Toimittajalta
Iida
 
Rissanen-Vatja
iida.rissanen-vatja@alasatakunta.fi
28.9.2018 8.00

Se hetki elämää

Täytin eilen, 26. syyskuuta, 26 vuotta. Opiske­li­ja­korttini lukuvuositarra pamahtaa vanhaksi tasan kolmen päivän kuluttua, enkä enää kahdeksatta sellaista ole saamassa, vaikka miten päälläni seisoisin ja käsi gradulla anelisin. Yksi parhaista ystävistäni on lähtövalmiudessa synnärille (laskettu aika oli ja meni sunnuntaina), toinen sai juuri ensimmäisen virkansa punakynän varresta äikänopena.

Kat­se­lem­me puo­li­ak­tii­vi­ses­ti omaa ko­tia Ala­sa­ta­kun­nan ta­ka­si­vuil­ta ja Etuo­ves­ta. Va­rau­dum­me: mei­tä on kak­si, mut­ta huo­nei­ta oli­si ol­ta­va ai­na­kin kol­me. Vie­ras­huo­neek­si, työ­huo­neek­si, eh­kä myö­hem­min jo­hon­kin ihan muu­hun.

Ak­tii­vi­sem­min jär­jes­täm­me nyt ke­sä­häi­tä. Va­rat­tu­na on Eu­ran kirk­ko, tans­si­la­va ja päi­vä, ky­syt­ty­nä pap­pi, kaa­sot ja best­ma­nit. Hie­man ko­ti­ku­toi­ses­ti vä­sä­tyt save the date -kor­tit­kin ovat jo enem­män ja vä­hem­män mat­kal­la, sil­lä kol­mas ys­tä­vä­ni muis­tut­ti, et­tä no­pea kan­nat­taa ol­la myös vie­rai­ta buu­ka­tes­saan. Heil­lä­kin kun häi­tä oli en­si ke­säk­si tie­dos­sa jo nyt, syys­kuus­sa, vii­det.

Jo­tain eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä täs­sä vas­ta saa­vu­te­tus­sa iäs­sä tun­tuu ole­van. Iso­ja pää­tök­siä ja muu­tok­sia, ei­kä pel­käs­tään hen­ki­siä sel­lai­sia, vaan myös lom­pa­kol­le käy­viä. Tie­dät­te­hän, oma koti kul­lan kal­lis, ovat oh­jaus­ko­rot sit­ten nol­lan ala­puo­lel­la tai ei­vät. Unel­mien hää­mat­ka Ma­le­dii­veil­le tai San­to­ri­nil­le tai edes Tam­pe­reel­le tun­tuu ai­na­kin nyt bud­jet­ti­vai­hees­sa su­rul­li­sen uto­pis­ti­sel­ta seu­raa­vaan 15 vuo­teen.

Jon­kin­lai­ses­sa ni­vel­vai­hees­sa sitä taas ol­laan. Kas­va­tus­tie­tees­sä ter­mil­lä vii­ta­taan eri­tyi­ses­ti siir­ty­miin vaik­ka­pa esi­kou­lus­ta ala­kou­luun tai am­mat­ti­kou­lus­ta am­mat­ti­kor­ke­aan, mut­ta ar­ki­sem­mas­sa ajat­te­lus­sa se on help­po yh­dis­tää myös elä­män mui­hin siir­ty­mä­vai­hei­siin. Va­paus to­teut­taa it­se­ään ja or­ga­ni­soi­da elä­mään­sä on ny­ky­ai­ka­na ai­van toi­nen kuin vie­lä joku vuo­si­kym­men sit­ten, mut­ta tie­tyt sään­nön­mu­kai­suu­det tois­tu­vat ajas­ta ja kult­tuu­ris­ta riip­pu­mat­ta. Siis vaik­ka­pa sel­lai­set kuin ai­kuis­tu­mi­nen, it­se­näis­ty­mi­nen ja jäl­leen toi­seen ih­mi­seen si­tou­tu­mi­nen.

Ni­vel­vai­heis­ta on tär­ke­ää pu­hua, kos­ka suu­reen muu­tok­seen liit­tyy tyy­pil­li­ses­ti kui­lu van­han ja uu­den vä­lil­lä. Sen ylit­tä­mi­seen tar­vi­taan työ­ka­lu­ja, ku­ten ai­kaa ja sa­maa het­keä elä­viä ys­tä­viä ja ver­tai­sia, joi­den muo­dos­ta­maa muu­ria muu­tok­sen tuu­let ei­vät puh­ku nu­rin edes pa­him­paan syys­myrs­ky­ai­kaan.

Kih­loi­hin me­nim­me muu­ten Pa­rii­sis­sa, Eif­fel-tor­nin kes­kiy­ön kul­lan­ki­mal­luk­ses­sa ja aa­si­a­lais­tu­ris­tien ka­me­roi­den välk­kees­sä. Se oli en­si as­kel tä­hän ni­vel­vai­hee­seen. Seu­raa­vaa, en­si ke­sä­nä koit­ta­vaa, odo­tan in­nol­la.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram