Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
26.4.2021 10.33

Kädet saveen: Kevätvillitys

Nyt kevät on saapunut toden teolla, sillä eilen ripustin riippumaton ulos ja nyt jo kirjoittelen tätä blogia ulkosalla, ilmassa kevyesti keinuen. Auringon voima on kiistaton, koska huomaan luonnon pulppuavan energiaa ja iloa, kun valo voittaa vihdoin pimeyden.

Riippumatossa kelpaa lokoilla tai vaikka tehdä töitä.

Riippumatossa kelpaa lokoilla tai vaikka tehdä töitä.

Joonas Puttonen

Ke­vät on vii­mei­nen vuo­de­na­jois­ta, jot­ka saam­me ko­kea en­sim­mäis­tä ker­taa uu­des­sa pi­ha­pii­ris­säm­me. Tääl­lä maal­la, vuo­de­na­jat tun­tu­vat sy­vem­mil­tä ja ra­di­kaa­leim­mil­ta kuin kau­pun­gis­sa asu­es­sam­me. Ke­vät pää­see yl­lät­tä­mään, kun yh­täk­kiä lu­met su­la­vat, lin­nut al­ka­vat lau­laa ja en­sim­mäi­set val­ko­vuo­kot­kin pu­jah­ta­vat mal­jak­koon. Muu­ra­hais­pe­sät taas ku­hi­se­vat täy­sil­lä ja per­ho­sia le­pat­te­lee ym­pä­riin­sä. Ke­vään mer­kit huo­maa hel­pom­min kun on oma piha, jon­ka ke­hi­tys­tä seu­ra­ta.

Kevään ensimmäiset valkovuokot ilahduttavat tekemässäni naamamaljakossa.

Kevään ensimmäiset valkovuokot ilahduttavat tekemässäni naamamaljakossa.

Ilona Häsänen

Ke­vät saa heit­täy­ty­mään vil­lik­si, sil­lä lai­na­sin kir­jas­tos­ta vil­liyrt­ti­kir­jan ja olen­kin jo met­säs­tä­nyt var­hai­sim­pia luon­no­nyrt­te­jä. Ko­riin on löy­ty­nyt jo nok­kos­ta, si­an­kär­sä­möä ja voi­ku­kan leh­tiä. Va­lu­tim­me myös koi­vus­ta mah­laa. Olen jos­kus käy­nyt vil­liyrt­ti­kurs­sil­la, mut­ta tie­dot ovat jo unoh­tu­neet, kun kas­vien kat­sas­ta­mi­nen jäi. Nyt on kui­ten­kin oma piha, jo­ten tä­män hel­pom­mak­si har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen ei mene. Vil­liyrt­tien li­säk­si olen jo kai­va­nut vil­li­sa­vea omas­ta maas­ta tu­le­viin ke­ra­miik­ka­töi­hin. Li­säk­si vil­li­nä kort­ti­na löy­sin so­vel­luk­sen, joka tun­nis­taa lin­nun­lau­lua, jo­ten eh­kä on ai­ka ope­tel­la eri­lai­set vi­ser­ryk­set. Ke­vät­vil­li­tys­tä il­mas­sa suo­ras­taan.

Tal­ven jäl­jil­tä on kiva kun­nos­taa pi­haa. Pi­ha­pii­rim­me kävi läpi myl­ler­ryk­sen, kos­ka syk­syl­lä kai­voim­me ojia pit­kin pi­haa säh­kö­joh­to­ja var­ten. Olem­me aja­tel­leet ti­la­ta so­raa, jot­ta sai­sim­me pi­haan ajo­väy­län. Sen li­säk­si olem­me teh­neet kuk­ka­penk­kien pe­rus­tuk­sia. Kyl­lä se oma pe­ru­na­maa­kin hou­kut­te­lee, mut­ta se pro­jek­ti saat­taa jää­dä vie­lä en­si vuo­del­le. Muu­ta­ma lava vil­je­lyyn kui­ten­kin.

Ke­vään­tu­lo hel­pot­taa myös ar­kea, kos­ka yö­pak­kas­ten lo­put­tua saa­daan kai­vos­ta pum­pul­la ke­sä­ve­si sau­nal­le ja pyyk­ki­ko­nee­seen. Tänä ke­sä­nä on ai­ka myös remp­pail­la sau­na­ra­ken­nuk­sen tois­ta puol­ta hen­gai­lu­ti­lak­si, jot­ta ke­säil­to­jen hu­mus­sa oli­si mu­ka­vam­pi viet­tää ai­kaa sau­no­en ja naut­tien pel­lon vär­jää­vis­tä au­rin­gon­las­kuis­ta. Remp­pa­koh­tei­ta ja vi­si­oi­ta kyl­lä tääl­lä riit­tää, et­tä ei tule tä­nä­kään ke­sä­nä ai­ka käy­mään tyl­säk­si.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram