Blogi
Eija
 
Setänen
Olen euralainen ruokabloggaaja, ja perustin Kanapeet-blogini kolme vuotta sitten, kun lapset lensivät pesästä ja elämään jäi tilaa uusille harrastuksille. Olen aina kerännyt reseptejä, ja blogin pitikin olla vain oma reseptikirja, kunnes huomasin, että se kiinnostaa muitakin. Mottoni on, että herkullista saa helposti, ja tavoitteenani on tarjota ruoka-ohjeita, joilla voi helposti välttää valmisruoat lähikaupan aineksilla.
6.8.2016 13.00

Lämmin leipä taipuu moneksi

Lämmin leipä on suomalaisten kestosuosikki. Eniten lämpimiä leipiä tehdään iltapalaksi, ja reseptejä on yhtä paljon kuin tekijöitäkin. Jos ei keittiön kaapeista löydy oikein mitään muuta syötävää, lämpimän leivän ainekset saa yleensä kaavittua kokoon.

Lämpimät iltapalasämpylät

Lämpimät iltapalasämpylät

Läm­pi­miin lei­piin on help­po upot­taa ruu­an täh­tei­tä, juus­ton kan­ni­koi­ta, na­his­tu­nei­ta kas­vik­sia ja mui­ta ruo­ka-ai­nei­ta, jois­sa al­ka­vat päi­väyk­set lä­he­tä. Säm­py­lä­re­sep­ti syn­tyi ne­tis­sä nä­ke­mä­ni ku­van pe­rus­teel­la, pa­ton­ki­re­sep­ti taas syn­tyi jos­kus olo­suh­tei­den pa­kos­ta, kun jää­kaa­pis­sa ei ol­lut va­lo­jen li­säk­si mi­tään muu­ta kuin jau­he­li­ha­pa­ket­ti ja juus­to­raas­te­pus­si.

Lei­pä­pais­tok­sen re­sep­tiin sain ins­pi­raa­ti­on jos­tain telk­ka­rin kok­ki­oh­jel­mas­ta, jos­sa teh­tiin muf­fins­se­ja täl­lä tyy­lil­lä. Tämä re­sep­ti on täh­de­re­sep­tien ku­nin­gas; niin lei­pä kuin sin­ne upo­tet­ta­vat ai­nek­set saa­vat ol­la par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä, ja te­ke­mi­nen on help­poa. Maku vaih­te­lee sen mu­kaan, mitä ai­nei­ta sat­tuu kaa­pis­sa ole­maan, mut­ta ai­na sii­tä on tul­lut her­kul­lis­ta. Muo­don­kin voi it­se päät­tää; sen voi teh­dä uu­ni­pel­lil­le ohu­ek­si piz­zan tyy­liin, se voi ol­la pie­nem­mäs­sä vuo­as­sa pii­ra­kan ta­paan pak­sum­pa­na tai sit­ten sii­tä voi teh­dä aa­mu- tai il­ta­pa­la­muf­fins­sit muf­fins­si­pel­lil­le. Tä­hän tar­vi­taan mai­toa ja mu­nia ja sit­ten tie­ten­kin sitä lei­pää. Mai­don jouk­koon voi li­sä­tä ker­ma­pur­kin lo­pun, jos sel­lai­nen sat­tuu pyö­ri­mään jää­kaa­pis­sa. Lei­pä saa ol­la vä­hän kui­vah­ta­nut­ta, mie­lel­lään vaa­le­aa tai se­ka­lei­pää, voi ol­la sie­me­ni­ä­kin jou­kos­sa.

Jos bud­jet­ti­si on tosi tiuk­ka tai ha­lu­at vä­hen­tää kau­pan hä­vik­kiä, os­ta pu­na­la­pu­tet­tua "ei­lis­tä" lei­pää. Jo­tain yrt­tiä tai yrt­ti­se­koi­tus­ta tuo­ree­na tai kui­vat­tu­na kan­nat­taa lait­taa ai­na se­kaan. Ja tie­tys­ti suo­laa ja vä­hän pip­pu­ria. Mu­nat lai­te­taan mai­don jouk­koon, maus­te­taan ja kuu­ti­oi­daan lei­pä jouk­koon. Sit­ten lai­te­taan kul­ho vä­häk­si ai­kaa kyl­mään, et­tä lei­pä imee lien­tä it­seen­sä, tur­po­aa ja ha­jo­aa. Ko­ko­naan sen ei tar­vit­se ha­jo­ta, saa ol­la sat­tu­mia jou­kos­sa, riit­tää, et­tä se on ko­ko­naan kos­tu­nut.

Sil­lä ai­kaa, kun muna-mai­to-lei­pä­se­os on tur­po­a­mas­sa, lai­te­taan uu­ni­pel­ti/vuo­ka/muf­fi­ni­pel­ti val­miik­si. Uu­ni­pel­lil­le olen lait­ta­nut lei­vin­pa­pe­ria, jon­ka si­pai­sen öl­jyl­lä, uu­ni- tai pii­rak­ka­vuo­an olen voi­del­lut (voi­si­han sin­ne­kin lait­taa sen lei­vin­pa­pe­rin) ja muf­fi­ni­pel­lin voi­del­lut öl­jyl­lä.

Sit­ten tu­lee­kin mu­ka­va koh­ta: mitä muu­ta lai­te­taan jouk­koon, kun ote­taan muna-mai­to-lei­pä­se­os kyl­mäs­tä? No ihan mitä vaan, var­sin­kin kaik­kea mis­sä päi­väyk­set lä­he­ne­vät, ei­li­sen ruo­an jä­miä, juus­ton­kant­te­ja, vä­hän na­his­tu­nei­ta kas­vik­sia, pit­kään pak­ka­ses­sa pyö­ri­nei­tä tuot­tei­ta, jois­ta ei tie­dä mitä niis­tä val­mis­tai­si. Täl­lä pais­tok­sel­la saa hel­pos­ti "sii­vot­tua" jää­kaap­pia ja tu­lee teh­tyä hy­viä te­ko­ja, kun ei tule sitä ko­ti­ta­lous­jä­tet­tä niin pal­jon. Juus­to­raas­tet­ta lai­tan tuo­hon piz­za­mai­seen ver­si­oon pääl­le, mui­hin en sitä vält­tä­mät­tä lai­ta. Tuon pais­tos­ver­si­on voi­si teh­dä niin, et­tä te­ki­si pel­kän lie­men, lait­tai­si sen vuo­kaan ja li­säi­si pääl­le sii­vu­tet­tua to­maat­tia ja moz­za­rel­laa. Näis­tä kai­kis­ta voi teh­dä myös pel­kän kas­vis- tai kas­vis-sie­ni­ver­si­on. Sor­mi­syö­tä­vää lei­pä­pais­tok­ses­ta saa leik­kaa­mal­la pel­lil­le teh­dyn ver­si­on pie­nik­si ne­li­öik­si tai kyp­sen­tä­mäl­lä sen pie­nis­sä muf­fins­si­vuo­is­sa. Lai­tan tä­hän piz­zan tyy­li­sen pais­tok­sen re­sep­tin.

Lämpimät iltapalasämpylät

1 säm­py­lä/ruo­kai­li­ja

vä­hän öl­jyä

juus­toa

kink­kua tai muu­ta leik­ke­let­tä

(si­nap­pi)kurk­ku­sa­laat­tia

to­maat­tia

Tar­joi­luun:

ore­ga­noa

Leik­kaa säm­py­län pääl­le ruu­duk­ko te­rä­väl­lä veit­sel­lä, älä kui­ten­kaan pai­na veis­tä säm­py­län poh­jaan as­ti, et­tei se ha­joa eril­li­sik­si kap­pa­leik­si. Si­pai­se ko­loi­hin vä­hän öl­jyä vaik­ka pul­la­su­dil­la. Lai­ta juus­ton sii­vut pit­kit­täin vä­lei­hin "pys­tyyn". Lai­ta poi­kit­tain jää­viin pie­niin ko­loi­hin kink­kua, kuu­ti­oi­tua to­maat­tia ja si­nap­pi-kurk­ku­sa­laat­tia. Raas­ta vie­lä vä­hän juus­toa pääl­le. Kyp­sen­nä het­ki uu­nis­sa ylä­ta­sol­la 220 as­tees­sa, kun­nes ai­nek­set ovat läm­men­neet ja juus­to pin­nal­ta vä­hän rus­kis­tu­nut. Ri­pot­te­le pääl­le ore­ga­noa ja nau­ti sel­lai­se­naan tai vi­her­sa­laa­tin kera.

Pannupitsa patongista

Pannupitsa patongista

"Pannupizza" patongista

1 pkt esi­pais­tet­tu­ja pa­ton­ke­ja

öl­jyä

400 g jau­he­li­haa

1 suu­reh­ko si­pu­li sil­put­tu­na

1 val­ko­si­pu­lin kyn­si sil­put­tu­na

2 rkl to­maat­ti­py­ret­tä

2 rkl rans­kan­ker­maa

suo­laa

pip­pu­ri­se­koi­tus­ta tai mus­ta­pip­pu­ria

1 ome­na kuo­rit­tu­na, pie­ni­nä kuu­ti­oi­na

1 tl kui­vat­tua tai 1 rkl tuo­ret­ta tim­ja­mia

juus­to­raas­tet­ta, esim. em­men­tal-moz­za­rel­laa

Pais­ta jau­he­li­ha pan­nul­la öl­jy­til­kas­sa. Li­sää pais­tu­mi­sen lop­pu­vai­hees­sa en­sin si­pu­lit kuul­lot­tu­maan, sit­ten suo­la ja pip­pu­ri. Li­sää het­ken ku­lut­tua to­maat­ti­py­ree ja rans­kan­ker­ma. Ihan vii­mei­se­nä li­sä­tään ome­na­kuu­ti­ot ja tim­ja­mi. An­na ome­nan pa­lo­jen vain kuu­men­tua, et­tei­vät ne ha­joa. Hal­kai­se pa­ton­git pi­tuus­suun­nas­sa ja lai­ta ne leik­kaus­pin­ta ylös­päin lei­vin­pa­pe­roi­dul­le uu­ni­pel­lil­le. Si­ve­le hiu­kan öl­jyä leik­kaus­pin­noil­le. Pa­ton­git kan­nat­taa lait­taa ihan vie­rek­käin uu­ni­pel­lil­le, et­tä täy­te py­syy pa­rem­min lei­pien pääl­lä. Li­sää täy­te ja kuor­ru­ta lei­vät run­saal­la juus­to­raas­teel­la. Pais­ta pa­ton­ke­ja n. 15 mi­nuut­tia uu­nin kes­ki­o­sas­sa 200 as­tees­sa. Tar­joa sel­lai­se­naan tai vi­her­sa­laa­tin kans­sa.

Leipäpaistos

Leipäpaistos

Leipäpaistos

uu­ni­pel­lil­li­nen, piz­zan ta­paan teh­ty­nä, uu­ni- tai pii­ras­vuo­kaan teh­ty­nä tai muf­fi­ni­pel­lil­lä teh­ty­nä

lie­mi:

1/2 l mai­toa

4 mu­naa

puo­len pit­kän pa­ton­gin ver­ran lei­pää

suo­laa

mus­ta­pip­pu­ria myl­lys­tä

yh­tä yrt­tiä tai yrt­ti­se­os­ta tuo­ree­na tai kui­vat­tu­na

ha­lu­tes­sa­si jo­tain muu­ta maus­tet­ta (esim. pap­ri­kaa)

mui­ta ai­nek­sia:

mie­le­si mu­kaan, mitä kaa­pis­ta löy­tyy

jos käy­tät kas­vik­sia, peh­mi­tä ne pan­nul­la

liha-, kala- tai sii­pi­kar­ja­tuot­teet kyp­sä­nä, eli raa'at en­sin pan­nun kaut­ta

pa­kas­te­tut sie­net pan­nun kaut­ta

juus­toa raas­tet­tu­na (pais­tok­sen tai muf­fi­nien pääl­le ei tar­vit­se lait­taa)

Se­koi­ta kul­hos­sa lie­men ai­nek­set, mai­to, mu­nat, yr­tit ja maus­teet. Kuu­ti­oi käyt­tä­mä­si lei­pä ja li­sää se jouk­koon. Pai­ne­le lei­vän­pa­lat mai­toon. Lai­ta kyl­mään tur­po­a­maan. Val­mis­te­le käyt­tä­mä­si vuo­ka. Tee tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet muil­le pais­tok­seen käy­tet­tä­vil­le ai­nek­sil­le. Ota lie­mi kyl­mäs­tä ja li­sää lo­put ai­nek­set jouk­koon. Ne voi li­sä­tä suo­raan pan­nul­ta, ei tar­vit­se jääh­dyt­tää. Le­vi­tä seos kä­sin ta­sai­ses­ti uu­ni­pel­lil­le tai uu­ni- tai pii­ras­vuo­kaan tai muf­fi­ni­pel­lin ko­loi­hin ja ri­pot­te­le juus­to­raas­te pääl­le (ei ole vält­tä­mä­tön­tä vuo­as­sa tai muf­fi­ni­pel­lil­lä). Muf­fi­neis­sa ko­lot saa täyt­tää kuk­ku­ral­leen. Pais­ta 160 as­tees­sa 30 -35 mi­nuut­tia, kun­nes juus­to­raas­te on su­la­nut ja pin­ta kau­niis­ti rus­kis­tu­nut. An­na pais­tok­sen ve­täy­tyä het­ki uu­nis­ta ot­ta­mi­sen jäl­keen, en­nen kuin an­nos­te­let sen.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram