Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
3.4.2020 6.35

Musiikki on meissä

Laulu on lahja, jonka antamista moni arastelee turhaan. Suurin lahja se on sinulle itsellesi.

Ta­ka­vuo­si­kym­me­ni­nä – näin on mi­nul­le ker­rot­tu – lau­lun ilo ta­pet­tiin ko­ko­nai­sil­ta ikä­luo­kil­ta luo­kan edes­sä lau­lat­ta­mal­la. Toi­vot­ta­vas­ti ta­ri­nat ovat kas­va­neet ker­to­mi­sen myö­tä. Mi­nun nuo­ruu­des­sa­ni ai­na­kin riit­ti opet­ta­jal­le yk­si­tyi­ses­ti lau­la­mi­nen, mut­ta jän­nit­tä­vää oli se­kin.

Esi­tyk­sen jäl­keen opet­ta­ja kiit­ti ja to­te­si, et­tä ää­nen­muo­dos­tuk­ses­sa ei ole mi­tään sel­lais­ta vi­kaa, et­tä lää­kä­riä tar­vit­tai­siin. Sii­hen, me­ni­kö Kol­man­nen Nai­sen Täs­tä as­ti ai­kaa hy­vin vai huo­nos­ti, opet­ta­ja ei ot­ta­nut kan­taa. Tul­kit­sin sen tie­tys­ti niin, et­tä huo­nos­ti.

Lau­lut jäi­vät sii­hen, kun en ker­ran osan­nut. Sa­maa sa­noo moni muu­kin – tur­haan. Lau­laa saa ja voi, vaik­ka se ei nuo­til­leen me­ni­si­kään.

En­sin­nä­kin lau­lu tyy­lil­lä kuin tyy­lil­lä on tree­niä, jon­ka ter­veys­hyö­dyt on tie­teel­li­ses­ti to­dis­tet­tu. Lau­lu voi myös alen­taa stres­siä ja ko­hot­taa mie­li­a­laa ai­van kuin mu­sii­kin kuun­te­lu­kin.

Vart­tu­neem­mal­la iäl­lä löy­sin lau­lun ilon ka­ra­o­ken kaut­ta. Ka­ra­o­kes­sa voi toki kil­pail­la, mut­ta lau­lu­tai­don si­jaan kan­nat­taa kil­pail­la viih­ty­mi­ses­sä: se voit­taa, jol­la on haus­kin­ta.

Mi­kä­li ko­toa ei ka­ra­o­ke­lait­tei­ta tai lau­lu­pe­le­jä löy­tyi­si­kään, oman est­ra­din voi sil­ti pe­rus­taa vaik­ka­pa äly­pu­he­li­men ka­ra­o­ke­so­vel­luk­sel­la. Mit­kään til­pe­höö­rit ei­vät kui­ten­kaan ole pa­kol­li­sia. Esiin­tyä voi vaik­ka suih­kus­sa.

Kan­nus­tan sil­ti mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ja­ka­maan lau­lun lah­jaa lä­hi­pii­ril­le. Suih­kus­sa voi sil­loin tul­la ah­das­ta, jo­ten olo­huo­ne lie­nee tar­koi­tuk­seen pa­rem­pi. Oli tila mikä hy­vän­sä, tär­kein­tä on viih­ty­mi­nen. Kun nau­tit lau­lus­ta, tun­ne vä­lit­tyy ja muut­kin naut­ti­vat, ja mu­siik­ki on meis­sä yh­des­sä.

Mi­kä­li yh­des­sä lau­la­mi­nen ei kai­kes­ta huo­li­mat­ta osu viih­ty­vyys­her­moon, voi lau­lun myös ul­kois­taa.

Mas­ked Sin­ger on haus­kim­pia täl­lä het­kel­lä seu­raa­mi­a­ni sar­jo­ja. Sii­nä kum­mal­li­set hah­mot lau­la­vat stu­di­oy­lei­söl­le, jon­ka jäl­keen lau­la­jien hen­ki­löl­li­syyk­siä ar­vuu­tel­laan.

Lä­hes­kään kaik­ki ei­vät ole am­mat­ti­lau­la­jia, mut­ta se ei hait­taa tip­paa­kaan. Hah­mot viih­ty­vät la­val­la ja lau­la­vat täy­sin pal­kein, ja se vä­ri­see ko­vaa ko­ti­soh­val­la as­ti.

Näköislehti

Menovinkit

To 22.10. Retki Harjureitille

klo 10–13 ala­kou­lun 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 14.30–20 ylä­kou­lui­käi­sil­le. Läh­tö ja pa­luu Kaut­tu­an seu­ra­kun­ta­ko­dil­ta (Mi­ko­lan­mä­en­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­nan nuo­ri­so­pal­ve­lut ja seu­ra­kun­ta.

To 22.10. Viikinkien matkassa -kierros

klo 13 Esi­his­to­ri­an opas­tus­kes­kus Nau­ra­vas­sa Lo­hi­käär­mees­sä (Eu­ran­tie 18, Eu­ra). Koko per­heen opas­tet­tu kier­ros. Järj. Eu­ran kun­ta, kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 24.10. Ruukinpuiston historiaa valoku­va­suun­nis­tuksen keinoin

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa Kyö­pe­lin edes­tä läh­tee koko per­heen opas­tet­tu Ru­si­na­ret­ki, jon­ka jäl­keen mah­dol­li­suus tu­tus­tua Al­var Aal­lon te­ras­si­ta­lon näyt­te­ly­huo­neis­toon. Järj. Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 25.10. Paikallinen tieto avaa uusia näkökulmia maisemaan

klo 15–17 Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa lu­en­to- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus. Ai­he­pii­riin joh­dat­te­lee FT, mai­se­man­tut­ki­ja Lau­ra Puo­la­mä­ki. Esi­tyk­sen ai­ka­na kat­so­taan va­lo­ku­via pai­kal­li­sen kult­tuu­ri­mai­se­man ja -koh­tei­den muu­tok­sis­ta. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

Ma 26.10. Digitukea veropalveluihin

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa. Verk­ko­a­si­oin­nin ja säh­köis­ten pal­ve­lu­jen neu­von­nas­sa vuo­ros­sa täl­lä ker­taa ve­ro­pal­ve­lut ver­kos­sa, min­kä li­säk­si neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Instagram

Menovinkit

To 22.10. Retki Harjureitille

klo 10–13 ala­kou­lun 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 14.30–20 ylä­kou­lui­käi­sil­le. Läh­tö ja pa­luu Kaut­tu­an seu­ra­kun­ta­ko­dil­ta (Mi­ko­lan­mä­en­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­nan nuo­ri­so­pal­ve­lut ja seu­ra­kun­ta.

To 22.10. Viikinkien matkassa -kierros

klo 13 Esi­his­to­ri­an opas­tus­kes­kus Nau­ra­vas­sa Lo­hi­käär­mees­sä (Eu­ran­tie 18, Eu­ra). Koko per­heen opas­tet­tu kier­ros. Järj. Eu­ran kun­ta, kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 24.10. Ruukinpuiston historiaa valoku­va­suun­nis­tuksen keinoin

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa Kyö­pe­lin edes­tä läh­tee koko per­heen opas­tet­tu Ru­si­na­ret­ki, jon­ka jäl­keen mah­dol­li­suus tu­tus­tua Al­var Aal­lon te­ras­si­ta­lon näyt­te­ly­huo­neis­toon. Järj. Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 25.10. Paikallinen tieto avaa uusia näkökulmia maisemaan

klo 15–17 Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa lu­en­to- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus. Ai­he­pii­riin joh­dat­te­lee FT, mai­se­man­tut­ki­ja Lau­ra Puo­la­mä­ki. Esi­tyk­sen ai­ka­na kat­so­taan va­lo­ku­via pai­kal­li­sen kult­tuu­ri­mai­se­man ja -koh­tei­den muu­tok­sis­ta. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

Ma 26.10. Digitukea veropalveluihin

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa. Verk­ko­a­si­oin­nin ja säh­köis­ten pal­ve­lu­jen neu­von­nas­sa vuo­ros­sa täl­lä ker­taa ve­ro­pal­ve­lut ver­kos­sa, min­kä li­säk­si neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Instagram