Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
9.8.2019 8.00

Se kellui sittenkin

Kyllä vain kivikin kelluu, kun sen pukee tarpeeksi paksuun eli nostetta tuovaan neopree­ni­mär­kä­pukuun. Jack O’Neil, kyseisen kokovar­ta­lo­ku­miasun kehittäjä, ansaitsee todellakin paikan työpöytäni kunni­a­ku­va­ka­val­ka­dissa melko juuri hankitun aviomiehen sekä triathlon- ja Alias-aisaparini Veera Rekon rinnalla.

Toi­sin sa­no­en sain kuin sain­kin tri­ath­lo­nin neit­syt­mat­ka­ni Sä­ky­län sprin­til­lä. Troop­pis­ta hel­let­tä pii­sa­si kuin Ha­vai­jin Iron­ma­nis­sa ikään, mat­kaa ja suo­lais­ta vet­tä on­nek­si vä­hem­män. Ai­ka oli­si ol­lut pa­rem­pi, kun oli­si ui­nut no­pe­am­min ei­kä oli­si Ka­tis­maan ylä­mä­en jäl­keen pis­tä­nyt juos­tes­sa keuh­koon niin pa­huk­ses­ti. Vaan op­pia ikä kaik­ki, ja sik­si ajat­te­lin ja­kaa omal­ta toi­vi­o­ret­kel­tä­ni gee­li­tas­kui­hin ker­ty­neet muu­ta­mat äs­sät myös muil­le tri­ath­lo­nis­ta haa­vei­le­vil­le kun­toi­li­joil­le. Kop­pia näis­tä sit­ten omal­la vas­tuul­la.

Aloi­te­taan lem­pi­lap­ses­ta. Tri­ath­lo­nin uin­ti­o­suu­des­sa ei lo­pul­ta ole kyse fyy­si­ses­tä suo­ri­tuk­ses­ta, vaan psy­ko­lo­gi­ses­ta eloon­jää­mis­kamp­pai­lus­ta. Kun kät­tä, jal­kaa ja kyl­ki­mii­naa sa­te­lee avo­ve­den pärs­keis­sä joka suun­nas­ta, pri­mi­tii­vi­nen vais­to erit­tää ke­hoon ta­san yh­den­lais­ta vies­tiä: älä hul­lu ui sin­ne, mi­hin muut­kin. Mut­ta ui kui­ten­kin, ja kes­ki­ty pu­hal­ta­maan ve­teen ja ot­ta­maan hap­pea siel­tä, mis­tä ei tule kans­sa­kil­pai­li­jan var­pai­ta. Ran­nas­sa voit­ta­ja­fii­lis on suu­rim­mil­laan, kos­ka olet yhä elos­sa.

Kaik­ki osaa­vat pyö­räil­lä, jo­ten pyö­räi­ly on se help­po ja mu­ka­va osuus. En vie­lä Sä­ky­län Ur­hei­li­joi­den eri­no­mai­sen tri­ath­lon­kou­lun alus­sa us­ko­nut vä­li­neur­hei­luun, jo­ten kii­sin ke­vään ja ke­sän yh­tei­set pyö­räi­lyt­ree­nit us­kol­li­sel­la, 10-vuo­ti­aa­na jou­lu­lah­jak­si saa­dul­la Tun­tu­ri Park Ca­feel­la. Pait­si et­ten kii­tä­nyt, vaan sot­kin, pö­kin ja pi­hi­sin, kun muut kii­si­vät Ran­ta­tie­tä ki­lo­met­re­jä edel­lä. Vii­mei­sel­lä pii­na­vii­kol­la en­nen ki­saa aloin sit­ten us­koa, löin hää­lah­ja­ra­hat pöy­tään ja os­tin pyö­rän. Kun­non pyö­rän, luk­ko­pol­ki­met ja stem­mit ja hii­li­kui­tu­run­got ja ei jal­ka­jar­rua ja kaik­ki. Olo on kuin maan­tie­kii­tä­jäl­lä.

Kes­tä­vyy­sur­hei­lun ku­nin­kuus­la­jin päät­tää juok­su, jota sprin­tis­sä pii­saa vii­si ki­lo­met­riä. Pie­ce of cake eli pe­rus­kau­raa – var­sin­kin jos muis­taa, et­tei Ka­tis­maan vaih­to­a­lu­eel­la upe­as­ti tsemp­paa­vas­ta ylei­sös­tä huo­li­mat­ta kan­na­ta kir­mais­ta vie­lä täs­sä vai­hees­sa. Muu­ten saat­taa 4,5 ki­lo­met­riä en­nen maa­lia al­kaa pis­tää, ja puo­len vä­lin kään­tö­pai­kal­le as­ti saa­kin sit­ten kes­kit­tyä pu­ris­ta­maan toi­sel­la kä­del­lä rin­taa ja toi­sel­la ja­ka­maan iloi­ses­ti vas­taan juok­se­vil­le to­siur­hei­li­joil­le ja tii­mi­ka­ve­reil­le ylä­vi­to­sia. Lop­pu­ki­riin kan­nat­taa ai­na jät­tää pauk­ku­ja, ja oli­si huip­pua, jos Sä­ky­lä-tri­ath­lo­nis­ta sai­si­vat jat­kos­sa­kin kaik­ki mi­ta­lin. Sen kun tun­tee an­sait­se­van­sa, oli lop­pu­si­ja mikä vain.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram