Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
5.2.2016 8.00

Hidas oppikoulu

"Ei elä­män­tai­toa voi opet­taa,/se on ope­tel­ta­va it­se/hi­tai­na hi­tai­na vuo­si­na,/ja kun jo­tain luu­let op­pi­nee­si,/vuo­det käy­vät len­tä­mään.” (He­le­na An­ha­va)

Kun van­huk­sil­ta ky­sy­tään, mitä he elä­mäs­sään ka­tu­vat tai mitä oli­si­vat teh­neet toi­sin, liit­ty­vät vas­tauk­set lä­hes poik­keuk­set­ta ih­mis­suh­tei­siin. Usein ka­du­taan sitä, et­tä on ol­tu kii­rei­siä, lai­tet­tu työt ja har­ras­tuk­set etu­si­jal­le lä­heis­ten ih­mis­ten kus­tan­nuk­sel­la. Myös elä­mä­tön elä­mä pai­naa, roh­keu­den puu­te, kun oli­si pi­tä­nyt tart­tua uu­teen tai teh­dä iso­ja rat­kai­su­ja, va­lin­nat, jot­ka on teh­ty toi­sia myö­täil­len, ei­kä omia aja­tuk­sia kuun­nel­len. Tai on suot­ta mu­reh­dit­tu sitä ja tätä.

Jäl­ki­vii­saus on sitä tur­hin­ta vii­saut­ta, mut­ta kyl­lä van­huk­sia kan­nat­taa kuun­nel­la – jos vaik­ka op­pi­si jo­tain ajois­sa.

Mi­nun muis­to­laa­ti­kois­sa­ni kaap­pien pe­ril­lä on kai­ken sä­län jou­kos­sa myös las­ten kir­joit­ta­mia lap­pu­sia vuo­sil­ta, jol­loin he oli­vat pie­niä. Osa on haus­ko­ja, osa sär­kee sy­dän­tä. ”Moi äi­ti, soi­ta mul­le kym­me­nel­tä, jos vaan voit.” Pie­ni kou­lu­lai­nen oli il­lal­la vie­nyt la­pun äi­din kä­si­lauk­kuun. Pit­kä aa­mu­päi­vä yk­sin ko­to­na en­nen kou­luun läh­töä as­kar­rut­ti. ”Jos vaan voit.” Jos­kus äi­ti var­maan soit­ti, jos­kus lap­pu jäi lau­kun poh­jal­le.

Sil­loin kun äi­ti ei soit­ta­nut, saat­toi pu­he­lin­vas­taa­jaan jon­kun tär­ke­än pa­la­ve­rin ai­ka­na jää­dä vies­ti. Jos­tain syys­tä olen nii­tä­kin kir­joit­ta­nut muu­ta­mia tal­teen. ”Hei äi­ti, täs­sä on An­ni. Se oli 38,96 as­tet­ta.” Kuu­li­ai­nen pik­ku­po­ti­las oli he­rät­ty­ään mi­tan­nut kuu­meen ja ku­ten oli so­vit­tu, il­moit­ti lu­ke­mat äi­dil­le – pu­he­lin­vas­taa­jal­le siis.

No, ruuh­ka­vuo­sien ora­van­pyö­räs­sä mo­nen elä­mä ON tuol­lais­ta. Nis­kas­sa pai­naa syyl­li­syys ja riit­tä­mät­tö­myys ja toi­saal­ta kat­ke­ruus: Mi­tään ei eh­di teh­dä, it­sel­le ei jää yh­tään ai­kaa.

Van­hem­pi työ­ka­ve­ri muis­tut­ti ai­koi­naan: – Kuu­le, se on niin ly­hyt jak­so elä­mäs­sä, kun lap­set ovat pie­niä! Hän vie­lä ha­vain­nol­lis­ti sa­no­maan­sa mit­taa­mal­la sor­mil­laan pa­rin-kol­men sen­tin pät­kän: Näin ly­hyt.

Tätä vii­saut­ta olen ja­ka­nut eteen­päin. It­ses­tään­sel­vyys­hän se on, mut­ta unoh­tuu sil­ti. Elä­mäs­sä on ai­kan­sa ku­ta­kin. Ruuh­ka­vuo­det päät­ty­vät, ja sit­ten tu­lee mah­dol­li­suus muu­hun – kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä sa­maan ai­kaan.

Ja nii­nä het­ki­nä, kun muis­tot ai­heut­ta­vat tus­kaa, voi ar­mah­taa it­se­ään: Ih­mi­nen yleen­sä toi­mii kul­loi­sen­kin par­haan vii­sau­ten­sa mu­kaan.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram