lä su­ti­me­ne­tel­mäl­lä.

Kun ei mat­ka ole tuon pi­dem­pi, kan­nat­taa men­nä kat­so­maan. Tai kan­nat­tai­si. Koh­tei­ta on yk­si­tois­ta ja toi­von mu­kaan niis­tä tu­lee pi­kim­mi­ten opas­kart­ta kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­le. Il­man sitä te­os­ten löy­tä­mi­nen on ai­ka­mois­ta ha­ku­am­mun­taa – ai­na­kin vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­sel­le.

Vanhan kaupan seinä Rural Urban Artin jäljiltä Laitilassa.

Vanhan kaupan seinä Rural Urban Artin jäljiltä Laitilassa.

Matti Laine

Te­ki­jät ni­mit­ti­vät töi­tään ka­tu­tai­teek­si. Osa niis­tä on lu­et­ta­vis­sa mu­raa­leik­si eli ko­toi­sem­min sei­nä­maa­lauk­sik­si. Mää­ri­tel­män mu­kaan mu­raa­li maa­la­taan py­sy­vään ti­laan, yleen­sä suo­raan ra­ken­nuk­sen sei­nään tai muu­riin. Nii­den his­to­ria on ties kuin­ka van­ha. Myös kirk­ko­jen si­sä­maa­lauk­sia pi­de­tään van­hoi­na mu­raa­lei­na.

Myö­hem­pien ai­ko­jen mu­raa­lei­ta ovat muun mu­as­sa mai­nok­set ja po­liit­ti­set ku­vat maa­lat­tui­na suo­raan sei­nä­pin­nal­le. Suo­mes­sa näi­tä jäl­kim­mäi­siä to­den­nä­köi­ses­ti vie­ras­tet­tai­siin. Ou­dol­ta tun­tui­si kat­sel­la vaik­ka pää­mi­nis­te­rin vii­si­met­ris­tä naa­ma­tau­lua ker­ros­ta­lon sei­näs­sä va­rus­tet­tu­na teks­til­lä: Suo­mi nou­suun.

Mu­raa­li ei ole graf­fi­ti, ei­kä suin­kaan mi­kään töh­ryi­nen teel­mys. Lai­ti­las­sa­kin maa­lauk­set teh­tiin yh­teis­työs­sä kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien kans­sa. Si­joit­te­lu oli har­kit­tua. Py­rit­tiin sii­hen, et­tei ke­nen­kään ole pak­ko joka aa­mu en­sim­mäi­sek­si näh­dä yh­tä ja sa­maa sei­nä­maa­laus­ta. Ni­mit­täin jos ei sat­tui­si kui­ten­kaan ku­vas­ta pi­tä­mään.

Euran ainoa muraali? Laitilantien alikulun maalaus on viime vuoden Ylläty ympäristössä -tapahtumasta. Maalauksen tekijä on Annaleena Soini. Kyllä tuohon tilaan sukeltaa paljon mieluummin…

Euran ainoa muraali? Laitilantien alikulun maalaus on viime vuoden Ylläty ympäristössä -tapahtumasta. Maalauksen tekijä on Annaleena Soini. Kyllä tuohon tilaan sukeltaa paljon mieluummin…

Matti Laine

…kuin tähän, joka kaipaisi hieman ehostusta.

…kuin tähän, joka kaipaisi hieman ehostusta.

Matti Laine

Kuu­lem­ma te­os­ten teko oli kau­pun­gil­le edul­lis­ta. Ei pi­täi­si val­tuus­tos­sa syn­tyä kes­kus­te­lua sii­tä, et­tä tä­mä­kin raha oli­si voi­tu käyt­tää hyö­dyl­li­sem­min sii­hen tai tuo­hon tai tä­hän tai tuon­ne. Näin­hän näis­sä kult­tuu­rin han­kin­nois­sa saat­taa jos­kus har­voin käy­dä.

Mu­raa­leis­ta on tul­lut jon­kin ver­ran myös muo­ti-il­miö. Ja mikä sii­nä. Tyl­sän har­maa­ta rap­paus­sei­nää meil­lä kyl­lä riit­tää. Jos­pa mu­raa­lit kan­nus­tai­si­vat pi­tä­mään muu­ten­kin ym­pä­ris­tös­tä pa­rem­paa huol­ta. Toi­min­nan tiet­ty tyy­lik­kyys on kui­ten­kin syy­tä säi­lyt­tää, ei­kä nyt ihan jo­kais­ta säh­kö­kaap­pia kan­na­ta men­nä su­ti­maan.

Kirk­ko­tai­de on teh­ty kes­tä­mään sa­to­ja vuo­sia. Nämä uu­dem­mat mu­raa­lit ovat enem­män ka­tu­tai­det­ta, jo­hon so­pi­vat van­han is­kel­mä­ren­ku­tuk­sen sa­nat.

Tuhannen neliön suuruinen siltapilariin maalattu katutaideteos Bilbaossa kannustaa ihmisiä vuoropuheluun.

Tuhannen neliön suuruinen siltapilariin maalattu katutaideteos Bilbaossa kannustaa ihmisiä vuoropuheluun.

Matti Laine

”Ul­ko­sei­niin teh­dyt maa­lauk­set hä­vi­ä­vät ai­na ajan myö­tä ja usein kuu­lee ky­syt­tä­vän har­mit­taa­ko tai­tei­li­joi­ta töi­den­sä ly­hyt eli­ni­kä? Vuo­sien ai­ka­na olen to­teut­ta­nut sa­to­ja te­ok­sia lu­val­li­sil­le maa­laus­pin­noil­le, jois­ta yh­tä­kään ei ole enää jäl­jel­lä.” Näin to­te­aa verk­ko­si­vuil­laan tur­ku­lai­nen ka­tu­tai­tei­li­ja Juk­ka Ha­ka­nen.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram