Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
24.11.2017 8.00

Matt kävi kukkarolla

Puolentoista kuun vuokra tai talvilomaviikko Kanarialla. Muun muassa näiden elämän pienten ilojen ja välttä­mät­tö­myyksien rahoittamiseen sain pari viikkoa sitten osallistua. Harmi vain, etten omani, vaan Mattin.

Matt on Pen­n­syl­va­ni­as­ta ja vei ti­lil­tä­ni 800 eu­roa. To­del­li­suu­des­sa en tie­ten­kään tie­dä, mi­hin Matt on ra­ha­ni si­joit­ta­nut. Toi­saal­ta koko Mat­t­kin voi ol­la yh­tä hy­vin Ma­ria Ma­dei­ral­ta tai Mark­ku Van­taal­ta. Kas­vo­ton, iä­tön, su­ku­puo­le­ton. Mo­raa­li­ton ja hä­pe­ä­mä­tön, mut­ta myös il­mei­sen tai­ta­va hank­ki­maan it­sel­leen pank­ki­kort­tien nu­me­roi­ta tai skim­maa­maan eli ko­pi­oi­maan mak­su­kort­tien mag­neet­ti­juo­via.

Ky­sees­sä oli toi­nen ker­ta, kun jou­duin var­kaan kyn­siin. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la tas­kus­ta­ni läh­ti es­pan­ja­lai­sel­la juna-ase­mal­la kuk­ka­ro eli sa­ta­nen kä­teis­tä, kaik­ki kor­tit, joil­la on elä­mäs­sä mi­tään mer­ki­tys­tä, ja ju­na­lip­pu. Te­ki­jä oli kai nuo­ri tyt­tö, joka oli hy­pän­nyt ju­naan ja juu­ri en­nen läh­töä siel­tä pois, to­te­si hä­nen käy­tös­tään ih­me­tel­lyt mat­ka­seu­ra­ni. Ajaa­ko­han joku Ma­la­gan vuo­ris­to­teil­lä Fi­at­ti­aan yhä hen­ki­lö­pa­pe­ri­ni tas­kus­saan? Tus­kin, sil­lä po­lii­sin mu­kaan useim­mi­ten pik­ku­vo­ro­ja, ku­ten jär­jes­täy­ty­neem­pää­kin ri­kol­li­suut­ta, kiin­nos­taa en­nen kaik­kea raha.

Kun sit­ten oli Mat­tin vuo­ro kä­väis­tä kuk­ka­rol­la­ni, is­tuin mu­ka­vas­ti omas­sa olo­huo­nees­sa­ni. Nor­dea il­moit­ti epäi­lys­tä kort­ti­ni vää­rin­käy­tös­tä, ja sain to­de­ta asi­an verk­ko­pan­kis­ta. Sul­jin kort­ti­ni ja jat­koin Nor­de­an asi­a­kas­pal­ve­luun. Sil­loin tuli – it­sel­le­ni va­li­tet­ta­van tyy­pil­li­ses­ti – myös it­ku. 800 eu­roa. On­han se vaan pa­huk­sen­moi­nen raha. Asi­a­kas­pal­ve­li­ja an­toi toi­min­ta­oh­jeet, vai­vau­tui re­ak­ti­os­ta­ni, mut­ta jak­soi sil­ti vie­lä pu­he­lun lo­puk­si ky­syä, on­han mi­nul­la mo­bii­li­pank­ki käy­tös­sä. No ei ol­lut. Myyn­ti­mies hen­keen ja ve­reen tämä ka­ve­ri.

Mak­su­kort­ti­ri­kol­li­suus on po­lii­sin mu­kaan li­sään­ty­nyt. Sen ta­voit­tee­na on ko­pi­oi­da kor­tin tie­to­ja, jot­ta ri­kol­li­nen pää­see kä­sik­si pank­ki­ti­liin. Useim­mis­sa kor­teis­sa ra­ha­nar­vois­ta da­taa vä­lit­tää ai­na­kin kak­si eri so­vel­lus­ta, yleen­sä mag­neet­ti­juo­va, mik­ro­si­ru ja kor­tin nu­me­ro­sar­jat. Näis­tä mag­neet­ti­juo­van suo­jaus on ole­ma­ton, ja sik­si vo­rot hyö­dyn­tä­vät näp­pä­räs­ti skim­maa­mis­ta ma­ni­pu­loi­mal­la esi­mer­kik­si pank­ki­au­to­maat­te­ja tai kyl­mä­a­se­mia. Da­taa han­ki­taan myös ne­tin hait­ta­oh­jel­mien vä­lit­tä­mä­nä.

Kun me­ne­tin kuk­ka­ro­ni tas­ku­var­kaal­le, opin vah­ti­maan sitä fik­sum­min. Nyt opin, et­tei pin-koo­di­aan kan­na­ta kos­kaan näp­päil­lä peit­tä­mät­tä sitä huo­lel­la. Päi­vit­täi­sen nos­to­ra­jan sää­dän edel­leen pa­riin sa­ta­seen. Jat­kos­sa saa­tan myös peit­tää kort­ti­ni nu­me­ro­sar­jo­ja tei­pin­pa­loil­la tai hank­kia kor­til­le elekt­ro­ni­sen suo­ja­ko­te­lon.

Ke­ho­tan mui­ta­kin har­kit­se­maan.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram