Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
12.5.2017 8.05

Ikävä äitiä

Sii­nä voi tul­la äi­tiä ikä­vä, sa­no­taan, kun edes­sä on työ­läs ja tus­kal­li­nen hom­ma.

Mitä sil­loin tar­koi­te­taan, kun on äi­tiä ikä­vä? Mitä ikä­vöi­dään?

Ih­mis­tä, joka on las­ta var­ten, aut­taa, neu­voo, hy­väk­syy, ra­kas­taa. Eh­doit­ta ja vaa­ti­muk­sit­ta. Ai­na ja ian­kaik­ki­ses­ti. Sa­mal­la ta­val­la heik­koa kuin vah­vaa­kin las­ta.

Äi­di­ni­kä­vän koko ja mit­ta­suh­de riip­puu lap­sen iäs­tä ja äi­din ole­mas­sa­o­lon pai­kas­ta.

Mi­nul­le on ker­rot­tu, et­tä kun äi­ti oli teh­taan Sak­san reis­sul­la, minä, noin vii­si-kuu­si­vuo­ti­as, löy­sin mum­mu­las­ta hä­nen van­hat ken­kän­sä ja nu­kuin ne kai­na­los­sa.

Kun it­se nuo­re­na äi­ti­nä reis­sa­sin La­pis­sa il­man lap­sia, ha­lu­si kuo­pus ku­va­ni, "kun ei koh­ta enää muis­ta, min­kä nä­köi­nen se äi­ti on".

Tei­ni-iäs­sä oli kiu­sal­lis­ta, kun äi­ti is­tui vie­lä aa­mu­yös­tä olo­huo­nees­sa odot­ta­mas­sa. Kei­nu­tuo­li hei­lui sitä kii­vaam­min, mitä enem­män olin so­vi­tus­ta ko­tiin­tu­lo­a­jas­ta myö­häs­sä. Nyt jäl­keen­päin ajat­te­len, et­tä oli­pa iha­naa, kun oli sii­nä.

Uu­si, eri­lai­nen lä­hen­ty­mi­nen al­koi, kun sain it­se lap­sia. Äi­dis­tä tuli mum­mu, ja sa­mal­la jo­ten­kin ta­sa­ver­tai­nen kans­sa­ni. Mut­ta äi­ti sil­ti. Se, jol­le oli hel­poin­ta ker­toa omat epä­on­nis­tu­mi­set ja hie­noin­ta ja­kaa ilon ja yl­pey­den ai­heet.

Vii­mek­si ku­lu­neet noin 15 vuot­ta olen teh­nyt hi­das­ta luo­pu­mis­ta – mer­kil­li­sel­lä ta­val­la Alz­hei­mer-äi­ti on ja ei ole. Luu­len, et­tä on eri­lais­ta ikä­vöi­dä äi­tiä hau­taus­maal­la kuin de­men­ti­ao­sas­tol­la.

Toi­saal­ta on hel­pom­paa nyt, kun äi­ti ei juu­ri­kaan enää puhu. Voin mie­les­sä­ni aja­tel­la hä­net edel­leen sel­lai­se­na äi­ti­nä kuin hän oli. Ja kun ikä­vöi, sen mie­li­ku­van pa­laut­ta­mi­seen riit­tä­vät pie­net asi­at. Kun otan kiin­ni hä­nen kä­des­tään, hän al­kaa jos­kus si­lit­tää kät­tä­ni. En voi tie­tää, tar­koit­taa­ko hän sil­lä mi­tään, tie­tää­kö edes, et­tä olen sii­nä, mut­ta se on ko­vin kal­li­sar­vois­ta. Sii­nä yh­des­sä si­li­tyk­ses­sä on koko tuo alus­sa lu­e­tel­tu rimp­su: aut­taa, neu­voo, hy­väk­syy, ra­kas­taa...

Ja äi­tien­päi­vän kau­nein mie­li­ku­va tu­lee kau­kaa: Siel­tä, lap­suu­den­ko­din keit­ti­ön työ­pöy­dän ää­res­tä hän yhä kään­tyy kat­so­maan, kun me­nen val­ko­vuok­koi­ne­ni, ja hymy va­lai­see kas­vot.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram