Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
9.4.2020 11.00

Erinomaisvointi: Miten tästä nyt sitten selvitään?

Joskus on niitä hetkiä, kun tuntuu, että seinät kaatuvat päälle. Nyt niitä hetkiä voi olla useassa taloudessa ja monista eri syistä. Kuitenkin suurin osa syistä linkittyy tällä hetkellä yleiseen maailmantilaan. Mitä voimme asialle tehdä? Vain sen, mihin itse pystymme vaikuttamaan, ei sen enempää.

Mu­reh­ti­mi­nen on ih­mi­sen pe­ru­so­mi­nai­suus. Joil­lain se on jo­ka­päi­väis­tä, joil­lain vä­häi­sem­pää. Yh­den par­hais­ta elä­mä­noh­jeis­ta olen saa­nut isäl­tä­ni. Hän sa­noo ai­na: ”Pidä oma pöy­tä puh­taa­na”. Tämä oh­je pä­tee mie­les­tä­ni myös mu­reh­ti­mi­seen.

Kun mu­reh­dit, mie­ti ai­van en­sim­mäi­sek­si, pys­tyt­kö it­se asi­aan vai­kut­ta­maan? Jos pys­tyt, tee asi­al­le jo­tain mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. Juu­ri sen ver­ran, mitä pys­tyt. Se riit­tää. Sen jäl­keen asia ei enää ole si­nun kä­sis­sä­si, jo­ten lii­ka mu­reh­ti­mi­nen ja pel­kää­mi­nen vie si­nul­ta ener­gi­aa ihan tur­haan. On vain hy­väk­syt­tä­vä se, et­tei pys­ty te­ke­mään enem­pää ja se on ihan ok!

Me yhdessä olemme enemmän!

Me yhdessä olemme enemmän!

Kui­ten­kin, mei­dän kaik­kien pa­nos­ta tar­vi­taan tä­män het­ki­ses­sä ti­lan­tees­sa. Jo­kai­sen tu­lee teh­dä oma osan­sa. Se on kan­sa­lais­vel­vol­li­suus it­sen­sä ja mui­den ih­mis­ten vuok­si. Em­me voi it­sek­kääs­ti vain aja­tel­la, et­tei käs­kyt ja suo­si­tuk­set, tai ta­lou­del­li­set on­gel­mat nyt mi­nua kos­ke­ta. Ei eh­kä juu­ri mi­nua, mut­ta lä­him­mäi­si­ä­ni, sekä ym­pä­ril­lä ole­via ih­mi­siä, jo­ten sii­tä syys­tä pi­tää it­se­kin ol­la va­ruil­laan.

Ei ku­kaan var­mas­ti ha­lua har­teil­leen sitä tus­kaa, jos joku lä­hel­tä sai­ras­tuu tai me­net­tää vaik­ka toi­meen­tu­lon­sa oman piit­taa­mat­to­muu­den vuok­si.

Mo­nel­la meis­tä on nyt mon­ta roo­lia. On teh­tä­vä omat työn­sä, hoi­det­ta­va koti, mah­dol­li­ses­ti käy­tä­vä hoi­ta­mas­sa lä­heis­ten van­hus­ten asi­oin­ti­reis­su, sekä hoi­det­ta­va ja ope­tet­ta­va lap­set ko­to­na. Tun­tuu, et­tei­vät päi­vän tun­nit rii­tä ja sei­nät to­si­aan kaa­tu­vat pääl­le, mi­hin­kään ei voi oi­kein läh­teä tai lap­set ei­vät pää­se ka­ve­reil­le ky­läi­le­mään.

Tai eh­kä olet ka­ran­tee­nis­sa tai nii­tä vas­taa­vis­sa olo­suh­teis­sa ko­to­na. Van­ki­na omas­sa ko­dis­sa. Vaik­ka tämä ei ole ikuis­ta, se voi sil­ti tun­tua sil­tä, et­tei ti­lan­ne lopu kos­kaan. Muis­tat­han pi­tää it­ses­tä­si nyt hy­vää huol­ta?!

Pel­ko, mu­reh­ti­mi­nen, är­ty­nei­syys, tyl­syys. Sii­nä esi­merk­ke­jä tun­teis­ta, jot­ka ai­heut­ta­vat hel­pos­ti sen, et­tä tu­lee syö­tyä mitä sat­tuu ja pas­si­voi­dut­tua soh­van nurk­kaan. Kun an­taa pik­ku­sor­men, se vie koko kä­den. Mitä enem­män syöt ja pas­si­voi­dut, sitä huo­nom­mak­si olo yleen­sä vain me­nee ja sitä vai­ke­am­paa on nous­ta ja pi­ris­tyä.

Lii­al­li­nen so­ke­ri, ras­vai­nen ja suo­lai­nen ruo­ka vä­syt­tä­vät ja ai­heut­ta­vat mie­li­a­lan­vaih­te­lui­ta ve­ren­so­ke­ri­ta­sa­pai­non hei­tel­les­sä. Ja tie­tys­ti. Koko krop­pa kär­sii huo­nos­ta syö­mi­ses­tä ja liik­ku­mat­to­muu­des­ta! Ruo­ka voi ol­la het­kel­li­nen tur­va­paik­ka tai mie­li­hy­vän läh­de, mut­ta nyt kan­nat­taa kat­soa asi­as­ta sitä isoa ku­vaa. Mi­ten ha­lu­at voi­da jat­kos­sa ja mi­ten ha­lu­at koh­del­la omaa it­se­ä­si? Koh­te­le it­se­ä­si ku­ten pa­ras­ta ys­tä­vää!

Ethän syö lohduttaaksesi itseäsi?

Ethän syö lohduttaaksesi itseäsi?

Verk­ko pul­lis­te­lee nyt kai­ken maa­il­man ko­ti­jump­pa-oh­jei­ta! Kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti ot­taa siel­tä muu­ta­mat vin­kit omaan ar­keen. Kym­me­nen mi­nuut­tia päi­väs­sä­kin on pa­rem­pi, kuin ei mi­tään.

Jos vaik­ka teet ko­to­na etä­töi­tä tai ope­tat lap­sia, muis­ta it­se­kin ot­taa vä­lil­lä ”vä­li­tun­ti”. Hel­pos­ti lai­te­taan lap­set vä­li­tun­nil­le, jot­ta he jak­sa­vat kes­kit­tyä taas uu­des­taan teh­tä­viin. Sama pä­tee ai­kui­siin ihan yh­tä lail­la! Pie­ni kä­ve­ly pi­hal­la rait­tiis­sa il­mas­sa tai ly­hyt ”tau­ko­jump­pa” pi­ris­tää kum­mas­ti.

Lap­set kai­paa­vat lii­kun­taa ja on­kin tär­ke­ää, et­tä heil­le­kin sen pys­tyi­si nyt jär­jes­tä­mään ko­to­na. Ja mikä pa­rem­paa kuin se, et­tä sai­sit­te har­ras­tet­tua lii­kun­taa yh­des­sä! Ar­ki tar­vit­see nyt uu­det ru­tii­nit. Miet­ti­kää ne yh­des­sä huo­lel­la, jot­ta kaik­ki voi­si­vat mah­dol­li­sim­man hy­vin.

Voi ol­la, et­tä maa­il­man­ti­lan­ne on saa­nut ai­kaa sen, et­tä mie­tit asi­ois­ta hiu­kan eri ta­val­la kuin en­nen. Asi­at, mit­kä tun­tui­vat en­nen tär­keil­tä, ei­vät enää ole­kaan niin ar­vok­kai­ta ja päin­vas­toin. Oli­si­kin hyvä het­ki miet­tiä it­sel­le tär­ke­ät asi­at ja ar­vot nyt uu­des­taan. Kir­joit­taa ne pa­pe­ril­le sekä miet­tiä ja unel­moi­da, mi­ten omas­ta elä­mäs­tä sai­si kai­ken ir­ti sit­ten, kun kaik­ki tämä on ohi.

Mut­ta toi­voi­sin sy­dä­mes­tä­ni, et­tä siel­lä tär­kei­den asi­oi­den lis­tas­sa lu­ki­si ai­na­kin tämä: Minä it­se. Se, et­tä voit it­se hy­vin, hei­jas­tuu ym­pä­ril­le­si ja aut­taa saa­maan asi­at rai­teil­leen.

Aivan!! Kuva: Kaisa Jaakkola

Aivan!! Kuva: Kaisa Jaakkola

Pidä huol­ta si­nus­ta ja lä­hei­sis­tä­si. Yh­des­sä ja erik­seen me pär­jääm­me, kun jo­kai­nen te­kee osan­sa ja tu­kee toi­nen toi­si­aan.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 27.11. Sa­tu­tuo­kio Eu­ras­sa

klo 10 pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma mu­ka­va ker­to­mus sekä lu­vas­sa pien­tä puu­haa. Il­moit­tau­tu­mi­nen etu­kä­teen kir­jas­toon. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.11. Jou­lu­myy­jäi­set Eu­ras­sa

klo 12–17 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen isos­sa sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, ar­pa­jai­set, kris­til­li­nen kir­ja­pöy­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 27.11. Eu­ran ja Kaut­tu­an jou­lu­na­vauk­set

klo 17–20 Eu­ras­sa ja Kaut­tu­al­la. Liik­keet ovat au­ki koko päi­vän, ja niis­sä voi osal­lis­tua jou­lu­puk­kien hen­ki­löl­li­syy­den ar­vai­luun. Järj. Eu­ran Yrit­tä­jät ja Eu­ran kun­ta.

Pe 27.11 La­pin jou­lu­na­vaus

klo 17 al­ka­en jou­luis­ta oh­jel­maa Lap­pi-Tu­val­la ja Pyör­nin kah­vi­lal­la. Klo 18.30 Lap­po­nia-kuo­ro esit­tää jou­lu­lau­lu­ja Lap­pi-Tu­val­la. Klo 19.30 ilo­tu­li­tus, jota kat­so­taan Sa­ha­mä­en­tiel­lä Myl­ly­ton­tun park­ki­pai­kal­ta. Järj. La­pin Yrit­tä­jät.

La 28.11. Sä­ky­län jou­lu­na­vaus

klo 11–12 voi näh­dä jou­lu­puk­ke­ja liik­keel­lä Sä­ky­län kes­kus­tas­sa trak­to­rien rat­tien ta­ka­na. Klo 12 lau­lu­ryh­mä Ilo ja Valo esiin­tyy Sä­ky­lä-seu­ran toi­mis­ton lä­het­ty­vil­lä. Yri­tyk­sis­sä on päi­vän ai­ka­na jou­lu­na­vau­soh­jel­maa ja jou­lu­pu­kil­le voi jät­tää kir­jei­tä kai­kis­sa kam­pan­ja­liik­keis­sä, jol­loin osal­lis­tuu ar­von­taan. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 28.11. Kiu­kais­ten jou­lu­na­vaus

klo 15–18 ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma­na. Oh­jel­mas­sa shop­pai­lun li­säk­si esi­mer­kik­si tu­lis­how, soih­tu­kul­kue ja jou­lu­puk­ki, kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja ja puu­roa. Kir­kos­sa mu­siik­kie­si­tyk­siä.

Su 29.11. Pa­ne­li­an jou­lu­myy­jäi­set

klo 13–17 to­ril­la ja työ­vä­en­ta­lol­la. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ma 30.11. Di­gi­tu­kea Eu­ras­sa

klo 15–16.30 pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ai­hei­na Kir­jas­to­ki­no ja kir­jas­ton mu­siik­ki­pal­ve­lut. Li­säk­si neu­von­taa verk­ko­a­si­oin­nis­ta ja säh­köis­ten pal­ve­lui­den käy­tös­tä osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Ra­jat­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä, pai­kat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ma 30.11. Las­ten­kir­jan jul­kis­tus Ylä­neel­lä

klo 17.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Läm­pi­mäi­si­nä pie­niä lu­ku­tuo­ki­oi­ta leh­mien pa­ris­sa uu­des­ta las­ten ku­va­kir­jas­ta, Iri­na ja Nai­lon Piit – Yl­lät­tä­vä päi­vä mai­to­ti­lal­la. Pai­kal­la ovat myös kir­jan kir­joit­ta­nut Kat­ja Ma­hal ja kurk­ki­ja­hah­mot piir­tä­nyt Piia Tuo­mi­nen, jot­ka ker­to­vat, kuin­ka kir­ja on syn­ty­nyt. Mai­don ja mai­don tuo­tan­non li­säk­si kir­ja pur­su­aa ys­tä­vyyt­tä sekä käy läpi vuo­de­na­jat ja har­vi­nais­ta har­ras­tus­ta.

Ti 1.12. Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri avau­tuu

klo 14–20 en­sim­mäi­nen luuk­ku Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Jou­lu­puo­din avaus ja näh­tä­vää ja os­tet­ta­vaa myös ul­ko­sal­la.

Ti 1.12. Yli­sen­pään ky­lien ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri au­ke­aa

klo 17–20 en­sim­mäi­ses­sä luu­kus­sa him­me­li­kau­den avaus Ko­dik­sa­mis­sa (Ko­dik­sa­min­tie 367, Rau­ma). Mu­ka­na Suk­ka­lan, Ko­dik­sa­min, Mä­en­taan ja Kuo­li­maan ky­lät. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki

Ti 1.12. Kir­jas­ton kou­kut Sä­ky­läs­sä

klo 18.00–19.30 pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Yh­des­sä­o­loa kä­den­tai­to­ja teh­den ja kuun­nel­len mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja sekä vink­ke­jä kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Tee­tar­joi­lu, tule kä­si­työn kans­sa tai il­man. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

Pe 27.11. Sa­tu­tuo­kio Eu­ras­sa

klo 10 pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma mu­ka­va ker­to­mus sekä lu­vas­sa pien­tä puu­haa. Il­moit­tau­tu­mi­nen etu­kä­teen kir­jas­toon. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.11. Jou­lu­myy­jäi­set Eu­ras­sa

klo 12–17 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen isos­sa sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, ar­pa­jai­set, kris­til­li­nen kir­ja­pöy­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 27.11. Eu­ran ja Kaut­tu­an jou­lu­na­vauk­set

klo 17–20 Eu­ras­sa ja Kaut­tu­al­la. Liik­keet ovat au­ki koko päi­vän, ja niis­sä voi osal­lis­tua jou­lu­puk­kien hen­ki­löl­li­syy­den ar­vai­luun. Järj. Eu­ran Yrit­tä­jät ja Eu­ran kun­ta.

Pe 27.11 La­pin jou­lu­na­vaus

klo 17 al­ka­en jou­luis­ta oh­jel­maa Lap­pi-Tu­val­la ja Pyör­nin kah­vi­lal­la. Klo 18.30 Lap­po­nia-kuo­ro esit­tää jou­lu­lau­lu­ja Lap­pi-Tu­val­la. Klo 19.30 ilo­tu­li­tus, jota kat­so­taan Sa­ha­mä­en­tiel­lä Myl­ly­ton­tun park­ki­pai­kal­ta. Järj. La­pin Yrit­tä­jät.

La 28.11. Sä­ky­län jou­lu­na­vaus

klo 11–12 voi näh­dä jou­lu­puk­ke­ja liik­keel­lä Sä­ky­län kes­kus­tas­sa trak­to­rien rat­tien ta­ka­na. Klo 12 lau­lu­ryh­mä Ilo ja Valo esiin­tyy Sä­ky­lä-seu­ran toi­mis­ton lä­het­ty­vil­lä. Yri­tyk­sis­sä on päi­vän ai­ka­na jou­lu­na­vau­soh­jel­maa ja jou­lu­pu­kil­le voi jät­tää kir­jei­tä kai­kis­sa kam­pan­ja­liik­keis­sä, jol­loin osal­lis­tuu ar­von­taan. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 28.11. Kiu­kais­ten jou­lu­na­vaus

klo 15–18 ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma­na. Oh­jel­mas­sa shop­pai­lun li­säk­si esi­mer­kik­si tu­lis­how, soih­tu­kul­kue ja jou­lu­puk­ki, kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja ja puu­roa. Kir­kos­sa mu­siik­kie­si­tyk­siä.

Su 29.11. Pa­ne­li­an jou­lu­myy­jäi­set

klo 13–17 to­ril­la ja työ­vä­en­ta­lol­la. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ma 30.11. Di­gi­tu­kea Eu­ras­sa

klo 15–16.30 pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ai­hei­na Kir­jas­to­ki­no ja kir­jas­ton mu­siik­ki­pal­ve­lut. Li­säk­si neu­von­taa verk­ko­a­si­oin­nis­ta ja säh­köis­ten pal­ve­lui­den käy­tös­tä osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Ra­jat­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä, pai­kat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ma 30.11. Las­ten­kir­jan jul­kis­tus Ylä­neel­lä

klo 17.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Läm­pi­mäi­si­nä pie­niä lu­ku­tuo­ki­oi­ta leh­mien pa­ris­sa uu­des­ta las­ten ku­va­kir­jas­ta, Iri­na ja Nai­lon Piit – Yl­lät­tä­vä päi­vä mai­to­ti­lal­la. Pai­kal­la ovat myös kir­jan kir­joit­ta­nut Kat­ja Ma­hal ja kurk­ki­ja­hah­mot piir­tä­nyt Piia Tuo­mi­nen, jot­ka ker­to­vat, kuin­ka kir­ja on syn­ty­nyt. Mai­don ja mai­don tuo­tan­non li­säk­si kir­ja pur­su­aa ys­tä­vyyt­tä sekä käy läpi vuo­de­na­jat ja har­vi­nais­ta har­ras­tus­ta.

Ti 1.12. Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri avau­tuu

klo 14–20 en­sim­mäi­nen luuk­ku Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Jou­lu­puo­din avaus ja näh­tä­vää ja os­tet­ta­vaa myös ul­ko­sal­la.

Ti 1.12. Yli­sen­pään ky­lien ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri au­ke­aa

klo 17–20 en­sim­mäi­ses­sä luu­kus­sa him­me­li­kau­den avaus Ko­dik­sa­mis­sa (Ko­dik­sa­min­tie 367, Rau­ma). Mu­ka­na Suk­ka­lan, Ko­dik­sa­min, Mä­en­taan ja Kuo­li­maan ky­lät. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki

Ti 1.12. Kir­jas­ton kou­kut Sä­ky­läs­sä

klo 18.00–19.30 pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Yh­des­sä­o­loa kä­den­tai­to­ja teh­den ja kuun­nel­len mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja sekä vink­ke­jä kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Tee­tar­joi­lu, tule kä­si­työn kans­sa tai il­man. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram