Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
16.7.2021 10.35

Kädet saveen: Kädet saveen ja savea seiniin

Pää­sin täl­lä vii­kol­la tes­taa­maan en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni sa­vi­rap­paus­ta hir­si­sei­niin. Niin, siis sa­vea sei­nil­le, mitä ih­met­tä? Sa­ven käyt­tö ra­ken­ta­mi­ses­sa on ian­kaik­ki­sen van­ha asia, mut­ta suo­ma­lai­ses­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa hiu­kan unoh­duk­siin jää­nyt. Toi­vot­ta­vas­ti savi va­kiin­nut­taa taas paik­kan­sa ra­ken­nu­sa­lal­la.

Savilaastikoepaloja.

Savilaastikoepaloja.

Ilona Häsänen

Savirappaamassa ensimmäistä seinää ikinä.

Savirappaamassa ensimmäistä seinää ikinä.

Ilona Häsänen

Sa­vi­han on mi­nul­le tut­tu ma­te­ri­aa­li ke­ra­miik­ka­o­pin­nois­ta. Sii­tä voin muo­toil­la vaik­ka ja mitä, mut­ta mie­len­kiin­to­ni on laa­jen­tu­nut sa­vi­töis­tä sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen. Täl­lä vii­kol­la sain kä­det sa­veen en­sim­mäis­tä ker­taa rak­sa­puo­lel­la sa­vi­rap­paus­kurs­sil­la Naan­ta­lis­sa. Kah­teen päi­vään mah­tui pal­jon asi­aa, mut­ta to­ki­han tämä oli vas­ta pin­ta­raa­pai­su sa­vi­ra­ken­ta­mi­sen maa­il­maan.

Sa­vi­rap­pauk­sen ohel­la oli­si mah­ta­va tu­tus­tua myös mas­sii­vi­sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen ja ke­vyt­sa­vi­ra­ken­ta­mi­seen. Sa­ven li­säk­si omal­ta ton­til­ta löy­tyy puu­ta, jo­ten myös pölk­ky­sa­vi­ra­ken­teet kiin­nos­ta­vat. Mik­sei myös ol­ki­paa­li­ra­ken­ta­mi­nen, sil­lä paa­le­ja löy­tyy hur­jas­ti na­ve­tan vin­til­tä. Jos lä­hi­a­lu­eel­ta löy­tyi­si sa­vi­ra­ken­nusp­ro­jek­te­ja, tu­li­sin mie­lel­lä­ni op­pi­maan ja aut­ta­maan!

Savi on upea ma­te­ri­aa­li ra­ken­ta­mi­ses­sa­kin, sil­lä se on tur­val­lis­ta, eko­lo­gis­ta ja sitä on hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Sa­ven käyt­tä­mi­sel­lä ra­ken­ta­mi­ses­sa vält­tyy myös ke­mi­kaa­li­kuor­mal­ta ja ta­los­ta saa hen­git­tä­vän. Ja pa­ras omi­nai­suus­han on se, et­tä ma­te­ri­aa­lin voi pa­laut­taa luon­toon on­gel­mit­ta. (Sa­vi­ry.fi, 2021)

Kurs­sil­la oli haus­kaa teh­dä eri­lai­sia rap­paus­re­sep­te­jä. Yk­si osa sa­vea, kak­si hiek­kaa ja vaik­ka 1 osa käy­tet­ty­jä kah­vin­po­ro­ja. Pin­ta­laas­tiin voi se­koit­taa mu­kaan vä­ril­lis­tä sa­vea tai pig­ment­te­jä, jol­loin sei­nään saa vaik­ka ok­ran tai roo­san vi­vah­tei­ta. Tes­ta­sim­me myös eri­lai­sia sa­vi­maa­li­re­sep­te­jä. Niis­sä uu­te­na ai­ne­so­sa­na re­sep­tiin tuli van­ha­na­jan liis­te­ri. Oli iha­na tes­tail­la eri pig­ment­te­jä ja sa­via ja si­vel­lä maa­lia sa­vi­pin­taan. Maa­li­pin­nan piti kyl­lä­kin kui­vua en­nen kuin lo­pul­li­nen väri tuli esiin, kos­ka mä­rän ja kui­van maa­lin ero oli mer­kit­tä­vä.

Savilaastien ja -maalien reseptien kokeilemista ja kehittämistä.

Savilaastien ja -maalien reseptien kokeilemista ja kehittämistä.

Ilona Häsänen

Nyt on pik­ku­sor­mi an­net­tu tä­hän uu­teen sa­vi­seen maa­il­maan, ja luu­len, et­tä ajan myö­tä se vie koko kä­den. En mal­ta odot­taa, et­tä pää­sen op­pi­maan li­sää. On­nek­si os­tin vä­hän val­miik­si kui­vat­tua ja seu­lot­tua sa­vi­jau­hoa, hiek­kaa ja pig­ment­tiä mu­kaan niin pää­sen heti tes­taa­maan sa­vi­rap­paa­mis­ta omiin sei­niin, hur­raa!

Läh­de: Sa­vi­ry.fi (2021) https://www.sa­vi­ry.fi/ra­ken­ta­mi­nen.html, ha­et­tu 15.7.2021

Näköislehti

Menovinkit

Ti 21.9. Vauvalorutuokio Eurassa

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Mu­kaan iloi­nen mie­li ja oma vilt­ti. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Tarinatiistai Eurassa

klo 17.00–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa. Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Mak­su­ton, mut­ta en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ke 22.9. Vauvaviikon perhekerho Eurassa

klo 10.00–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Lu­vas­sa esi­mer­kik­si sa­tu­hie­ron­taa. Suun­nat­tu al­le kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le van­hem­pi­neen. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 22.9. Kirkkovierailu vauvaperheille

klo 17–19 Eu­ran kir­kos­sa. Kaik­ki vuon­na 2020 kas­te­tut lap­set ovat per­hei­neen ter­ve­tul­lei­ta non-stop-kirk­ko­vie­rai­lul­le. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

To 23.9. Puheterapeutti perhekerhossa

klo 9–12 avoin päi­vä­ko­ti Om­pus­sa (Oja­ran­nan­tie 1 as 13–14, Eu­ra). Pu­he­te­ra­peut­ti Mee­ri Iha­lin ker­too per­he­ker­hos­sa vau­vai­käi­sen pu­heen ke­hi­tyk­ses­tä.

To 23.9. Huovinretki Kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la. Huo­vin­ret­ki ry esit­täy­tyy. Järj. Va­lit­se Sä­Ky­lä­si -han­ke.

To 23.9. Vauvoille ekstraa Honkilahdella

klo 10.00–11.30 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra). Vau­va­vii­kon eri­koi­soh­jel­maa per­he­ker­hos­sa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

To 23.9. Torimyyntiä Yläneellä

klo 13–17 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Myyn­nis­sä muu­rin­poh­ja­let­tu­ja, kah­via sekä pul­laa. Järj. Ylä­neen SPR:n osas­to.

Instagram

Menovinkit

Ti 21.9. Vauvalorutuokio Eurassa

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Mu­kaan iloi­nen mie­li ja oma vilt­ti. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Tarinatiistai Eurassa

klo 17.00–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa. Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Mak­su­ton, mut­ta en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ke 22.9. Vauvaviikon perhekerho Eurassa

klo 10.00–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Lu­vas­sa esi­mer­kik­si sa­tu­hie­ron­taa. Suun­nat­tu al­le kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le van­hem­pi­neen. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 22.9. Kirkkovierailu vauvaperheille

klo 17–19 Eu­ran kir­kos­sa. Kaik­ki vuon­na 2020 kas­te­tut lap­set ovat per­hei­neen ter­ve­tul­lei­ta non-stop-kirk­ko­vie­rai­lul­le. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

To 23.9. Puheterapeutti perhekerhossa

klo 9–12 avoin päi­vä­ko­ti Om­pus­sa (Oja­ran­nan­tie 1 as 13–14, Eu­ra). Pu­he­te­ra­peut­ti Mee­ri Iha­lin ker­too per­he­ker­hos­sa vau­vai­käi­sen pu­heen ke­hi­tyk­ses­tä.

To 23.9. Huovinretki Kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la. Huo­vin­ret­ki ry esit­täy­tyy. Järj. Va­lit­se Sä­Ky­lä­si -han­ke.

To 23.9. Vauvoille ekstraa Honkilahdella

klo 10.00–11.30 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra). Vau­va­vii­kon eri­koi­soh­jel­maa per­he­ker­hos­sa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

To 23.9. Torimyyntiä Yläneellä

klo 13–17 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Myyn­nis­sä muu­rin­poh­ja­let­tu­ja, kah­via sekä pul­laa. Järj. Ylä­neen SPR:n osas­to.

Instagram