Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
30.1.2020 12.52

Erinomaisvointi: Viisi ämmää vie kohti pysyvää elämän­ta­pa­muu­tosta!

Minne?

Aivan ensimmäinen asia. Mieti itsellesi tavoite. Tavoitteita voi olla monta ja kannattaakin! Tavoitteen tulisi aina olla jollain tavalla mitattavissa. Tällöin pystyt helpommin seuraamaan sitä ja myös palkitsemaan itsesi, kun tavoite täyttyy.

Jos ta­voit­tee­si on to­del­la suu­ri, vaik­ka­pa ol­la 20 ki­loa ke­vy­em­pi, kan­nat­taa ta­voi­te pilk­koa pie­nem­mäk­si. Esi­mer­kik­si 5 ki­lon etap­pei­hin jär­ke­väs­sä ajas­sa. Krop­pam­me muut­tuu muu­tok­sen mu­ka­na ja ei toi­mi vält­tä­mät­tä jat­ku­vas­ti sa­mal­la ta­val­la. Ei siis kan­na­ta luo­vut­taa, jos vä­lil­lä tun­tuu, et­tei mi­tään ta­pah­du. Muis­ta, et­tä ta­voi­te voi myös mat­kan ai­ka­na muok­kau­tua täy­sin uu­den­lai­sek­si! Ole siis avoin aja­tuk­sil­le ja ide­oil­le, kun mie­tit omia ta­voit­tei­ta­si.

Ta­voit­teen on hyvä ol­la koh­ti jo­tain, ei­kä pois­päin jos­ta­kin.

HYVÄ TA­VOI­TE: Ol­la 10 kg ke­vy­em­pi TAI kor­va­ta kar­kit mar­joil­la ja he­del­mil­lä.

HUO­NO TA­VOI­TE: Saa­da 10 kg läs­kiä pois TAI en syö kark­kia.

Voi kuu­los­taa has­sul­ta, mut­ta täl­lä­kin on psy­ko­lo­gi­nen vai­ku­tus. On hel­pom­pi kul­kea jo­tain koh­ti, kuin pois­päin jos­ta­kin!

Miksi?

Jos pi­täi­si va­li­ta äm­mis­tä tär­kein, se oli­si tämä. Jot­ta pää­set ta­voit­tee­see­si ja sai­sit elä­mä­si rai­teil­leen, tu­lee si­nun tie­tää mik­si sen teet! Kir­joi­ta siis ihan oi­ke­as­ti pa­pe­ril­le si­nul­le tär­keim­mät asi­at. Vaik­ka pie­nim­mät­kin! Maa­il­man­rau­has­ta kor­ko­ken­kiin ja lä­him­mis­tä ih­mi­sis­tä naa­pu­rei­hin…

Kun olet sel­vit­tä­nyt it­sel­le­si asi­at, joi­den ta­kia ha­lu­at elää ja voi­da pa­rem­min, on muu­tos­pää­tös­ten te­ke­mi­nen ja niis­tä kiin­ni pi­tä­mi­nen 100 ker­taa hel­pom­paa. Jos vä­lil­lä tu­lee heik­ko­ja het­kiä ja ta­voit­teen saa­vut­te­le­mi­nen tun­tuu tur­hal­ta, kan­nat­taa kir­kas­taa muis­tia lu­ke­mal­la uu­del­leen kir­joit­ta­ma­si asi­at. Jos­pa se in­to te­ke­mi­seen taas löy­tyi­si.

Mitä?

Jot­ta muu­tos oli­si mie­le­käs, kan­nat­taa teh­dä sitä, mis­tä tyk­kää. Älä siis aloi­ta lii­kun­ta­la­jia, joka ei tun­nu yh­tään omal­ta tai ala syö­mään ruo­ka-ai­nei­ta, jot­ka saa­vat si­nut yök­ki­mään. Jos kun­to­sa­li ei kiin­nos­ta, älä mene sin­ne. Tree­na­ta voi muu­ten­kin! Jos mai­to­rah­ka ei mene alas il­man puol­ta lit­raa vet­tä, älä her­ran jes­tas vä­ki­sin sitä syö! Pro­tei­i­nit saat fik­sum­min­kin. Ole täs­sä­kin asi­as­sa avoin. Ko­kei­le jo­tain uut­ta la­jia, vaik­ka ys­tä­vän kans­sa. Mais­te­le uu­sia ma­ku­ja roh­ke­as­ti. Saa­tat löy­tää ai­van yl­lät­tä­viä suo­sik­ke­ja!

Miten?

Koh­tuul­li­suus kai­kes­sa -sa­non­ta so­pii tä­hän­kin asi­aan. Väl­tä läh­te­mis­tä suo­rit­ta­maan mi­tään ää­ri­pään il­mi­öi­tä. Ruo­ka­va­li­os­sa pie­nil­lä muu­tok­sil­la, puh­taal­la ja ter­veel­li­sel­lä, mo­ni­puo­li­sel­la ja nor­maa­lil­la ruo­al­la pää­set pit­käl­le. Elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa et tar­vit­se ruo­ka­va­li­oo­si vält­tä­mät­tä li­sä­ra­vin­tei­ta ja eri­lai­sia kei­no­te­koi­sia ra­vin­to­ai­nei­ta, tai jum­pa­tak­se­si ai­van pa­kas­ta ve­det­ty­jä jump­pa­pök­sy­jä ja uut­ta vä­ri­käs­tä pai­taa.

Jos ha­lu­at ko­keil­la jo­tain ää­ri-ruo­ka­va­li­oi­ta ja die­et­te­jä, kan­nat­taa ot­taa to­del­la tar­kas­ti asi­as­ta sel­vää, jot­ta et vie krop­paa­si lop­puun tai jää pait­si mis­tään tär­keis­tä ra­vin­to­ai­neis­ta, vi­ta­mii­neis­ta ja hi­ve­nai­neis­ta. Seu­rauk­set ää­ri­päis­tä voi­vat ol­la ter­vey­del­le to­del­la hai­tal­li­sia ja jopa eli­ni­käi­siä.

Sama koh­tuul­li­suus toi­mii myös lii­kun­nan kans­sa. Lii­ka on lii­kaa. Vaih­te­lu ja mo­ni­puo­li­suus on tär­ke­ää. Lii­an har­voin muis­te­taan, kun aloi­te­taan ”kun­to­kuu­ri”, et­tä krop­pa tar­vit­see myös huol­toa ja pa­lau­tu­mis­ta, jot­ta se voi ke­hit­tyä. Jos aloit­taa lii­an ra­jus­ti, krop­pa me­nee hel­pos­ti shok­kiin ja sai­ras­tuu.

Uni, le­po­päi­vät, vä­lil­lä ren­nom­mat tree­nit ja hie­ron­ta tai ve­nyt­te­ly ovat to­del­la tär­kei­tä asi­oi­ta, jot­ta krop­pa toi­mii ja jak­sa vie­dä si­nua päi­väs­tä toi­seen. Vä­lil­lä voi taas pi­tää to­del­la tiu­kan vii­kon ja vä­syt­tää krop­paa ihan to­den te­ol­la. Tä­män jäl­keen luon­nol­li­ses­ti hyvä ra­vin­to ja lepo saa taas ai­van uu­den mer­ki­tyk­sen. Muis­ta ra­kas­taa krop­paa­si ja an­taa sil­le ar­moa, lä­hei­syyt­tä ja läm­pöä!

Milloin?

Tam­mi­kuu, uu­si vuo­si, uu­si elä­mä, ka­len­te­ri täy­teen tree­ne­jä ja tiuk­ka ruo­ka­va­lio! JEE! Nyt muut­tuu elä­mä yh­des­sä yös­sä py­sy­väs­ti. No niin­pä niin. Oli­si haus­ka tie­tää, kuka täs­sä on on­nis­tu­nut täy­del­li­ses­ti, oi­ke­as­ti? Il­man, et­tä stres­si on nous­sut tai­vai­siin tai krop­pa vä­sy­nyt to­taa­li­ses­ti? Jot­ta saat elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta py­sy­vän, aloi­ta pie­nin as­ke­lin ja si­säl­ly­tä muu­tok­set jär­ke­väs­ti omaan ar­kee­si. Mei­na­sit­ko to­si­aan teh­dä koko lop­pu­e­lä­mä­si eri ruo­at it­sel­le­si kuin muul­le per­heel­le? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si tree­na­ta 5–6 ker­taa vii­kos­sa sa­mal­la hoi­ta­en työt, per­heen ja ys­tä­vät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si kiel­täy­tyä kai­kis­sa juh­lis­sa kai­kis­ta tar­jot­ta­vis­ta ja tuo­da omat eväät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si pun­ni­ta jo­kai­sen suu­pa­lan?

Tee elä­mäs­tä­si sään­nöl­lis­tä niin, et­tä se so­pii si­nul­le, töi­hi­si ja koko per­heel­le­si. Sään­nöl­li­set ruo­ka-ajat ja kai­kil­le so­pi­va, ter­veel­li­nen ruo­ka te­kee hy­vää koko per­heel­le. Her­kut­te­lu koh­tuu­del­la on sal­lit­tu sil­loin täl­löin, kos­ka pi­tää­hän elä­mäs­sä ol­la nau­tin­to­ja! Koh­tuus, koh­tuus ja koh­tuus. Ei täy­si kiel­täy­ty­mi­nen. Per­heel­le ja ys­tä­vyy­del­le te­kee myös hy­vää teh­dä asi­oi­ta yh­des­sä! Jos töis­sä tai muus­sa elä­mäs­sä on ras­kas­ta, pidä lii­kun­nas­sa ren­nom­pi jak­so. Ei kan­na­ta vä­syt­tää it­se­ään li­sää. Kun vä­syt­tää, le­pää, mut­ta älä pas­si­voi­du. Se vä­syt­tää vain li­sää ja luo hel­pos­ti kier­teen, jol­loin ei enää jak­sa­kaan teh­dä yh­tään mi­tään.

Min­ne, mik­si, mitä, mi­ten ja mil­loin? Sii­nä­pä ne tär­keim­mät ky­sy­myk­set, joi­hin vas­tauk­set tie­dät vain sinä it­se. Kuun­te­le mitä sinä ha­lu­at ja tee asi­oi­ta sen mu­kaan. Ku­ten eh­kä luit ri­vien vä­lis­tä, elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa on en­nen kaik­kea ky­sy­mys sii­tä, et­tä si­nul­la on pää ja mie­li täy­sil­lä mu­ka­na sii­nä mitä teet. Mut­ta eh­dot­to­mas­ti niin, et­tä mie­li py­syy vir­ke­ä­nä, kirk­kaa­na ja iloi­se­na! Älä vaa­di it­sel­tä­si lii­kaa ja kii­tä it­se­ä­si on­nis­tu­mi­sis­ta. Kat­so pei­liin kriit­ti­ses­ti, mut­ta po­si­tii­vi­ses­ti ja op­ti­mis­ti­ses­ti. Ai­na ei mene kuin Ström­sös­sä, mut­ta kai­kes­ta voi sel­vi­tä kyl­lä.

Tsemp­piä ja huu­mo­ria uu­teen vuo­teen!

Näköislehti

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram